Företagsregister på EU-nivå

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av samarbetet mellan företagsregister på EU-nivå.

Sammankoppling av företagsregister i Europeiska unionen

I och med antagandet av direktiv 2012/17/EU inleddes arbetet med inrätta ett system för sammankoppling av företagsregister på EU-nivå. Det rör sig om en gemensam insats som involverar samtliga EU-medlemsstater och Europeiska kommissionen.

Systemet går under beteckningen Bris (systemet för sammankoppling av affärsregister). Väl på plats kommer Bris att

  • garantera tillgång på EU-nivå till information om företag som är registrerade i medlemsstaterna, och
  • för första gången möjliggöra elektronisk kommunikation mellan alla företagsregister i Europeiska unionen; registren kommer att kunna utbyta uppgifter om utländska filialer och gränsöverskridande fusioner av företag.

Tack vare Bris kommer medborgare, företag och nationella myndigheter, via e-juridikportalen, att kunna söka efter uppgifter som företag har registrerat i sina nationella register. Dessutom kommer det nya systemet att medföra förbättringar i kommunikationen mellan register genom att möjliggöra att tillförlitlig information om företag överförs dem emellan.

Bris är avsett att tas i drift senast den 8 juni 2017.

Alternativa informationskällor

Europeiska företagsregistret (EBR)

Det europeiska företagsregistret är ett nätverk av europeiska företagsregister. Det startade som ett informellt tekniskt samarbete mellan företagsregister, som med tiden kom att inriktas på att erbjuda information om företag i hela Europa. Idag kan användarna abonnera på EBR:s tjänster via det egna landets företagsregister. Därmed har de gränsöverskridande tillgång till information om företag som är registrerade i de länder som deltar i EBR-nätverket.

Närmare upplysningar finns på EBR:s webbplats.

Senaste uppdatering: 29/09/2015

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.