Eiropas tiesiskā apmācība

Pārrobežu sadarbība (gan civillietās, gan krimināllietās) ir parādījusi, ka Eiropas tiesību aktus un mehānismus būtu iespējams īstenot daudz efektīvāk gan iedzīvotāju, gan uzņēmumu labā, ja: starp praktizējošajiem juristiem dažādās ES valstīs būtu lielāka sapratne un savstarpēja uzticēšanās, būtu plašāka informētība par ES tiesību aktiem un sadarbības instrumentiem, būtu konsekventa ES tiesību izpratne (lai nodrošinātu to pareizu piemērošanu valsts tiesās). Eiropas tiesiskuma apmācība ietver praktizējošo juristu apmācību materiālo un procesuālo ES tiesību aktu jautājumos, kā arī viņu zināšanu un informētības uzlabošanu par tiesu sistēmām citās dalībvalstīs. Tas pirmkārt attiecas uz tiesnešiem un prokuroriem, kas ir atbildīgi par Eiropas Savienības tiesību piemērošanu, bet Eiropas tiesiskuma apmācība ir svarīga arī citiem praktizējošiem juristiem, tostarp tiesu darbiniekiem, juristiem, advokātiem, tiesu izpildītājiem, notāriem un mediatoriem. Ir jānodrošina, lai visi praktizējošie juristi būtu kompetenti saistībā ar viņu pienākumiem Eiropas tiesību sistēmas īstenošanā. Lai garantētu drošu juridisko vidi, kurā fizisku un juridisku personu tiesības tiek atzītas skaidri un konsekventi, būtiska ir arī savstarpēja uzticēšanās un sapratne.