Кадастри и имотни регистри на европейско равнище

В този раздел е представена накратко Европейската асоциация по поземлените регистри (ELRA) и Европейската услуга за кадастрална информация (European Land Information Service (EULIS) – две мрежи от поземлени регистри, които действат на равнище Европейски съюз.

Какво е EULIS?

EULIS (Европейска услуга за кадастрална информация ) представлява интернет портал, който предоставя достъп до поземлените регистри на държавите членки на ЕС.

Чрез него на професионални потребители в Европа се предоставя достъп до информация, свързана с кадастъра и поземлените имоти. EULIS съхранява също информация относно различните процедури и условия за поземлена регистрация във всяка държава.

Към момента националните поземлени регистри на пет държави членки на ЕС предоставят информация за кадастри и поземлени имоти в мрежата на EULIS. Още десет държави членки обаче са на различни етапи в процедурата за свързване на регистрите си в мрежата. На уебсайта на EULIS могат да се намерят данни за контакт и връзки към уебсайтовете на всички официални организации за поземлени регистри.

Какво предлага EULIS?

На уебсайта на EULIS са поместени връзки към всички поземлени регистри в Европа и информация за тях. Услугата на EULIS предлага улеснен достъп до официална информация за кадастри и поземлени имоти от всички участващи държави. Организациите за поземлени регистри действат като доставчици и разпространители на поземлена информация посредством портала на EULIS.

Регистрираните потребители на поземлена информация могат да правят справки за поземлени имоти и кадастри във всеки от свързаните с мрежата на EULIS регистри, като направят справка в местната служба – с помощта на предоставените насоки и на представителите на отдела за обслужване на потребителите. Резултатите от справката могат да се свалят от мрежата и да се разглеждат директно онлайн. Потребителите се таксуват по редовната процедура за таксуване в тяхната държава.

Освен това службата предлага онлайн справочна информация от всяка участваща държава относно правната уредба, регистрацията, процедурите за поземлени транзакции и ипотекиране, наличните услуги, както и ролята и отговорностите на съответните органи в процеса на поземлените транзакции. Справочната информация за всяка държава може да се използва заедно с търсене в регистъра или като обща информация за реда и условията на място. EULIS разполага и с общ терминологичен апарат и приложение за превод, които подпомагат разбирането на различни правни понятия, свързани с поземленото право в ЕС.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EULIS.

Какво е ELRA?

ELRA е асоциация с идеална цел, учредена по белгийското право, която се състои от 29 организации, представляващи поземлените регистри на 22 европейски държави-членки. Основната ѝ цел е развитието и подобряването на разбирането относно ролята на поземлените вписвания на капиталовия пазар и пазара на недвижима собственост.

Какви услуги предлага ELRA?

ELRA цели постигането на паневропейско разбиране относно въпроси от общ интерес и предоставя отворен форум и мрежа за обмен на идеи. Проектите на ELRA „CROBECO“ (трансгранично електронно предаване (cross-border electronic conveyancing) и „ELRN“ (Европейска мрежа на поземлените регистри (European Land Registry Network) целят ефикасното използване на информационните и комуникационните технологии за информирането и сътрудничеството по въпроси, свързани с поземлените регистри.

За повече информация, моля посетете уебсайта на ELRA.

Последна актуализация: 01/06/2015

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.