Konkurzné registre

Platobná neschopnosť je neschopnosť uhradiť svoje splatné dlhy. Pojem platobná neschopnosť sa zvyčajne používa v obchodnej sfére na označenie neschopnosti spoločnosti „s ručením neobmedzeným“ spácať dlhy.

Konkurzné registre sú veľmi dôležitým zdrojom informácií právnej povahy na uľahčenie každodenných úloh občanov, právnikov, štátnych orgánov, spoločností a ďalších zainteresovaných strán. Bankám, veriteľom, obchodným partnerom a spotrebiteľom uľahčujú prístup k oficiálnym a dôveryhodným informáciám vzťahujúcim sa na konkurzné konania. Takéto informácie posilňujú transparentnosť a právnu istotu na trhoch Európskej únie.

Konkurzné registre v Európe ponúkajú širokú škálu služieb; rozsah a typ údajov sa medzi jednotlivými členskými krajinami líši. Napríklad členské štáty, ktoré majú samostatné konkurzné registre, uverejňujú informácie o všetkých fázach konkurzného konania a jeho účastníkoch. V členských štátoch, ktoré údaje o platobnej neschopnosti sprístupňujú prostredníctvom iných registrov, je situácia rozdielna. Niektoré krajiny uverejňujú iba názov a formu spoločnosti, iné poskytujú informácie o všetkých fázach konania.

Všetky registre však poskytujú určité základné služby, medzi ktoré patria zápis, preskúmanie a uchovanie informácií o platobnej neschopnosti a ich sprístupnenie verejnosti.

Podrobné informácie získate po kliknutí na jednu z vlajok v pravej časti stránky.

V júli 2014 boli prostredníctvom Európskeho portálu elektronickej justície sprístupnené prepojené konkurzné registre prvej skupiny členských štátov. Účastnícke členské štáty udržiavajú svoje konkurzné registre v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, zatiaľ čo Európsky portál elektronickej justície umožňuje používateľom vyhľadávať vo všetkých prepojených registroch cez viacjazyčné vyhľadávacie rozhranie.

Posledná aktualizácia: 09/12/2014

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.