Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Съдебна практика на ЕС

Макар че правото на Европейския съюз (ЕС) трябва да се прилага от всеки съд на държавите-членки (независимо дали това е национален, регионален или местен съд), Съдът на Европейския съюз гарантира, че тълкуването и прилагането на правото на ЕС се спазва и тълкува по еднакъв начин във всички държави-членки. По този начин съдебната практика на ЕС се развива най-вече от Съда на Европейския съюз.

Съдът на Европейския съюз се състои от три съдилища: Съдът, Общият съд (създаден през 1988 г.) и Съдът на публичната служба (създаден през 2004 г.).

Съдът представлява съдебната власт на Европейския съюз и заедно със съдилищата и трибуналите на държавите-членки осигурява прилагане и еднакво тълкуване на правото на Европейския съюз. Той е многоезикова институция, тъй като всеки от официалните езици на Европейския съюз може да бъде езикът на дадено дело. Съдът е длъжен да гарантира, че неговата съдебна практика се разпространява във всички държави-членки.

От своето създаване досега трите съдилища на Съда на Европейския съюз са постановили приблизително 15 000 съдебни решения.

От 17.6.1997 г. насам съдебната практика е достъпна на всички официални езици на ЕС чрез уебсайта на Съда. Неговата база данни включва пълните текстове на съдебни решения, становищата на Съда, становищата на генералните адвокати и определенията на съдилищата на ЕС. Можете да търсите в базата данни по номер на делото, имена на страните, ключови думи в текста и др. В допълнение базата данни съдържа резюмета на решения, информация за решения, които не са били публикувани в сборниците със съдебна практика и известията в Официален вестник на Европейския съюз.

Други бази данни със съдебна практика са:

  • EUR-Lex , правната база данни на Европейския съюз: съдебната практика на ЕС на всички официални езици на ЕС, включително съдебната практика от периода преди 17.6.1997 г.
  • JURIFAST от Асоциацията на държавните съвети и върховните административни юрисдикции на Европейския съюз (ACA Europe), която съдържа преюдициални заключения на Съда на Европейския съюз и съответните преюдициални въпроси от съдилищата на държавите-членки (тази база данни е достъпна на английски и френски език).
  • JURE, база данни, създадена от Европейската комисия, която съдържа съдебна практика по гражданскоправни и търговскоправни въпроси и по признаването и изпълнението на решения в държава, различна от държавата на издаване на съдебното решение. Това включва съдебна практика относно съответните международни конвенции (т.e. Брюкселската конвенция от 1968 г., Конвенцията от Лугано от 1988 г., както и съдебна практика на ЕС и държавите-членки).
Последна актуализация: 26/04/2016

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.