Konkursregister

Med insolvens avses oförmåga att betala sina skulder när de förfaller. Insolvens, som är en term som ofta används i företagssammanhang, är när ett företag med obegränsat ansvar inte kan betala av sina skulder.

Konkursregister är en mycket viktig källa till rättslig information, som underlättar den dagliga verksamheten för medborgare, rättstillämpare, statliga myndigheter, företag och andra berörda parter. Registren gör det lättare för banker, kreditgivare, affärspartner och konsumenter att få tillgång till officiell och tillförlitlig insolvensrelaterad information, vilket bidrar till större insyn och rättssäkerhet på marknaderna i EU.

Konkursregistren i EU tillhandahåller en rad olika tjänster. Uppgifternas omfattning och art skiljer sig åt mellan medlemsstaterna. Medlemsstater med separata konkursregister offentliggör till exempel uppgifter om alla steg i insolvensförfarandet och om de berörda parterna. I de fall medlemsstaterna tillhandahåller insolvensuppgifter via andra register är bilden mer splittrad. Vissa länder offentliggör endast företagens namn och ställning, medan andra inkluderar uppgifter om alla steg i förfarandet.

Grundläggande tjänster som alla register erbjuder är emellertid att registrera, granska och lagra insolvensuppgifter och att göra dessa tillgängliga för allmänheten.

Om du vill ha närmare upplysningar kan du klicka på någon av flaggorna i högra kanten.

I juli 2012 blev de sammankopplade konkursregistren för en första grupp av medlemsstater tillgängliga via e-juridikportalen. Medan de deltagande medlemsstaterna förvaltar sina nationella konkursregister i enlighet med inhemsk lagstiftning, ger den europeiska e-juridikportalen möjlighet att söka i alla de sammankopplade registren med hjälp av ett flerspråkigt sökgränssnitt.

Senaste uppdatering: 09/12/2014

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.