Търговски регистри на европейско равнище

В този раздел се описва накратко сътрудничеството между търговските регистри на европейско равнище.

Взаимно свързване на търговските регистри в ЕС

След приемането на Директива 2012/17/ЕС на равнището на ЕС се изгражда система за взаимно свързване на търговските регистри, в рамките на съвместна инициатива с участието на всички държави членки на ЕС и Европейската комисия.

Системата е известна като Система за взаимно свързване на бизнес регистрите (BRIS). След като бъде въведена BRIS, тя:

  • ще осигури достъп на равнището на ЕС до информация за дружествата, регистрирани в държавите членки, и
  • ще позволи за първи път осъществяване на електронна връзка между всички търговски регистри в ЕС. Те ще могат да обменят информация във връзка с чуждестранните клонове и трансграничните сливания на дружества.

Благодарение на BRIS гражданите, предприятията и националните органи ще могат да търсят, чрез Европейския портал за електронно правосъдие, информация, подадена от дружествата в националните регистри. Наред с това, новата система ще подобри комуникацията между регистрите, позволявайки им да обменят помежду си надеждна информация за дружествата.

BRIS следва да заработи до 8 юни 2017 г.

Алтернативни източници на информация

Европейски търговски регистър (ЕТР):

ЕТР е мрежа на европейските търговски регистри. Той беше създаден като неформално техническо сътрудничество между търговските регистри и с времето се фокусира върху предоставянето на информация за дружествата в цяла Европа. Понастоящем потребителите могат да се абонират за услугите на ЕТР чрез своя национален търговски регистър. Това им дава трансграничен достъп до информация относно дружествата, регистрирани в държавите, участващи в мрежата на ЕТР.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на ЕТР.

Последна актуализация: 29/09/2015

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.