Регистри по несъстоятелност

Несъстоятелност означава неспособност за погасяване на задълженията на падежа им. Този термин от деловата сфера се отнася до неспособността на дружество с неограничена отговорност да погаси задълженията си.

Регистрите по несъстоятелност са много важен източник на правна информация, спомагаща за изпълнението на ежедневните задачи на граждани, юристи, държавни органи, дружества и други заинтересовани страни. Те улесняват достъпа до официална и надеждна информация във връзка с несъстоятелността на банки, кредитори, бизнес партньори и потребители. Тази информация увеличава прозрачността и правната сигурност на пазарите в Европейския съюз.

В Европа регистрите по несъстоятелност предлагат редица услуги; обхватът на информацията и видът на данните се различават в различните държави-членки. Например, държавите-членки, които поддържат отделни регистри по несъстоятелност, публикуват информация за всички етапи на производствата за несъстоятелност, както и за страните по тези производства.  Положението е по-различно в държавите-членки, които предоставят данни относно несъстоятелността чрез други регистри. Някои държави публикуват само названието и състоянието на дружеството; други включват информация за всички етапи на производството.

Но основната група услуги, които се предлагат от всички регистри, са регистрация, преглед и съхранение на информацията по несъстоятелността и предоставянето ѝ за обществено ползване.

За по-подробна информация изберете флаг от поместените вдясно.

През юли 2014 г. европейският Портал за електронно правосъдие направи достъпни свързаните регистри за несъстоятелност на една първа група държави членки. Участващите държави членки продължават да поддържат националните си регистри по несъстоятелност в съответствие с националното законодателство, а Порталът за електронно правосъдие прави възможно търсенето от страна на потребителя в свързаните помежду си регистри, използвайки многоезичен интерфейс за търсене.

Последна актуализация: 09/12/2014

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.