Πολιτική για την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση

Η ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση αφορά την κατάρτιση των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα στο ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο της ΕΕ και τη βελτίωση της γνώσης και της αντίληψης που έχουν για τα εθνικά συστήματα απονομής δικαιοσύνης σε άλλα κράτη μέλη. Δίνεται προτεραιότητα στους αρμόδιους για την εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαστές και εισαγγελείς, αλλά η ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση έχει ουσιώδη σημασία και για άλλους ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους δικηγόρους, τους νομικούς συμβούλους, τους δικαστικούς επιμελητές, τους συμβολαιογράφους και τους διαμεσολαβητές. Όλοι οι ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα πρέπει να καταστούν επαρκείς ως προς τον ρόλο που διαδραματίζουν στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η αλληλοκατανόηση είναι επίσης ουσιώδους σημασίας, ώστε να κατοχυρωθεί ένα ασφαλές νομικό περιβάλλον το οποίο προασπίζει τα δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων με σαφή και συνεκτικό τρόπο.

Συνεργασία για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής δικαστικής κατάρτισης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό το πρίσμα των νέων αρμοδιοτήτων που εκχωρήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και προκειμένου να υλοποιηθούν οι προτεραιότητες που καθορίζονται στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης για τον τομέα της ευρωπαϊκής δικαστικής κατάρτισης, δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο του 2011 ανακοίνωση με τίτλο «Οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην πανευρωπαϊκή δικαιοσύνη, μια νέα διάσταση στην ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση». Στόχος της ανακοίνωσης αυτής ήταν να προσδοθεί νέα διάσταση στην ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση και να δοθεί η δυνατότητα σε ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα να λάβουν υψηλής στάθμης κατάρτιση σε θέματα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα τρία τέταρτα των δικαστών και των εισαγγελέων που ανταποκρίθηκαν εξέφρασαν την άποψη ότι ο αριθμός των υποθέσεων οι οποίες άπτονται του δικαίου της ΕΕ έχει αυξηθεί με την πάροδο των ετών. Συνεπώς, έχει καταστεί αναγκαίο να βελτιωθεί και να επεκταθεί η κατάρτιση που παρέχεται σε επίπεδο ΕΕ. Οι μισοί σχεδόν από τους δικαστές και τους εισαγγελείς που ανταποκρίθηκαν ασχολούνται με ζητήματα που άπτονται του δικαίου της ΕΕ τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο. Κατά συνέπεια, το 65% των δικαστών και των εισαγγελέων θεωρεί ότι η γνώση του δικαίου της ΕΕ και η εφαρμογή του έχουν σημασία για την άσκηση των καθηκόντων τους (αποτελέσματα έρευνας η οποία διεξήχθη μεταξύ μεμονωμένων δικαστών, εισαγγελέων και δικαστικών υπαλλήλων στα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με τις εμπειρίες τους όσον αφορά την κατάρτιση δικαστικών: μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου « Κατάρτιση δικαστικών στα κράτη μέλη της ΕΕ», 2011.

Η Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε 700 000 ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα, δηλαδή στους μισούς από τους ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες ευρωπαϊκής δικαστικής κατάρτισης έως το 2020, μέσω της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων πόρων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος της Στοκχόλμης.

Η επίτευξη του στόχου αυτού αποτελεί κοινή ευθύνη όλων των ενδιαφερομένων. Τα κράτη μέλη, τα συμβούλια του δικαστικού σώματος, τα εθνικά και οι ευρωπαϊκοί φορείς δικαστικής κατάρτισης, καθώς και τα νομικά επαγγέλματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να είναι προσηλωμένα στην ένταξη του δικαίου της ΕΕ και της εφαρμογής του στην κατάρτιση η οποία παρέχεται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, καθώς και στην αύξηση του αριθμού των δράσεων δικαστικής κατάρτισης με θέμα το δίκαιο της ΕΕ και την αύξηση του αριθμού των ατόμων που συμμετέχουν στις δράσεις αυτές.

Ανάληψη δράσης

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη και τα νομικά επαγγέλματα να διασφαλίζουν ότι οι ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα λαμβάνουν κατάρτιση, διάρκειας μίας εβδομάδας τουλάχιστον, σχετικά με το κεκτημένο και τις νομικές πράξεις της ΕΕ κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

Η Επιτροπή δεσμεύεται για την αύξηση της χρηματοδότησης που διατίθεται για την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση με σκοπό την υποστήριξη σχεδίων υψηλής ποιοτικής στάθμης τα οποία θα έχουν μεγαλύτερο ευρωπαϊκό αντίκτυπο. Στόχος των σχεδίων θα είναι η κατάρτιση ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα σε θέματα δικαίου της ΕΕ, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης. Βάσει του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, η ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση κατέστη προτεραιότητα, με στόχο τη στήριξη της κατάρτισης περισσότερων από 20 000 ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα ετησίως μέχρι το 2020.

Πληροφορίες για τη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχει η ΕΕ στα σχέδια ευρωπαϊκής δικαστικής κατάρτισης περιέχονται στους δικτυακούς τόπους της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Από το 2013, η Επιτροπή έχει υποστηρίξει το AIAKOS, ένα πρόγραμμα ανταλλαγών διάρκειας δύο εβδομάδων για νέους δικαστές και εισαγγελείς που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης δικαστικών (ΕΔΚΔ). Θα αναπτύξει επίσης συνοδευτικά μέτρα, προωθώντας τον υποστηρικτικό ρόλο της ευρωπαϊκής διαδικτυακής πύλης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (European e-Justice Portal) και καταρτίζοντας πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές, για παράδειγμα σχετικά με τις μεθόδους κατάρτισης και αξιολόγησης.

Επίσης, η Επιτροπή ενθαρρύνει τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως τρόπο ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων κατάρτισης. Οι εν λόγω συμπράξεις μπορούν, ιδίως, να συμβάλουν στη διεύρυνση της ευρωπαϊκής δικαστικής κατάρτισης όσον αφορά τον αριθμό των προσφερόμενων δραστηριοτήτων και τον αριθμό των συμμετεχόντων που μπορούν να επωφεληθούν.

Η Επιτροπή έχει αναπτύξει κύκλους μαθημάτων κατάρτισης σχετικά με την εφαρμογή συγκεκριμένων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων. Οι κύκλοι αυτοί διατίθενται δωρεάν και μπορούν να προσαρμόζονται στο εκάστοτε εθνικό πλαίσιο και στις διάφορες ομάδες-στόχους από εκπαιδευτές που υλοποιούν εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης. Μπορούν να αναζητηθούν στην ενότητα της πύλης με τίτλο «εκπαιδευτικό υλικό» .

Αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης

Η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση στα αγγλικά για την συμμετοχή των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα στην κατάρτιση στο δίκαιο της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

Κατά την περίοδο 2013-2014, η Επιτροπή υλοποίησε πιλοτικό έργο για την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών στην κατάρτιση ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα σε θέματα δικαίου της ΕΕ. Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:

 • Μελέτη για τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την κατάρτιση δικαστών και εισαγγελέων, που ανατέθηκε στο Ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης δικαστικών (ΕΔΚΔ):
  Η έκθεση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά PDF (1619 Kb) en. Η περίληψη είναι διαθέσιμη στα αγγλικά PDF (593 Kb) en και τα γαλλικά PDF (589 Kb) fr.
  Τα ενημερωτικά δελτία σχετικά με τις ορθές πρακτικές επαγγελματικής κατάρτισης είναι διαθέσιμα στην ενότητα της πύλης «ορθές πρακτικές». Θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτές και τους παρόχους κατάρτισης όλων των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα να βελτιώσουν τις πρακτικές τους σε θέματα όπως η αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης, η μεθοδολογία και η αξιολόγηση της κατάρτισης.
 • Μελέτη για την παρούσα κατάσταση της κατάρτισης του προσωπικού των δικαστηρίων στο δίκαιο της ΕΕ και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού των δικαστηρίων και των παρόχων κατάρτισης σε επίπεδο ΕΕ, η οποία ανατέθηκε σε κοινοπραξία αποτελούμενη από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δικαστών και Δικηγόρων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (EIPA), τη Justice Coopération Internationale (JCI, Γαλλία), το Scottish Court Services (Ηνωμένο Βασίλειο), το Centro de Estudios Juridicos (Ισπανία), το Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (Πολωνία) και το Staatsministerium der Justiz und für Europa της Σαξονίας (Γερμανία):
  Η έκθεση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά PDF (1379 Kb) en. Η περίληψη είναι διαθέσιμη στα αγγλικά PDF (909 Kb) en και τα γαλλικά PDF (893 Kb) fr. Οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη για βελτίωση της κατάρτισης του προσωπικού των δικαστηρίων διατίθενται επίσης στα αγγλικά PDF (938 Kb) en και τα γαλλικά PDF (950 Kb) fr.
  Σύνοψη των κύριων καθηκόντων και ρόλων του προσωπικού των δικαστηρίων της ΕΕ περιέχονται σε αυτόν τον πίνακα PDF (383 Kb) en. Η λεπτομερής περιγραφή των καθηκόντων του προσωπικού των δικαστηρίων σε κάθε κράτος μέλος θα δημοσιευθεί σύντομα στις σελίδες της πύλης σχετικά με τα κράτη μέλη.
  Η περιγραφή των συστημάτων κατάρτισης του προσωπικού των δικαστηρίων στα κράτη μέλη θα δημοσιευθεί στο τμήμα για την «Κατάρτιση ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα σε εθνικό επίπεδο» της πύλης.
 • Σχέδιο για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών φορέων που ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση, η οποία έχει ανατεθεί στο ΕΔΚΔ:
  Η έκθεση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά PDF (1499 Kb) en. Η περίληψη είναι διαθέσιμη στα αγγλικά PDF (631 Kb) en και τα γαλλικά PDF (630 Kb) fr.
  Τα ενημερωτικά δελτία σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζουν τα δικαστικά δίκτυα για την κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι διαθέσιμα στην ενότητα της πύλης «Ευρωπαϊκά δίκτυα και δομές κατάρτισης».

Τον Ιούνιο του 2014, η Επιτροπή οργάνωσε εργαστήριο για τις ορθές πρακτικές στην ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση, με στόχο τη διάδοση των αποτελεσμάτων του πιλοτικού έργου, την παροχή της δυνατότητας στους εκπαιδευτές να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και την ανταλλαγή ιδεών. Ο ιστότοπος είναι προσβάσιμος εδώ.

Πλαίσιο

Το 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη δικαστική κατάρτιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 2008, εγκρίθηκε ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με την κατάρτιση των δικαστών, των εισαγγελέων και του προσωπικού των δικαστηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιοποίησε μελέτη σχετικά με την ενίσχυση της δικαστικής κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα γαλλικά.

Η έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο του 2009 παρείχε νομική βάση για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση. Ειδικότερα, η «υποστήριξη της κατάρτισης των δικαστών και των άλλων λειτουργών και υπαλλήλων του τομέα απονομής της δικαιοσύνης» προβλέπεται στα άρθρα 81 και 82 ως ένα από τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές, εμπορικές και ποινικές υποθέσεις.

Στις βασικές συστάσεις της έκθεσης του κ. Mario Monti με τίτλο Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά συγκαταλέγονται η αναβάθμιση της κατάρτισης των δικαστών και των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα στο δίκαιο της ΕΕ, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα της ενιαίας αγοράς.

Τον Δεκέμβριο του 2009, το Συμβούλιο ενέκρινε το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το οποίο επικεντρώνεται στο θέμα της ευρωπαϊκής δικαστικής κατάρτισης για όλους τους ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα.

Στο σχέδιο δράσης του προγράμματος της Στοκχόλμης και στην έκθεση του 2010 για την ιθαγένεια της Ένωσης, η Επιτροπή ανέφερε ότι η ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση αποτελεί προτεραιότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι η κατάλληλη δικαστική κατάρτιση συνιστά σημαντική συμβολή προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να καταστεί ευχερέστερο για τους πολίτες να ασκούν τα δικαιώματά τους.

Στα τέλη του 2010, η Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων τα κράτη μέλη, μέλη του Φόρουμ για τη Δικαιοσύνη, καθώς και τα ευρωπαϊκά δίκτυα και οι δομές κατάρτισης και τα μέλη τους. Για τη σύνοψη των πορισμάτων της διαβούλευσης πατήστε εδώ PDF (192 Kb) en.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση με τίτλο «Εμπιστοσύνη στην πανευρωπαϊκή δικαιοσύνη, μια νέα διάσταση στην ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση».

Στα συμπεράσματά του της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση (διαθέσιμα στα αγγλικά), το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ενθάρρυνε την ετήσια ανταλλαγή πληροφοριών με την Επιτροπή σχετικά με τη διαθέσιμη κατάρτιση στο δίκαιο της ΕΕ και τον αριθμό των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα που καταρτίζονται και ζήτησε από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβάλλει ετησίως έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση.

Το 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε ένα πιλοτικό έργο σχετικά με την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση, προκειμένου να συμβάλει:

 • στον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών για τη δικαστική κατάρτιση, εισαγγελέων και επαγγελματιών στον τομέα της δικαιοσύνης στα εθνικά νομικά συστήματα και τις εθνικές νομικές παραδόσεις, καθώς και στο δίκαιο της Ένωσης,
 • στον προσδιορισμό των πλέον αποτελεσματικών τρόπων παροχής κατάρτισης στο δίκαιο της ΕΕ και στα εθνικά νομικά συστήματα για τους δικαστές, τους εισαγγελείς και τους επαγγελματίες στον τομέα της δικαιοσύνης σε τοπικό επίπεδο και την προώθηση του διαλόγου και του συντονισμού μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων της Ένωσης,
 • στην ενθάρρυνση των παρόχων δικαστικής κατάρτισης της ΕΕ για ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τη διάδοσή τους σε ολόκληρη την ΕΕ και
 • στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ του ΕΔΚΔ και των εθνικών φορέων δικαστικής κατάρτισης. Στο εν λόγω έργο θα συμμετέχουν πάροχοι κατάρτισης, όπως η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου, και οι επαγγελματικές οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συμβουλίων Δικαστικών Αρχών, το Δίκτυο των Προέδρων των Ανώτατων Δικαστηρίων, η Ένωση των Συμβουλίων Επικρατείας και των Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων και το Δίκτυο των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Απρίλιο του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε διάσκεψη για την τόνωση της ευρωπαϊκής δικαστικής κατάρτισης. Ο ιστότοπος του έργου είναι προσβάσιμος εδώ.

Τον Νοέμβριο του 2013, η αντιπρόεδρος κα Reding εκφώνησε λόγο στα αγγλικά στο εργαστήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Νομική κατάρτιση: ουσιώδες εργαλείο για την ευρωπαϊκή δικαστική αριστεία».

Σχετικές μελέτες

Ενίσχυση της δικαστικής κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2009 στα γαλλικά

Δικαστική κατάρτιση στα κράτη μέλη της ΕΕ 2011, στα αγγλικά

Μενού για τη δικαιοσύνη, 2012, στα αγγλικά

Εργαστήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «η κατάρτιση των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα: διδασκαλία του δικαίου της ΕΕ και λειτούργημα του δικαστή»: Συνεδρία Ι – Μελέτη και πρόσβαση στο δίκαιο της ΕΕ: Ορισμένες βέλτιστες πρακτικές και Συνεδρία II – Βελτίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης (in English), 2013.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/10/2015

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.