Katastry nemovitostí na evropské úrovni

Tato část stručně představuje Evropskou pozemkovou informační službu (EULIS) a Evropské sdružení katastrů nemovitostí (ELRA) – dvě sítě katastrů nemovitostí provozované na evropské úrovni.

Co je to EULIS?

Služba EULIS (Evropská pozemková informační služba) je online portál umožňující přístup do katastrů nemovitostí v celé Evropě.

Profesionálním zákazníkům v Evropě poskytuje přístup k informacím o pozemcích a nemovitostech. Představuje rovněž ústřední informační místo, na kterém lze zjistit rozdílné podmínky pro registraci v katastrech nemovitostí v jednotlivých zemích.

Informace o pozemcích a nemovitostech na svém území poskytují v současné době v síti EULIS vnitrostátní katastry nemovitostí pěti členských států EU. Deset dalších členských států EU se nachází v různých fázích procesu připojení ke službě EULIS. Na internetových stránkách EULIS lze však rovněž najít kontaktní údaje a odkazy na internetové stránky všech oficiálních organizací EU, které poskytují katastrální informace.

Co EULIS nabízí?

Internetové stránky EULIS nabízí informace o všech katastrech nemovitostí v Evropě a odkazy na ně. Služba EULIS nabízí snadný online přístup k úředním informacím o pozemcích a nemovitostech ze všech zúčastněných zemí. Organizace spravující katastry nemovitostí fungují jako poskytovatelé a dodavatelé katastrálních informací prostřednictvím portálu EULIS.

Registrovaní zákazníci katastrů nemovitostí mohou vyhledávat informace o pozemcích a nemovitostech v každém rejstříku, který je připojený k EULIS, a to prostřednictvím vyhledávání v místní službě – k dispozici jsou instrukce a pracovníci zákaznického servisu. Výsledky vyhledávání je možné prohlížet přímo online nebo si je stáhnout. Za služby zákazníci platí prostřednictvím obvyklého vnitrostátního procesu zúčtování.

Služba navíc poskytuje i online referenční informace z každé účastnické země, jež popisují právní rámec, registraci, proces převodu nemovitostí a poskytování hypoték, dostupné služby a úkoly a povinnosti orgánů vystupujících v procesu převodu nemovitostí. Referenční informace o jednotlivých zemích lze využít v souvislosti s vyhledáváním v rejstříku nebo jako obecné informace o prostředí dané země. V rámci projektu EULIS byl navíc vyvinut nástroj pro společnou terminologii a překlad, jehož cílem je usnadnit pochopení odlišných právních koncepcí pozemkového práva v EU.

Více informací naleznete na internetových stránkách EULIS.

Co je to ELRA?

ELRA je neziskové sdružení řídící se belgickými právními předpisy, které sdružuje 29 organizací zastupujících katastry nemovitostí 22 evropských členských států. Jeho primárním účelem je rozvoj evidence pozemků a porozumění její úloze na kapitálovém trhu a trhu s nemovitostmi.

Co ELRA nabízí?

ELRA se zaměřuje na celoevropské otázky společného zájmu a poskytuje vhodné fórum, jakož i síť pro výměnu myšlenek. Projekty ELRA „CROBECO (přeshraniční elektronické převody vlastnických práv“) a „ELRN (Evropská síť katastrů nemovitostí)“ se zaměřují na efektivní využívání informačních technologií pro účely sdílení informací a spolupráce v otázkách katastrů nemovitostí.

Více informací naleznete na internetových stránkách ELRA.

Poslední aktualizace: 01/06/2015

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.