Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

EU:s rättspraxis

Medan EU-rätten ska tillämpas av domstolarna i medlemsstaterna (oavsett om det är domstolar på nationell, regional eller lokal nivå), är det Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) som ser till att EU-rätten tillämpas och tolkas på samma sätt i alla medlemsstater. EU:s rättspraxis utvecklas alltså i första hand av EU-domstolen.

EU-domstolen är indelad i tre dömande instanser: domstolen, tribunalen (inrättad 1988) och personaldomstolen (inrättad 2004).

EU-domstolen är Europeiska unionens dömande myndighet och säkerställer tillsammans med domstolarna i medlemsstaterna en enhetlig tillämpning och tolkning av EU-rätten. Det är en flerspråkig institution och vart och ett av EU:s officiella språk kan fungera som rättegångsspråk. Det ligger på domstolens ansvar att se till att dess rättspraxis sprids i medlemsstaterna.

Sedan inrättandet har EU-domstolens tre dömande instanser meddelat omkring 15 000 domar.

Rättspraxis från och med den 17 juni 1997 finns tillgänglig på alla officiella EU-språk via domstolens webbplats. I dess databas finns bland annat domar (den fullständiga texten), domstolens yttranden, generaladvokaternas förslag till avgörande och de olika instansernas beslut. Du kan söka i databasen på målnummer, datum, parternas namn, ord i texten, etc. Vidare omfattar databasen sammanfattningar av avgöranden och information om avgöranden som inte har offentliggjorts i rättsfallssamlingen och i meddelandena i Europeiska unionens officiella tidning.

Andra relevanta databaser med praxis är

  • EUR-Lex , Europeiska unionens rättsdatabas: EU:s rättspraxis på alla officiella EU-språk, inklusive praxis från perioden före den 17 juni 1997.
  • JURIFAST, som förvaltas av Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA Europe); denna databas innehåller förhandsavgöranden från EU-domstolen och relevanta frågor som medlemsstaternas domstolar hänskjutit för förhandsavgörande (databasen fungerar på engelska och franska).
  • JURE, en databas som upprättats av  Europeiska kommissionen; den omfattar rättspraxis om domstols behörighet i tvistemål och brottmål samt om erkännande och verkställighet av domar i en annan stat än den där en viss dom meddelades; detta inkluderar rättspraxis rörande relevanta internationella konventioner (nämligen 1968 års Brysselkonvention respektive 1988 års Luganokonvention) samt praxis från EU och medlemsstaterna,
Senaste uppdatering: 26/04/2016

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.