Euroopa õigusalane koolitus

Piiriülene koostöö (nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades) on osutanud, et Euroopa õigusakte ja mehhanisme saaks tõhusamalt kodanike ja ettevõtjate kasuks rakendada, kui oleks rohkem: vastastikust mõistmist ja usaldust eri ELi liikmesriikide õigusala töötajate vahel; teadmisi ELi õigustiku ja koostöö vahendite kohta ning ühetaoline arusaamine ELi õigusest (et tagada selle nõuetekohane kohaldamine siseriiklike juhtumite korral). Euroopa õigusalane koolitus hõlmab õigusala töötajate koolitamist ELi õigustiku sisulistel ja menetluslikel teemadel ning nende teadmiste ja teadlikkuse suurendamist teiste liikmesriikide kohtusüsteemide kohta. Esmatähtsaks peetakse Euroopa Liidu õiguse jõustamise eest vastutavate kohtunike ja prokuröride koolitamist, kuid õigusalane koolitus on oluline ka teiste õigusala töötajate jaoks, nagu näiteks kohtutöötajad, advokaadid, õigusnõustajad, kohtutäiturid, notarid ja vahendajad. Kõik õigusala töötajad peavad olema kompetentsed, täites oma ülesannet Euroopa õigusraamistiku rakendamisel. Vastastikune usaldus ja mõistmine on samuti vajalik, et tagada turvaline õiguskeskkond, mis kaitseb isikute ja ettevõtjate huvisid selgel ja järjepideval moel.