Europos teisininkų mokymas

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas (civilinėse ir baudžiamosiose bylose) parodė, kad piliečių ir įmonių labui Europos teisės aktai ir mechanizmai galėtų būti taikomi veiksmingiau, jeigu: įvairių ES šalių praktikuojantys teisininkai vienas kitą geriau suprastų ir labiau vienas kitu pasitikėtų, būtų geriau žinomi ES teisės aktai bei bendradarbiavimo mechanizmai ir būtų nuosekliau aiškinama ES teisė (siekiant užtikrinti tinkamą jos taikymą nagrinėjamose nacionalinėse bylose). Į Europos teisėjų mokymo programas įtraukti materialinės ir procesinės ES teisės kursai praktikuojantiems teisininkams, programomis taip pat siekiama didinti praktikuojančių teisininkų žinias apie kitų valstybių narių teismų sistemas ir supratimą. Pirmenybė teikiama už ES teisės taikymo užtikrinimą atsakingiems teisėjams ir prokurorams, tačiau Europos teisėjų mokymas svarbus ir kitiems praktikuojantiems teisininkams, kaip antai teismo pareigūnams, advokatams, solisitoriams, teismo antstoliams, notarams ir tarpininkams. Kai įgyvendinama Europos teisės aktų sistema, visi praktikuojantys teisininkai privalo būti kompetentingi. Be to, siekiant užtikrinti saugią teisinę aplinką, kurioje būtų akivaizdžiai ir nuosekliai paisoma pavienių asmenų ir bendrovių teisių, itin svarbus tarpusavio pasitikėjimas ir supratimas.