Европейско съдебно обучение

Трансграничното сътрудничество (както по граждански, така и по наказателни дела) показва, че европейското право и механизми могат да бъдат прилагани по-ефикасно в полза на гражданите и бизнеса, ако има повече: разбиране и взаимно доверие между практикуващите юристи в различни държави от ЕС; познаване на законодателството на ЕС и инструментите за сътрудничество; и последователно тълкуване на правото на ЕС (за да се гарантира правилното прилагане при национални случаи). Европейското съдебно обучение включва обучение на практикуващи юристи по материалното и процесуалното законодателство на ЕС, както и подобряване на техните знания и осведоменост за националните съдебни системи в други държави членки. Приоритет се дава на съдиите и прокурорите, които са отговорни за прилагането на правото на Европейския съюз, но европейското съдебно обучение е от съществено значение и за други практикуващи юристи, като например служителите на съда, юристи, адвокати, които нямат право да пледират във висшите съдилища (solicitors), съдебни изпълнители, нотариуси и медиатори. Всички практикуващи юристи трябва да са компетентни в ролята си на прилагащи европейската законодателна рамка. Взаимното доверие и разбиране също са от съществено значение за осигуряване на сигурна правна среда, която отстоява правата на физическите лица и предприятията по ясен и последователен начин.