Európska odborná justičná príprava

Cezhraničná spolupráce (v občianskych aj trestných veciach) ukazuje, že právne akty a mechanizmy EÚ možno účinnejšie vykonávať v prospech občanov a podniky, ak: existuje viac pochopenia a vzájomnej dôvery medzi právnikmi v rôznych krajinách EÚ, sa prehĺbi znalosť právnych predpisov a nástrojov spolupráce EÚ a sa právo EÚ vníma konzistentnejšie (na zabezpečenie správneho uplatňovania vo vnútroštátnych veciach). Súčasťou európskeho justičného vzdelávania je vzdelávanie právnikov v hmotnoprávnych a procesných predpisoch EÚ a zlepšovaní ich znalostí a informovanosti o vnútroštátnych súdnych systémoch v iných členských štátoch. Prednostne sú vzdelávaní sudcovia a štátni zástupcovia, ktorí sú zodpovední za presadzovanie práva Európskej únie, ale európske justičné vzdelávanie je takisto nevyhnutné pre ostatné právnické profesie, ako sú napr. zamestnanci súdov, právnici, advokáti, exekútori, notári a mediátori. Všetci právnici musia byť kompetentní pri plnení svojej úlohy, ktorou je vykonávať právny rámec EÚ. Vzájomná dôvera a pochopenie sú takisto nevyhnutné na zabezpečenie bezpečného právneho prostredia, ktoré jasne a konzistentne presadzuje práva jednotlivcov a spoločností.