Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

EU-rechtspraak

Waar het recht van de Europese Unie (EU) moet worden toegepast door alle rechtbanken van de lidstaten (ongeacht of dat een nationale, regionale of lokale rechtbank is), zorgt het Hof van Justitie van de EU ervoor dat het EU-recht in alle lidstaten op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd en toegepast. De jurisprudentie van de Europese Unie wordt derhalve voornamelijk ontwikkeld door het Hof van Justitie van de EU.

Het Hof van Justitie van de EU omvat drie rechterlijke instanties: het Hof van Justitie, het Gerecht (opgericht in 1988) en het Gerecht voor ambtenarenzaken (opgericht in 2004).

Het Hof is de gerechtelijke autoriteit van de Europese Unie en zorgt samen met de rechtbanken en gerechtshoven van de lidstaten voor de toepassing en de uniforme uitlegging van het recht van de Europese Unie. Het is een meertalige instelling, omdat elk van de officiële talen van de Europese Unie de taal kan zijn waarin een zaak wordt gevoerd. Het Hof moet ervoor zorgen dat zijn jurisprudentie wordt verspreid in alle lidstaten.

Sinds hun oprichting hebben de drie rechterlijke instanties van het Hof van Justitie van de EU circa 15 000 arresten gewezen.

De jurisprudentie sinds 17 juni 1997 is toegankelijk in alle officiële talen van de EU via de website van het Hof. De databank van het Hof bevat de volledige tekst van arresten, adviezen van het Hof, conclusies van de advocaat-generaal en beschikkingen van de rechterlijke instanties van de EU. U kunt in de databank zoeken op basis van het zaaknummer, datum, naam van de partijen, referentiewoorden in de tekst, enz. Bovendien bevat de databank samenvattingen van beslissingen, informatie over beslissingen die niet in de jurisprudentie zijn gepubliceerd en bekendmakingen in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Andere relevante databanken voor jurisprudentie zijn:

  • EUR-Lex, de juridische databank van de Europese Unie: EU-jurisprudentie in alle officiële talen van de EU, met inbegrip van jurisprudentie van vóór 17 juni 1997.
  • JURIFAST, de databank van de Vereniging van de Raden van State en van de Hoge Administratieve Rechtscolleges van de Europese Unie (ACA Europe), die prejudiciële beslissingen van het Hof van Justitie van de EU bevat, evenals de relevante prejudiciële vragen van de rechtbanken van de lidstaten (deze databank is in het Engels en het Frans).
  • JURE, een databank die is gecreëerd door de Europese Commissie, bevat jurisprudentie over burgerlijke en handelszaken en over de erkenning en uitvoering van vonnissen in een andere staat dan de staat waarin het vonnis is uitgesproken. Dit omvat jurisprudentie over relevante internationale verdragen (het Verdrag van Brussel van 1968, het Verdrag van Lugano van 1988), alsmede jurisprudentie van de EU en van de lidstaten).
Laatste update: 26/04/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.