Ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση

Η διασυνοριακή συνεργασία (τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές υποθέσεις) έχει καταδείξει ότι οι ευρωπαϊκές νομικές πράξεις και οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί θα μπορούσαν να εφαρμόζονται αποτελεσματικότερα προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων αν υπήρχε: μεγαλύτερη αλληλοκατανόηση και αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των επαγγελματιών του νομικού κλάδου σε διάφορες χώρες της ΕΕ καλύτερη γνώση της νομοθεσίας και των μέσων συνεργασίας της ΕΕ και μεγαλύτερη συνοχή όσον αφορά την κατανόηση του ενωσιακού δικαίου (προκειμένου να εξασφαλίζεται ορθή εφαρμογή στις εθνικές υποθέσεις). Η ευρωπαϊκή κατάρτιση δικαστικών περιλαμβάνει κατάρτιση των επαγγελματιών του νομικού κλάδου στο ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο της ΕΕ και βελτίωση της γνώσης και της ενημέρωσης που έχουν για τα εθνικά δικαστικά συστήματα σε άλλα κράτη μέλη. Δίνεται προτεραιότητα στους αρμόδιους για την εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαστές και εισαγγελείς, αλλά η ευρωπαϊκή κατάρτιση δικαστικών έχει ουσιώδη σημασία και για άλλους επαγγελματίες του νομικού κλάδου, όπως για παράδειγμα τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους δικηγόρους, τους νομικούς συμβούλους, τους δικαστικούς επιμελητές, τους συμβολαιογράφους και τους διαμεσολαβητές. Όλοι οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου πρέπει να καταστούν επαρκείς ως προς τον ρόλο που διαδραματίζουν στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η αλληλοκατανόηση είναι επίσης ουσιώδους σημασίας, ώστε να κατοχυρωθεί ένα ασφαλές νομικό περιβάλλον το οποίο προασπίζει τα δικαιώματα των ιδιωτών και των επιχειρήσεων με σαφήνεια και συνοχή.