Företagsregister

Allt fler företag expanderar över nationsgränserna och utnyttjar de möjligheter som EU:s inre marknad erbjuder. Gränsöverskridande grupper samt ett stort antal omstruktureringar, i form av exempelvis fusioner och delningar, berör företag från olika EU-medlemsstater.

EG-domstolens rättspraxis under det senaste årtiondet har dessutom öppnat för möjligheten att bilda bolag i en medlemsstat och driva verksamheten helt eller delvis i en annan medlemsstat.

Termen "företagsregister" omfattar de nationella handelsregistren, bolagsregistren och alla andra register där företagsinformation görs tillgänglig för allmänheten enligt rådets första direktiv på bolagsrättens område.

Klicka på länkarna för mer information om företagsregister på EU-nivå och företagsregister i medlemsstaterna.

Senaste uppdatering: 01/07/2015

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.