Μητρώα επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται συνοπτικά η συνεργασία των μητρώων επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διασύνδεση μητρώων επιχειρήσεων της ΕΕ

Μετά την έκδοση της οδηγίας 2012/17/ΕΕ, το σύστημα διασύνδεσης μητρώων επιχειρήσεων έχει εδραιωθεί στο επίπεδο της ΕΕ, στο πλαίσιο κοινής προσπάθειας με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το σύστημα είναι γνωστό ως σύστημα διασύνδεσης μητρώων επιχειρήσεων (BRIS-ΣΔΙΜΗΕ). Όταν τεθεί σε ισχύ, το σύστημα αυτό:

  • θα εξασφαλίζει την πρόσβαση, σε επίπεδο ΕΕ, σε πληροφορίες σχετικά με εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στα κράτη μέλη, και
  • θα καταστήσει δυνατή, για πρώτη φορά, την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ όλων των μητρώων επιχειρήσεων της ΕΕ. Τα μητρώα επιχειρήσεων θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε σχέση με ξένα υποκαταστήματα και διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών.

Χάρη στο σύστημα BRIS-ΣΔΙΜΗΕ, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι εθνικές αρχές θα είναι σε θέση να αναζητούν, μέσω της διαδικτυακής πύλης ηλεκτρονικής δικαιοσύνης e-Justice portal πληροφορίες που έχουν κατατεθεί από εταιρείες στα εθνικά μητρώα. Επιπλέον, το νέο σύστημα θα βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ μητρώων, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν μεταξύ τους αξιόπιστες πληροφορίες για επιχειρήσεις.

Το σύστημα BRIS-ΣΔΙΜΗΕ πρέπει να τεθεί σε λειτουργία έως τις 8 Ιουνίου 2017.

Εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης

Ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων (EBR-ΕΜΕ)

Το EBR-ΕΜΕ είναι ένα δίκτυο ευρωπαϊκών μητρώων επιχειρήσεων. Άρχισε να λειτουργεί ως άτυπη τεχνική συνεργασία μεταξύ μητρώων επιχειρήσεων και, με την πάροδο του χρόνου, επικεντρώθηκε στην παροχή πληροφοριών για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα, οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες του μητρώου EBR-ΕΜΕ μέσω του μητρώου επιχειρήσεων της χώρας τους. Αυτό τους παρέχει διασυνοριακή πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες που έχουν καταχωριστεί στις χώρες που συμμετέχουν στο δίκτυο EBR-ΕΜΕ.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο EBR website.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/09/2015

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.