Europejskie szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości

Z dotychczasowej współpracy transgranicznej (zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych) wynika, że europejskie akty i mechanizmy prawne mogłyby być skuteczniej stosowane z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw, gdyby: prawnicy praktycy w różnych państwach UE wykazywali więcej zrozumienia i wzajemnego zaufania; znajomość prawodawstwa unijnego i instrumentów współpracy była lepsza; oraz prawo unijne było interpretowane w bardziej spójny sposób (w celu zapewnienia jego prawidłowego stosowania w sprawach krajowych). Europejskie szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości obejmuje szkolenie prawników praktyków w zakresie unijnego prawa materialnego i procesowego oraz zwiększanie ich wiedzy i świadomości z zakresu krajowych systemów sądowych w innych państwach członkowskich. Chociaż głównymi adresatami są sędziowie i prokuratorzy odpowiedzialni za stosowanie prawa Unii Europejskiej, europejskie szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości ma także podstawowe znaczenie dla innych praktyków, takich jak pracownicy sądów, adwokaci, radcy prawni, komornicy sądowi, notariusze i mediatorzy. Wszyscy prawnicy praktycy muszą zdobyć odpowiednie kompetencje, aby móc pełnić swoją rolę we wdrażaniu ram prawodawstwa europejskiego. Wzajemne zaufanie i zrozumienie jest także niezbędne do zapewnienia bezpiecznego otoczenia prawnego, które stoi na straży praw osób fizycznych i prawnych w sposób jednoznaczny i spójny.