EU-tason koulutus oikeusalalla

Rajat ylittävä yhteistyö (sekä siviili- että rikosoikeudellisissa asioissa) on osoittanut, että unionin säädösten ja oikeusmekanismien täytäntöönpanoa voidaan tehostaa kansalaisten ja yritysten hyväksi lisäämällä eri EU-maissa toimivien oikeusalan ammattilaisten keskinäistä ymmärrystä ja luottamusta EU-lainsäädännön ja yhteistyövälineiden tuntemusta ja EU:n oikeuden ymmärtämistä yhdenmukaisella tavalla (jotta varmistetaan asianmukainen soveltaminen kansallisissa oikeusasioissa). EU-tason oikeusalan koulutuksen tavoitteena on perehdyttää oikeusalan toimijat EU:n aineelliseen oikeuteen ja prosessioikeuteen sekä parantaa heidän tietämystään muiden jäsenvaltioiden kansallisista oikeusjärjestelmistä. Kyseinen koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti tuomareille ja syyttäjille, jotka vastaavat unionin lainsäädännön toimeenpanosta, mutta se on välttämätön myös muille oikeusalan ammattilaisille, kuten kirjaamohenkilöstölle, asianajajille, ulosottoviranomaisille, notaareille ja välimiehille. Näiden kaikkien on kehitettävä osaamistaan eurooppalaisen lainsäädännön soveltamisessa ja luotava keskinäiseen luottamukseen ja ymmärrykseen perustuvat suhteet, jotta kansalaiset ja yritykset voivat toimia luotettavassa oikeudellisessa ympäristössä, jossa heidän oikeutensa taataan selkeällä ja yhtenevällä tavalla.