Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Politika justičního vzdělávání v EU

Evropské justiční vzdělávání je důležité pro všechny právníky (přednostně však pro soudce a státní zástupce), aby získali způsobilost používat evropský legislativní rámec. Důvěra a porozumění mezi právníky zajistí, aby práva jednotlivců a společností byla dodržována jasným a soudržným způsobem.

Zobrazit víceZobrazit méně

Evropské justiční vzdělávání je zásadní pro všechny právnické profese, jako jsou např. soudní zaměstnanci, právníci, advokáti, exekutoři, notáři a mediátoři, zvláště pak pro soudce a státní zástupce.

Společná práce na zlepšení evropského justičního vzdělávání

Poté, co byly Evropské unii svěřeny Lisabonskou smlouvou nové pravomoci, a s cílem naplnit priority stanovené ve Stockholmském programu v oblasti evropského justičního vzdělávání zveřejnila Evropská komise v září 2011 sdělení nazvané „Budování důvěry v celoevropskou justici – nový rozměr evropského justičního vzdělávání“. Toto sdělení si klade za cíl vtisknout justičnímu vzdělávání v Evropě nový rozměr a umožnit ještě většímu počtu právníků přístup ke kvalitnímu vzdělávání v oblasti práva Evropské unie.

Tři čtvrtiny dotázaných soudců a státních zástupců byly toho názoru, že počet případů zahrnujících právo EU v průběhu let vzrostl. Vzdělávání nabízené na úrovni EU je tedy nutné zlepšit a rozšířit. Téměř polovina dotázaných soudců a státních zástupců řeší otázky práva EU alespoň jednou za čtvrt roku. V důsledku toho 65 % soudců a státních zástupců považuje znalost práva EU a jeho provádění za důležité pro výkon svých funkcí (jde o výsledky průzkumu u jednotlivých soudců, státních zástupců a soudních úředníků v členských státech EU, který se soustředil na jejich zkušenosti s justičním vzděláváním: studie Evropského parlamentu „Justiční vzdělávání v členských státech EU“ z roku 2011).

Cílem Komise je do roku 2020 umožnit 700 000 právníků, což je polovina všech právníků v EU, účast na akcích evropského justičního vzdělávání s využitím dostupných zdrojů na místní, národní i evropské úrovni v souladu s cíli Stockholmského programu.

Dosažení tohoto cíle je společnou odpovědností všech zúčastněných stran. Členské státy, rady soudnictví, vnitrostátní a evropské instituce justičního vzdělávání a právnické profese na vnitrostátní a evropské úrovni se musí zavázat, že zahrnou právo EU a jeho provádění do systémů vzdělávání na národní a místní úrovni a že zvýší počet vzdělávacích aktivit v oblasti práva EU a počet osob, které se jich zúčastní.

Přijatá opatření

Komise vyzývá členské státy a právnické profese, aby zajistily, že právníci v průběhu své profesní dráhy absolvují alespoň jedno týdenní školení o evropském acquis a právních nástrojích EU.

Komise se zavázala zvýšit dostupné prostředky pro evropské justiční vzdělávání s cílem podporovat vysoce kvalitní projekty s větším celoevropským dopadem. Projekty budou zaměřeny na vyškolení právníků v právu EU a zahrnují i rozvoj elektronického učení. V rámci nového víceletého finančního rámce na období 2014–2020 se evropské justiční vzdělávání stalo prioritou, přičemž cílem je vyškolit do roku 2020 více než 20 000 právníků ročně.

Informace o finanční podpoře EU určené na projekty evropského justičního vzdělávání lze nalézt na internetových stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost a spotřebite, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, Generálního ředitelství pro migraci a vnitřní věci a Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Od roku 2013 Komise podporuje AIAKOS, dvoutýdenní výměnný program pro nové soudce a státní zástupce, který řídí Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN). Bude též realizovat doprovodná opatření dalším rozvojem podpůrné úlohy portálu evropské e­justice a vypracováním praktických pokynů, například o vzdělávacích metodách či hodnotících postupech.

Komise rovněž podporuje partnerství veřejného a soukromého sektoru jakožto možnosti vývoje inovačních vzdělávacích řešení. Konkrétně mohou tato partnerství pomoci rozšířit evropské justiční vzdělávání, pokud jde o počet nabízených aktivit i počet účastníků, kteří jich mohou využívat.

Komise vyvinula vzdělávací moduly týkající se provádění specifických evropských legislativních nástrojů. Jsou k dispozici zdarma a školitelé vedoucí specializované kurzy je mohou uzpůsobit vnitrostátním souvislostem a různým cílovým skupinám. Lze je nalézt v portálové části věnované vzdělávacím materiálům.

Posouzení stávající situace

Komise zveřejňuje výroční zprávu v anglickém jazyce o účasti právníků v Evropské unii na vzdělávání v oblasti práva EU:

V letech 2013–2014 Komise realizovala pilotní projekt evropského justičního vzdělávání navržený Evropským parlamentem s cílem zjistit osvědčené postupy pro vzdělávání právníků v oblasti práva EU. Výsledky jsou zveřejněny zde:

 • Studie o osvědčených postupech v oblasti vzdělávání soudců a státních zástupců, Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN).
  Zpráva je k dispozici v angličtině PDF (1619 Kb) en. Shrnutí obsahu je k dispozici v angličtině PDF (593 Kb) en a ve francouzštině PDF (589 Kb) fr.
  Informativní přehledy týkající se osvědčených vzdělávacích postupů se nacházejí v portálové části „Osvědčené postupy ve vzdělávání“. Pomohou školitelům a poskytovatelům vzdělávání všech právnických profesí zlepšit své postupy např. v oblasti posouzení vzdělávacích potřeb, vzdělávacích metod nebo hodnocení.
 • Studie o stavu vzdělávání soudních zaměstnanců v oblasti práva EU a podpora spolupráce mezi poskytovateli vzdělávání soudních zaměstnanců na úrovni EU, jejímž vypracováním bylo pověřeno konsorcium tvořené těmito subjekty: Evropské centrum pro soudce a právníky při EIPA, Justice Coopération Internationale (JCI, Francie), Centro de Estudios juridicos (Španělsko), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (Polsko) a saské Staatsministerium der Justiz und für Europa (Německo).
  Studie je k dispozici v angličtině PDF (1379 Kb) en. Shrnutí obsahu je k dispozici v angličtině PDF (909 Kb) en a ve francouzštině PDF (893 Kb) fr. Doporučení studie týkající se zlepšení vzdělávání soudních zaměstnanců jsou rovněž dostupná v angličtině PDF (938 Kb) en a ve francouzštině PDF (950 Kb) fr.
  Shrnutí hlavních úkolů a úloh soudních zaměstnanců v EU je uvedeno v této tabulce PDF (383 Kb) en. Podrobný popis úkolů soudních zaměstnanců v každém členském státě bude v nejbližší době zveřejněn na stránkách portálu věnovaných jednotlivým státům.
  Popis systémů vzdělávání soudních zaměstnanců na vnitrostátní úrovni bude zveřejněn v portálové části věnované vzdělávání právníků v členských státech.

Souvislosti

V roce 2006 předložila Evropská komise Evropskému parlamentu a Radě sdělení o vzdělávání právníků v Evropské unii.

V roce 2008 bylo přijato usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o dalším vzdělávání soudců, státních zástupců a soudních zaměstnanců v Evropské unii.

V roce 2009 zveřejnil Evropský parlament studii o posílení justičního vzdělávání v Evropské unii PDF (553 Kb) fr, která je dostupná ve francouzštině.

Vstup Lisabonské smlouvy v platnost v prosinci 2009 přinesl právní základ pro rozvoj aktivit v oblasti justičního vzdělávání v Evropě. Články 81 a 82 považují „podporu dalšího vzdělávání soudců a soudních zaměstnanců“ za jedno z opatření nutných k posílení justiční spolupráce v občanských, obchodních i trestních věcech.

V prosinci 2009 Rada přijala Stockholmský program, který se zabývá otázkou justičního vzdělávání v Evropě v souvislosti se všemi právnickými profesemi.

V akčním plánu provádění Stockholmského programu a ve zprávě o občanství EU z roku 2010 Komise prohlásila evropské justiční vzdělávání za prioritu. Rovněž Evropský parlament soustavně zdůrazňoval, že náležité justiční vzdělávání významně přispívá k lepšímu fungování vnitřního trhu a usnadňuje občanům výkon jejich práv.

Na konci roku 2010 Komise zahájila konzultaci se zúčastněnými stranami včetně členských států, členů Justičního fóra a evropských sítí a struktur vzdělávání a jejich členů. Shrnutí poznatků z konzultace je k dispozici zde PDF (192 Kb) en.

Dne 13. září 2011 Evropská komise schválila sdělení nazvané „Budování důvěry v celoevropskou justici – nový rozměr evropského justičního vzdělávání“.

Ve svých závěrech o evropském justičním vzdělávání z 27. a 28. října 2011 (k dispozici v angličtině) podpořila Rada pro spravedlnost a vnitřní věci každoroční sdílení informací s Komisí, které by se týkaly dostupného vzdělávání v oblasti práva EU a počtu vyškolených právníků, a požádala Komisi, aby zvážila předkládání výročních zpráv o evropském justičním vzdělávání.

V roce 2012 Evropský parlament navrhl pilotní projekt evropského justičního vzdělávání zaměřený na:

 • identifikaci osvědčených postupů pro vzdělávání soudců, státních zástupců a právních odborníků v oblasti vnitrostátních právních systémů a zvyklostí, jakož i v oblasti práva Unie,
 • určení nejúčinnějších způsobů poskytování vzdělávání v oblasti práva EU a vnitrostátních právních systémů soudcům, státním zástupcům a právním odborníkům na místní úrovni a na podporu dialogu a koordinace mezi soudci a státními zástupci v EU,
 • podporu poskytovatelů justičního vzdělávání v EU, aby sdíleli své nápady týkající se osvědčených postupů a šířili je v celé EU, a
 • zlepšení spolupráce mezi Evropskou sítí pro justiční vzdělávání (EJTN) a institucemi justičního vzdělávání v jednotlivých státech. To bude zahrnovat poskytovatele vzdělávání jako Akademie evropského práva a profesní organizace na evropské úrovni, jako jsou např. Evropská síť rad pro justici, Síť předsedů nejvyšších soudů, Sdružení státních rad a nejvyšších správních soudů a Síť státních zástupců při nejvyšších soudech v EU.

V listopadu 2013 přednesla místopředsedkyně Redingová na semináři Evropského parlamentu projev v angličtině s názvem „Právní vzdělávání: základní nástroj evropské justiční excelence“.

V červnu 2016 bylo v rámci Evropské sítě pro justiční vzdělávání (EJTN) přijato devět zásad justičního vzdělávání, z nichž budou soudní orgány vycházet při zvažování svých vzdělávacích potřeb a jež poslouží poskytovatelům vzdělávání jako rámec pro plánování a realizaci vzdělávacích činností určených soudcům a státním zástupcům. Tyto zásady se týkají například práva na vzdělávání během pracovní doby, odpovědnosti za poskytování nezbytných zdrojů, povinného základního vzdělávání na počátku profesní dráhy, používání moderních vzdělávacích metod a zařazení technických a mimoprávních otázek mezi témata odborné přípravy. Dokument uvádějící tyto zásady a související informace je k dispozici v angličtině a ve francouzštině.

Související studie

Posílení soudní spolupráce v Evropské unii PDF (1694 Kb) fr, 2009, ve francouzštině

Justiční vzdělávání v členských státech EU, 2011, v angličtině

Seminář Evropského parlamentu „Vzdělávání právních odborníků: výuka evropského práva a soudnictví“: Část I – Vzdělávání v oblasti práva EU a přístup k němu: některé osvědčené postupy a Část II – Zlepšování vzájemné důvěry (v angličtině), 2013

Poslední aktualizace: 01/02/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.