Ondernemingsregisters op Europees niveau

Deze rubriek geeft een korte inleiding op de samenwerking tussen ondernemingsregisters op Europees niveau.

Koppeling van ondernemingsregisters

Na de aanneming van Richtlijn 2012/17/EU hebben alle EU-lidstaten en de Europese Commissie op EU-niveau gezamenlijk een systeem voor koppeling van ondernemingsregisters opgezet.

Dit systeem heet het Business Registers Interconnection System (BRIS). Zodra het systeem operationeel zal zijn, zal BRIS:

  • op EU-niveau toegang bieden tot informatie over in de lidstaten geregistreerde ondernemingen, en
  • voor het eerst de elektronische communicatie tussen alle EU‑ondernemingsregisters mogelijk maken. Er zullen gegevens kunnen worden uitgewisseld over buitenlandse bijkantoren en grensoverschrijdende fusies van ondernemingen.

Dankzij BRIS zullen burgers, ondernemingen en nationale autoriteiten via het e-justitieportaal kunnen zoeken naar informatie die ondernemingen hebben aangeleverd bij de nationale registers. Bovendien zal het nieuwe systeem de communicatie tussen registers verbeteren door de onderlinge uitwisseling van betrouwbare informatie over ondernemingen mogelijk te maken.

BRIS zou op 8 juni 2017 operationeel moeten zijn.

Andere informatiebronnen

Het Europees ondernemingsregister (EBR)

Het EBR is een netwerk van Europese ondernemingsregisters. Het EBR is gestart als een informele technische samenwerking tussen ondernemingsregisters. In de loop van de tijd heeft het EBR zich gespecialiseerd in het aanbieden van informatie over ondernemingen in heel Europa. Gebruikers kunnen zich tegenwoordig op EBR-diensten abonneren via het ondernemingsregister van hun eigen land. Aldus krijgen zij grensoverschrijdende toegang tot informatie over ondernemingen die zijn geregistreerd in de landen die deelnemen aan het EBR-netwerk.

Meer informatie vindt u op de EBR-website

Laatste update: 29/09/2015

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.