Μητρώα αφερεγγυότητας

Ως αφερεγγυότητα ορίζεται η αδυναμία εξόφλησης των χρεών όταν αυτά καταστούν ληξιπρόθεσμα. Αναφερόμενη συνήθως στον κόσμο των επιχειρήσεων, η αφερεγγυότητα παραπέμπει στην αδυναμία των εταιρειών «απεριόριστης ευθύνης» να εξοφλήσουν τα χρέη τους.

Τα μητρώα αφερεγγυότητας συνιστούν ιδιαίτερα σημαντική πηγή πληροφοριών νομικής φύσεως, που διευκολύνουν τη διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών των πολιτών, των νομικών, των κρατικών αρχών, των εταιρειών και άλλων ενδιαφερομένων μερών. Διευκολύνουν την πρόσβαση τραπεζών, πιστωτών, εμπορικών συνεργατών και καταναλωτών σε επίσημες και αξιόπιστες πληροφορίες περί αφερεγγυότητας. Οι πληροφορίες αυτές ενισχύουν τη διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ευρώπη, τα μητρώα αφερεγγυότητας παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, το είδος και το εύρος των οποίων διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη που τηρούν χωριστά μητρώα αφερεγγυότητας δημοσιεύουν πληροφορίες για όλα τα στάδια των διαδικασιών αφερεγγυότητας και για τα μέρη των εν λόγω διαδικασιών. Στα κράτη μέλη που δημοσιοποιούν στοιχεία περί αφερεγγυότητας μέσω άλλων μητρώων, η κατάσταση διαφέρει. Ορισμένες χώρες δημοσιεύουν μόνο την επωνυμία και το καθεστώς της εταιρείας, ενώ άλλες περιλαμβάνουν και πληροφορίες για όλα τα στάδια των διαδικασιών.

Εντούτοις, οι βασικές υπηρεσίες που παρέχουν όλα τα μητρώα συνίστανται στην καταγραφή, εξέταση και αποθήκευση πληροφοριών περί αφερεγγυότητας και στη δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών στο κοινό.

Για να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες, επιλέξτε μία από τις σημαίες στα δεξιά.

Τον Ιούλιο του 2014, η Ευρωπαϊκή Πύλη για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη δημοσίευσε τα διασυνδεδεμένα μητρώα αφερεγγυότητας μιας πρώτης ομάδας κρατών μελών. Ενώ τα συμμετέχοντα κράτη μέλη τηρούν τα εθνικά τους μητρώα αφερεγγυότητας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους, η Ευρωπαϊκή Πύλη για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη επιτρέπει στον χρήστη να διεξάγει έρευνα διαμέσου όλων των διασυνδεδεμένων μητρώων, χρησιμοποιώντας πολυγλωσσική διεπαφή αναζήτησης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/12/2014

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.