ELi liikmesriikide äriregistrid

Euroopas pakuvad äriregistrid mitmesuguseid teenuseid, mis võivad olla liikmesriigiti erinevad.

Kõigi registrite põhiteenus on siiski ettevõtjate kohta käivate andmete (näiteks õigusliku vormi, peakontori, kapitali ja esindajate) registreerimine, kontrollimine ja talletamine ning selle teabe kättesaadavaks tegemine üldsusele.

Et saada täpsemat teavet liikmesriikide, Islandi, Liechtensteini või Norra registrite kohta, valige lehe paremast servast sobiv lipp.

Viimati uuendatud: 06/10/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.