Rejestry handlowe na szczeblu UE

W niniejszej sekcji pokrótce przedstawiono powiązania pomiędzy rejestrami działalności gospodarczej na szczeblu europejskim.

Integracja rejestrów działalności gospodarczej w UE

W następstwie przyjęcia dyrektywy 2012/17/UE trwa obecnie tworzenie systemu integrującego rejestry działalności gospodarczej na szczeblu UE. System ten powstaje dzięki wspólnym wysiłkom, w których uczestniczą wszystkie państwa członkowskie UE oraz Komisja Europejska.

System ten jest znany jako system integracji rejestrów przedsiębiorstw (Business Registers Interconnection System, BRIS). Po uruchomieniu system BRIS będzie pełnił następujące funkcje:

  • zapewni dostęp do informacji na temat przedsiębiorstw wpisanych do rejestrów w państwach członkowskich na szczeblu UE oraz
  • po raz pierwszy umożliwi elektroniczną łączność pomiędzy wszystkimi rejestrami działalności gospodarczej w UE. System umożliwi wymianę informacji dotyczących zagranicznych oddziałów i transgranicznego łączenia spółek.

Dzięki BRIS obywatele, przedsiębiorstwa i organy krajowe będą w stanie wyszukiwać, za pośrednictwem portalu „e-Sprawiedliwość”, informacje przekazywane przez przedsiębiorstwa do rejestrów krajowych. Nowy system usprawni również łączność pomiędzy rejestrami, umożliwiając im wymianę między sobą wiarygodnych informacji na temat wpisanych do nich podmiotów.

System BRIS powinien zostać uruchomiony do 8 czerwca 2017 r.

Inne źródła informacji

Europejski rejestr przedsiębiorstw

Europejski rejestr przedsiębiorstw to sieć skupiająca europejskie rejestry działalności gospodarczej. Początki działalności sieci polegały na nieformalnej współpracy technicznej pomiędzy rejestrami, po czym z czasem zaczęła się ona skupiać na udzielaniu informacji dotyczących przedsiębiorstw w całej Europie. Obecnie użytkownicy mogą wykupić abonament na usługi świadczone przez europejski rejestr przedsiębiorstw za pośrednictwem rejestru działalności gospodarczej w swoim własnym państwie. Uzyskają dzięki niemu transgraniczny dostęp do informacji dotyczących przedsiębiorstw zarejestrowanych w tych państwach, które są członkami sieci.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej EBR.

Ostatnia aktualizacja: 29/09/2015

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.