Glosář a terminologie

Tato část přináší stručný přehled stávajících glosářů a vícejazyčných „tezaurů“ na evropské úrovni.

„Glosář“ je abecední seznam termínů v určité oblasti znalostí doprovázený definicemi těchto termínů. V případě dvojjazyčného glosáře jsou termíny v jednom jazyce definovány v druhém jazyce nebo jsou vysvětleny pomocí slov stejného nebo podobného významu v jiném jazyce. Glosář může být chápán v tom smyslu, že obsahuje vysvětlení konceptů vztahujících se k určitému oboru studia nebo činnosti. V oblasti práva se termín „glosář“ může vztahovat ke dvěma různým nástrojům: na jedné straně se používá pro seznam výrazů s překladem poskytnutým pro každou zemi; na straně druhé se používá také pro seznam definic terminologie.

Glosáře

IATE

IATE (Interaktivní terminologie pro Evropu) je vícejazyčná terminologická databáze používaná pro překlady v rámci evropských institucí.

Je tvořena vyhledávačem výrazů a frází používaných ve všech oblastech činnosti Evropské unie. Vyžaduje poměrně profesionální znalosti cílového jazyka, aby mohla být náležitě používána. Jedná se o velmi užitečný nástroj pro profesionální překladatele, který však není příliš vhodný pro širokou veřejnost, justiční orgány nebo právníky. Překlady výrazů a frází vkládají sami překladatelé, aby vytvořili nové odkazy nebo doplnili ty stávající. Návrhy překladů jsou uvedeny pro několik, nikoliv však všechny úřední jazyky Evropské unie.

Přístup do této databáze není zpoplatněn.

Slovník synonym

EUROVOC Thesaurus

EUROVOC je vícejazyčný tezaurus (komparativní vícejazyčný slovník) zahrnující všechny oblasti, ve kterých je Evropská unie aktivní. Nabízí způsob indexace dokumentů v dokumentačních systémech evropských institucí a jejich uživatelů.

Tento tezaurus existuje ve 23 úředních jazycích Evropské unie.

VÍCEJAZYČNÝ KOMPARATIVNÍ PRÁVNÍ SLOVNÍK (VJM)

VJM je souborem vícejazyčných terminologických záznamů údajů a multisystémů (více než 23 jazyků a 30 právních systémů v EU), který je výsledkem komplexního výzkumu srovnávacího práva provedeného právníky lingvisty Soudního dvora Evropské unie.

V současné době obsahuje zhruba 650 vícejazyčných terminologických záznamů (20 000 termínů) týkajících se rodinného práva, přistěhovaleckého práva a v blízké budoucnosti i trestního práva. Všechny záznamy jsou přístupné prostřednictvím terminologické databáze IATE.

Terminologické záznamy VJM jsou opatřeny velmi podrobnými popisem, jako jsou definice (upravené pro každý právní systém), poznámky srovnávacího práva, právními odkazy (právní předpisy, judikatura, doktríny vnitrostátní, Unijního a mezinárodního práva), různé popisy pojmů (ve stejném jazyce a někdy různě podle právních systémů), jasné vyznačení původu termínu (funkční ekvivalent nebo formulace — parafráze), upozornění (falešní přátelé v právní terminologii, nebezpečí záměny, obsoletní termíny), rozvrstvení pojmů umožňující ihned seznat sémantický vztah mezi pojmy atd.

Poslední aktualizace: 15/04/2016

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.