Европейска политика за съдебно обучение

Европейското съдебно обучение се изразява в обучение на работещите в сферата на правосъдието в областта на материалното и процесуалното право на ЕС и подобряване на познанията и осведомеността им за националните съдебни системи в другите държави членки. Съдиите и прокурорите, отговарящи за прилагането на правото на Съюза, се ползват с приоритет, но европейското съдебно обучение е от голямо значение и за други лица, работещи в сферата на правосъдието: съдебни служители, адвокати, съдебни изпълнители, нотариуси, медиатори. Всички работещи в сферата на правосъдието трябва да бъдат компетентни да изпълняват ролята си във връзка с прилагането на европейската правна уредба. Взаимното доверие и разбиране също са от голямо значение за гарантирането на сигурна правна среда, в която правата на физическите лица и дружествата се защитават по ясен и последователен начин.

Съвместна работа за подобряване на европейското съдебно обучение

Вследствие на новите правомощия, предоставени на Европейския съюз с Договора от Лисабон, и с оглед привеждането в изпълнение на приоритетите, определени със Стокхолмската програма в областта на европейското съдебно обучение, през септември 2011 г. Европейската комисия публикува съобщение, озаглавено „Изграждане на доверие в правосъдието в целия ЕС – ново измерение на европейското съдебно обучение“. Целта на съобщението беше да придаде ново измерение на европейското съдебно обучение и да предостави на още по-голям брой хора, работещи в сферата на правосъдието, достъп до висококачествено обучение в областта на правото на Европейския съюз.

По мнение на три четвърти от съдиите и прокурорите броят на казусите, свързани с правото на ЕС, се е увеличил с течение на годините. Ето защо стана необходимо да се подобри обучението, предлагано на равнище ЕС, и да се разшири неговият обхват. Почти половината от отговорилите съдии и прокурори разглеждат въпроси, свързани с правото на ЕС, поне веднъж на три месеца. Вследствие на това 65 % от съдиите и прокурорите смятат, че познаването на правото на ЕС и неговото прилагане е от практическо значение за тяхната работа (резултати от проучване, проведено сред съдии, прокурори и съдебни служители в държавите – членки на ЕС, относно опита им със съдебното обучение: проучване на Европейския парламент "Съдебно обучение в държавите – членки на ЕС", 2011 г.).

Комисията си постави за цел да предостави възможност на 700 000 души, работещи в сферата на правосъдието, т.е. половината от работещите в тази сфера в Европейския съюз, да участват в дейности по линията на европейското съдебно обучение до 2020 г. посредством използването на всички налични средства на местно, национално и европейско равнище, съобразно целите на Стокхолмската програма.

Постигането на тази цел е съвместна отговорност на всички участници в начинанието. Държавите членки, висшите съдебни съвети, националните и европейските органи за съдебно обучение и юридическите професии на национално и европейско равнище трябва да се ангажират с интегрирането на правото на ЕС и на неговото прилагане в националните и местни обучения и с увеличаването на броя на дейностите за съдебно обучение по право на ЕС, както и на броя на участниците в тези дейности.

Предприемане на действия

Комисията приканва държавите членки и юридическите професии да следят за това юристите да получават в рамките на кариерата си поне една седмица обучение за достиженията на правото на ЕС и правните му инструменти.

Комисията се ангажира да увеличи средствата за европейско съдебно обучение, за да окаже подкрепа на качествени проекти, които биха имали по-голямо отражение на европейско равнище. Целта на проектите ще бъде обучаването на юристи по право на ЕС, включително развитието на електронното обучение. В новата многогодишна финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. европейското съдебно обучение е обявено за приоритет, като целта е до 2020 г. да бъде оказана подкрепа за обучението на над 20 000 юристи на година.

Може да намерите информация за финансовата подкрепа от ЕС за проекти в сферата на европейското съдебно обучение на уебсайтовете на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“, Генерална дирекция „Конкуренция“, Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ и Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

От 2013 г. Комисията оказва подкрепа за програма „AIAKOS“ – двуседмичен обмен за новоназначени съдии и прокурори, организиран от Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN). Комисията ще разработи и допълнителни мерки чрез насърчаване на спомагателната роля на европейския портал за електронно правосъдие и изготвяне на практически ръководства, напр. относно методологиите на обучение и процесите на оценяване.

Освен това Комисията насърчава публично-частните партньорства като начин за разработване на иновативни решения за обучение. По-специално те могат да допринесат за разрастване на европейското съдебно обучение от гледна точка на броя на дейностите, които се предлагат, и броя на участниците в тях.

Комисията разработи модули за обучение относно прилагането на определени европейски законодателни инструменти. Те се предоставят безплатно и могат да бъдат адаптирани от обучаващите, които ръководят специализираните курсове на обучение, спрямо националния контекст и различните целеви групи. Може да ги намерите в раздел „Учебни материали“ на портала.

Оценка на настоящото положение

Комисията публикува ежегоден доклад на английски език за участието на работещите в сферата на правосъдието в обучения по право на ЕС в Европейския съюз:

През периода 2013 – 2014 г. Комисията проведе пилотния проект по европейско съдебно обучение, предложен от Европейския парламент, за установяване на най-добри практики при обучението по право на ЕС на работещите в сферата на правосъдието. Резултатите са публикувани тук:

 • Проучване на най-добрите практики при обучението на съдии и прокурори, възложено на Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN):
  Може да намерите доклада на английски език PDF (1619 Kb) en. Може да намерите обобщението на английски PDF (593 Kb) en и френски език PDF (589 Kb) fr.
  Може да намерите информационните страници за добрите практики на обучение в раздел „Добри практики на обучение“ на портала. Те ще помогнат на обучаващите и структурите, предоставящи обучение, на всички юридически професии да подобрят практиките си по въпроси като оценката на нуждите от обучение, методологията на обучение и оценяването.
 • Проучване на актуалното състояние на обучението по право на ЕС на съдебни служители и насърчаване на сътрудничеството между структурите, предоставящи обучение, на съдебни служители на равнище ЕС, възложено на консорциум, състоящ се от Европейския център за съдии и адвокати към EIPA, Justice Coopération Internationale (JCI, Франция), шотландските съдебни служби (Scottish Court Services, Обединено кралство), Центъра за съдебни науки (Centro de Estudios Juridicos, Испания), Националната школа за съдии и прокурори (Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Полша) и Министерството на правосъдието и за Европа на Саксония (Staatsministerium der Justiz und für Europa, Германия):
  Може да намерите проучването на английски език PDF (1379 Kb) en. Може да намерите обобщението на английски PDF (909 Kb) en и френски език PDF (893 Kb) fr. Може да намерите препоръките от проучването за подобряване на обучението на съдебните служители също на английски PDF (938 Kb) en и френски език PDF (950 Kb) fr.
  Може да намерите обобщение на основните задачи и функции на съдебните служители в ЕС в тази таблица PDF (383 Kb) en. Подробното описание на задачите на съдебните служители във всяка държава членка скоро ще бъде публикувано на страниците на държавите членки на портала.
  Описанието на системите на обучение на съдебните служители в държавите членки ще бъде публикувано в раздел „Обучение на практикуващите юристи на национално ниво“ на портала.

През юни 2014 г. Комисията организира работен семинар за добрите практики в сферата на европейското съдебно обучение с цел разпространяване на резултатите от пилотния проект и за да се даде възможност на обучаващите да споделят добри практики и да обменят идеи. Имате достъп до уебсайта на работния семинар оттук.

Контекст

През 2006 г. Европейската комисия представи на Европейския парламент и на Съвета Съобщение относно съдебното обучение в Европейския съюз.

През 2008 г. беше приета Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно обучението на съдии, прокурори и съдебни служители в Европейския съюз.

През 2009 г. Европейският парламент публикува изследване относно засилването на съдебното обучение в Европейския съюз, на френски език.

Влизането в сила на Договора от Лисабон през декември 2009 г. предостави правно основание за развитието на дейностите в областта на европейското съдебно обучение. В членове 81 и 82 сред мерките, необходими за засилването на съдебното сътрудничество по граждански, търговски и наказателни дела, се предвижда „подкрепа за обучението на магистрати и съдебни служители“.

Сред основните препоръки в доклада на Марио Монти на тема „Нова стратегия за единния пазар“ беше засилването на обучението по право на ЕС на съдиите и другите работещи в сферата на правосъдието, за да се даде възможност на гражданите и предприемачите да защитават правата си и да се гарантира ефективността на единния пазар.

През декември 2009 г. Съветът прие Стокхолмската програма, която отделя подобаващо място на европейското съдебно обучение за всички работещи в сферата на правосъдието.

В Плана за действие за изпълнение на Програмата от Стокхолм и в Доклада за гражданството на ЕС за 2010 г. Комисията обяви европейското съдебно обучение за приоритет. Европейският парламент също така систематично подчертава, че подходящото съдебно обучение допринася значително за подобряване на функционирането на вътрешния пазар и способства за това гражданите да упражняват правата си.

В края на 2010 г. Комисията започна консултации със заинтересованите страни, сред които държавите членки, членове на Justice Forum и Европейските мрежи и структури за обучение и техните членове. Обобщение на констатациите от консултацията може да намерите тук PDF (192 Kb) en.

На 13 септември 2011 г. Европейската комисия прие съобщение, озаглавено „Изграждане на доверие в правосъдието в целия ЕС – ново измерение на европейското съдебно обучение“.

В заключенията си от 27 и 28 октомври 2011 г. относно европейското съдебно обучение (на английски език) Съветът по правосъдие и вътрешни работи насърчи ежегодното споделяне на информация с Комисията относно наличното обучение по право на ЕС и броя на обучените работещи в сферата на правосъдието и поиска от Комисията да обмисли изготвянето на годишен доклад за европейското съдебно обучение.

През 2012 г. Европейският парламент предложи пилотен проект в сферата на европейското съдебно обучение с цел да се допринесе за:

 • установяване на най-добри практики за обучението на съдии, прокурори и работещи в сферата на правосъдието във връзка с националните правни системи и традиции, както и по право на Съюза,
 • установяване на най-ефективните начини за предоставяне на обучение по право на ЕС и във връзка с националните правни системи на съдии, прокурори и работещи в сферата на правосъдието на местно равнище и насърчаване на диалога и координацията между съдиите и прокурорите в ЕС,
 • насърчаване на структурите, предоставящи съдебно обучение в ЕС, да обменят идеи за най-добри практики и да ги разпространяват в рамките на ЕС, и
 • подобряване на сътрудничеството между Европейската мрежа за съдебно обучение и националните институции за съдебно обучение. Това ще включва структури, предоставящи обучение, като Академията по европейско право, както и професионални организации на европейско равнище, като Европейската мрежа на висшите съдебни съвети, Мрежата на председателите на върховни съдилища в Европейския съюз, Асоциацията на държавните съвети и върховните административни съдилища в Европейския съюз и Мрежата на главните прокурори от върховните съдилища на държавите – членки на ЕС.

През април 2013 г. Европейската комисия организира конференция за насърчаване на европейското съдебно обучение. Имате достъп до уебсайта на конференцията оттук.

През ноември 2013 г. заместник-председателят Рединг произнесе реч на английски език в рамките на работния семинар на Европейския парламент на тема „Обучение по право – основен инструмент за осигуряване на европейско съдебно качество“.

Проучвания по темата

Укрепване на съдебното сътрудничество в Европейския съюз PDF (1694 Kb) fr, 2009 г., на френски език

Съдебно обучение в държавите – членки на ЕС, 2011 г., на английски език

Меню за правосъдие, 2012 г., на английски език

Работен семинар на Европейския парламент на тема „Обучение на практикуващи юристи – преподаване на право на ЕС и на професията на съдия“: Модул I – Изучаване и достъп до правото на ЕС най-добри практики и Модул II – Повишаване на взаимното доверие (на английски език), 2013 г.

Последна актуализация: 30/10/2015

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.