Internationell lagstiftning

Den internationella rätten är en uppsättning regler som stater eller nationer erkänner som bindande för sina inbördes förbindelser, inklusive i förbindelserna med internationella organisationer. Internationell rätt är i regel införlivad i avtal mellan suveräna stater och/eller kan härledas från sådana avtal.

Områden

Begreppet ”internationell rätt” kan syfta på följande två rättsliga discipliner:

  • Allmän internationell rätt: dessa bestämmelser reglerar förbindelserna mellan stater och internationella organisationer och omfattar områden som mänskliga rättigheter, traktaträtt, havsrätt, internationell straffrätt och internationell humanitär rätt.
  • Internationell privaträtt (eller lagvalsregler): en uppsättning bestämmelser av processrättslig natur som avgör vilket rättssystem som ska involveras och vilken lag som ska tillämpas i en viss rättstvist. Dessa bestämmelser är tillämpliga när en rättstvist har ett gränsöverskridande element, till exempel när parter med hemvist eller säte i olika länder har ingått avtal eller när ett gränsöverskridande element förekommer i ett land med mer än en rättsordning, såsom Förenade kungariket.

Förhållande till EU-rätten

Även om EU-rätten kan ses som en särskild form av internationell rätt, har huvuddelen av de EU-rättsliga bestämmelserna vissa specifika drag som i normala fall inte förekommer i internationell lagstiftning. Det gäller särskilt det förhållandet att de rättigheter som garanteras i EU-lagstiftningen kan göras gällande direkt av medborgare som för talan i domstol i EU-medlemsstaterna, medan internationella bestämmelser vanligtvis måste införlivas med nationell rätt innan de kan åberopas. En annan skillnad är att EU-rätten ofta har företräde framför EU-medlemsstaternas inhemska lagstiftning. Detta är skälen till att denna portal har olika avsnitt för EU-rätten och den internationella rätten.

Källor och databaser

Internationell rätt återfinns i första hand i internationella avtal eller konventioner. Dessutom finns det en uppsättning allmänt erkända värden, normer och principer som inte nödvändigtvis måste komma till uttryck i ett avtal. Internationella avtal kan vara bilaterala (gäller mellan två suveräna stater) eller multilaterala (gäller mellan fler än två stater). Mycket ofta utarbetas och förhandlas dessa avtal inom ramen för en internationell organisation, som Förenta nationerna (FN), Europarådet och många andra. En viktig källa för internationell rätt är även de internationella domstolarnas rättspraxis.

Det finns flera allmänt tillgängliga källor till information om internationell rätt. Här följer en icke-uttömmande förteckning över sådana:

Förenta nationerna har också inrättat internationella rättskommissionen (International Law Commission), som har till uppgift att främja vidareutveckling och kodifiering av den internationella rätten. För detta ändamål offentliggör den undersökningar och analyser, samlar in prejudikat och utarbetar förslag till nya fördrag. Den internationella rättskommissionens arbete har banat väg för en rad viktiga fördrag och andra dokument av grundläggande betydelse för den internationella rätten.

Senaste uppdatering: 26/04/2016

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.