Търговски регистри

Все повече предприятия разгръщат дейност отвъд националните граници, като използват възможностите, предлагани от единния пазар на ЕС. Дружества от различни държави—членки на ЕС, участват в трансгранични групи и в много операции за преструктуриране като сливания и разделяния.

Освен това през изминалото десетилетие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз се създаде възможност дружествата да се учредяват в една държава членка и да извършват стопанската си дейност частично или изцяло в друга държава членка.

Терминът „търговски регистър“ включва националните търговски регистри, дружествените регистри и всеки друг регистър, в който се съхранява информация относно дружествата и се предоставя публичен достъп до нея по смисъла на Директива 2009/101/ЕО.

На съответните уебстраници можете да намерите повече информация относно търговските регистри на европейско равнище и националните търговски регистри.

Последна актуализация: 29/06/2015

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.