Kinnistusraamat

Kinnistusraamatud on oma õigusliku olemuse tõttu väga olulised teabeallikad.

Kinnistusraamatutest võib olla maaga seotud haldusasjades abi kodanikele, õigusala töötajatele, ametiasutustele, eraettevõtetele ja muudele huvitatud isikutele. Kinnistusraamatu ametlik teave on (enamikus ELi riikides) kättesaadav pankadele, võlausaldajatele, äripartneritele ja tarbijatele. Niimoodi aidatakse suurendada Euroopa Liidu turgude läbipaistvust ja õiguskindlust.

Lisateavet Euroopa tasandi kinnistusraamatute ja liikmesriikide kinnistusraamatute kohta leiate asjaomastelt lehekülgedelt.

Viimati uuendatud: 27/04/2016

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.