Κτηματολόγια σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών Κτηματολογίου (EULIS) και η Ευρωπαϊκή ένωση υποθηκοφυλάκων (ELRA) – δύο δίκτυα κτηματολογίων που λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τι είναι η EULIS;

Η υπηρεσία EULIS (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών Κτηματολογίου) είναι μια διαδικτυακή πύλη που επιτρέπει την πρόσβαση στα κτηματολόγια σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης.

Παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με την ακίνητη περιουσία για επαγγελματίες πελάτες στην Ευρώπη. Αποτελεί επίσης έναν κόμβο ενημέρωσης στον οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις καταχώρησης στο κτηματολόγιο που ισχύουν σε κάθε χώρα.

Σήμερα, τα εθνικά κτηματολόγια πέντε κρατών μελών της ΕΕ διαβιβάζουν ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με την ακίνητη περιουσία στο δίκτυο EULIS. Δέκα επιπλέον κράτη μέλη EU βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο προόδου όσον αφορά τη σύνδεση με την υπηρεσία EULIS. Στον ιστοτόπο της EULIS υπάρχουν εξάλλου στοιχεία επικοινωνίας και διαδικτυακοί σύνδεσμοι για όλους τους επίσημους οργανισμούς κτηματολογίων της ΕΕ.

Τι προσφέρει η EULIS;

Ο ιστοτόπος της EULIS περιλαμβάνει συνδέσμους και πληροφορίες για όλα τα κτηματολόγια της Ευρώπης. Η υπηρεσία EULIS προσφέρει εύκολη επιγραμμική πρόσβαση σε επίσημες πηγές πληροφόρησης σχετικά με την ακίνητη περιουσία σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Οι οργανισμοί κτηματολογίων λειτουργούν ως πάροχοι και διανομείς πληροφοριών μέσω της δικτυακής πύλης EULIS.

Οι εγγεγραμμένοι πελάτες μπορούν να αναζητούν πληροφορίες περί ακίνητης περιουσίας σε οιοδήποτε συνδεδεμένο μητρώο της EULIS ερευνώντας στην τοπική υπηρεσία -υπάρχουν οδηγοί και υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια. Μπορείτε να δείτε και να «κατεβάσετε» απευθείας τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας. Οι πελάτες χρεώνονται μέσω της συνήθους εθνικής τους διαδικασίας χρέωσης.

Η υπηρεσία παρέχει επίσης επιγραμμικά γενικές πληροφορίες για κάθε συμμετέχουσα χώρα, όπου περιγράφονται λεπτομερώς το νομικό πλαίσιο, οι διαδικασίες σχετικά με την καταχώρηση, τις αγοραπωλησίες γης και τα ενυπόθηκα δάνεια, οι διαθέσιμες υπηρεσίες, καθώς και οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των αρχών στη διαδικασία αγοραπωλησίας γαιών. Οι γενικές πληροφορίες ανά χώρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με αναζητήσεις στο μητρώο, ή ως πληροφορίες για τις τοπικές συνθήκες. Επιπλέον, η EULIS έχει αναπτύξει ένα κοινό ορολογικό και μεταφραστικό εργαλείο που σκοπό έχει να διευκολύνει την κατανόηση των διαφόρων νομικών εννοιών που αφορούν τη χωροταξική νομοθεσία στην Ένωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο EULIS.

Τι είναι η ELRA (Ευρωπαϊκή Ένωση Κτηματολογίων);

Η ELRA είναι μη κερδοσκοπική ένωση σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία, απαρτιζόμενη από 29 οργανώσεις που εκπροσωπούν τα κτηματολόγια 22 κρατών μελών της Ένωσης. Πρωταρχικός στόχος της είναι η ανάπτυξη και κατανόηση του ρόλου της κτηματογράφησης στις αγορές ακινήτων και κεφαλαίων.

Τι προσφέρει η ELRA;

Η ELRA αποσκοπεί στην ανάπτυξη πανευρωπαϊκής κατανόησης σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και αποτελεί φόρουμ και δίκτυο ανταλλαγής ιδεών. Τα σχέδια της ELRA «CROBECO» (cross-border electronic conveyancing -διασυνοριακή σύνταξη πράξεων μεταβίβασης περιουσίας) και «ELRN (European Land Registry Network – Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κτηματολογίων) επιδιώκουν την αποτελεσματική χρήση της ΤΠΕ για σκοπούς πληροφόρησης και συνεργασίας σε ζητήματα κτηματολογίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο ELRA.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/06/2015

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.