Fastighetsregister på EU-nivå

Det här avsnittet innehåller en kortfattad presentation av European Land Information Service (Eulis) och European Land Registry Association (ELRA) – två nätverk av fastighetsregister som drivs på EU-nivå.

Vad är Eulis?

Eulis-tjänsten (European Land Information Service) är en webbportal som ger tillgång till fastighetstregister i andra EU-medlemsstater.

Eulis ger tillgång till fastighetsinformation för personer i EU som behöver uppgifterna i sitt arbete. Det är också ett informationsnav där du kan få reda på hur fastighetsregistren fungerar i olika medlemsstater.

För närvarande tillhandahåller de nationella fastighetsregistren i fem EU-medlemsstater fastighetsinformation genom Eulis-nätverket. Ytterligare tio medlemsstater har kommit olika långt i arbetet med att ansluta sig till Eulis-tjänsten. På Eulis-webbplatsen finns även kontaktuppgifter om och länkar till alla officiella fastighetsregisterorganisationer i EU.

Vad kan Eulis erbjuda?

På Eulis webbplats finns länkar till och information om alla fastighetsregister i Europa. Genom Eulis-tjänsten kan man via nätet enkelt få tillgång till officiell fastighetsinformation från alla länder som medverkar. Fastighetsregistren tillhandahåller och sprider fastighetsinformation via Eulis-portalen.

Registrerade kunder hos fastighetsregister kan söka efter fastighetsinformation i alla register som är anslutna till Eulis genom en sökning i den lokala tjänsten – det finns bruksanvisningar och en kundservice till hjälp. Sökresultatet kan laddas ner eller visas direkt på nätet. Användaravgifterna tas ut enligt det normala faktureringsförfarandet i landet i fråga.

Dessutom ger tjänsten tillgång till referensuppgifter från alla deltagande länder om rättssystemet, registrering, fastighetsöverlåtelse och inteckningsförfaranden, tjänster som erbjuds och myndigheternas uppgifter och ansvarsområden i samband med fastighetsöverlåtelser. Referensuppgifterna om de olika länderna kan användas tillsammans med sökningar i registret eller som bakgrundsinformation om förhållandena i landet. Dessutom har Eulis tagit fram ett verktyg för gemensam terminologi och översättning som är avsett att göra det lättare att förstå olika juridiska begrepp som rör fastighetslagstiftning inom EU.

Mer information finner du på Eulis webbplats.

Vad är ELRA?

ELRA (European Land Registry Organisation) är en icke vinstdrivande sammanslutning som omfattas av belgisk lagstiftning och består av 29 organisationer som företräder 22 EU-medlemsstaters fastighetsregister. Dess främsta uppgift är att utveckla och förstå fastighetsregistreringens roll på fastighets- och kapitalmarknaderna.

Vad kan ELRA erbjuda?

ELRA har till uppgift att utveckla europeiska lösningar på områden av gemensamt intresse och erbjuder ett öppet forum och nätverk för utbyte av idéer. ELRA:s projekt ”Crobeco” (cross-border electronic conveyancing) och "ELRN” (European Land Registry Network) syftar till att använda informations- och kommunikationsteknik på ett sätt som underlättar information och samarbete i frågor som rör fastighetsregister.

Mer information finner du på ELRA:s webbplats.

Senaste uppdatering: 01/06/2015

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.