Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

ELi õiguskoolituse poliitika

Euroopa õigusalane koolitus on oluline kõigi õiguspraktikute, eelkõige kohtunike ja prokuröride jaoks, et nad saaksid pädevateks Euroopa õigusraamistiku rakendajateks. Õiguspraktikute vaheline usaldus ja vastastikune mõistmine tagab üksikisikute ja ettevõtjate õiguste selge ja järjekindla toetamise.

Näita rohkemNäita vähem

Euroopa õigusalane koolitus on hädavajalik kõigi õiguspraktikute, nagu kohtutöötajate, advokaatide, õigusnõustajate, kohtutäiturite, notarite ja vahendajate ning eelkõige kohtunike ja prokuröride jaoks.

Koostöö Euroopa õigusalase koolituse parandamiseks

Lähtudes ELi uutest, Lissaboni lepinguga antud pädevustest ja eesmärgiga võtta Stockholmi programmi kohaseid meetmeid Euroopa õigusalase koolituse valdkonnas, avaldas Euroopa Komisjon 2011. aasta septembris teatise „Usalduse suurendamine Euroopa õigusemõistmise vastu: Euroopa õigusalase koolituse uus mõõde.“ Teatise eesmärk oli anda Euroopa õigusalasele koolitusele uus mõõde ja võimaldada veel rohkematel õigusvaldkonna spetsialistidel osaleda Euroopa Liidu õigust käsitlevatel kõrgetasemelistel koolitustel.

Kolm neljandikku vastanud kohtunikest ja prokuröridest oli arvamusel, et ELi õigusega seotud kohtuasjade arv on aastatega suurenenud. Seepärast on tekkinud vajadus täiustada ja laiendada ELi tasandil pakutavat koolitust. Peaaegu pooled vastanud kohtunikest ja prokuröridest puutuvad ELi õigusega seotud küsimustega kokku vähemalt kord iga kolme kuu järel. Sellest tulenevalt peab 65 % kohtunikest ja prokuröridest oma tööülesannete täitmisel oluliseks teadmisi ELi õigusest ja selle rakendamisest (ELi liikmesriikide kohtunike, prokuröride ja kohtutöötajate hulgas korraldatud, õigusalase koolituse kogemusi käsitleva uuringu tulemused: Euroopa Parlamendi uuring „Õigusalane koolitus ELi liikmesriikides“, 2011).

Euroopa Komisjoni eesmärk on võimaldada 2020. aastaks 700 000 õigusala töötajal (pooltel kõigist õigusala töötajatest Euroopa Liidus) osaleda Euroopa õigusalases koolituses, kasutades selleks kohalikul, riiklikul ja Euroopa tasandil kättesaadavaid vahendeid kooskõlas Stockholmi programmi eesmärkidega.

Selle eesmärgi saavutamine on kõigi huvirühmade ühine ülesanne. Liikmesriigid, kohtunike nõukogud, liikmesriikide ja Euroopa õigusalase koolituse asutused ning õiguselukutsete esindajad riiklikul ja Euroopa tasandil peavad tegelema ELi õiguse ja selle rakendamise integreerimisega riiklikul ja kohalikul tasandil toimuvatesse koolitustesse ning suurendama ELi õiguse alaste koolituste ja nendel osalejate arvu.

Meetmete võtmine

Euroopa Komisjon kutsub liikmesriike ja õiguselukutsete esindajaid üles tagama, et õiguspraktikud saaksid osaleda oma karjääri jooksul vähemalt ühel nädalasel koolitusel, mis käsitleb ELi õigustikku ja õiguslikke vahendeid.

Komisjon on võtnud endale kohustuse suurendada Euroopa õigusalase koolituse rahastamist, et toetada kvaliteetseid projekte, millel on Euroopa tasandil suur mõju. Projekti eesmärk on koolitada õiguspraktikuid ELi õiguse teemadel, sealhulgas arendada e-õpet. Uues mitmeaastases finantsraamistikus aastateks 2014–2020 on Euroopa õigusalane koolitus seatud prioriteediks, eesmärgiga toetada 2020. aastaks igal aastal enam kui 20 000 õiguspraktiku osalemist koolitustel.

Teavet ELi rahalise toetuse kohta Euroopa õigusalase koolituse projektide elluviimiseks leiate õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi, konkurentsi peadirektoraadi, rände ja siseasjade peadirektoraadi ja Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) veebisaidilt.

Alates 2013. aastast on komisjon toetanud programmi AIAKOS – kohtunikele ja prokuröridele mõeldud kahenädalast vahetusprogrammi, mida haldab Euroopa õigusalase koolituse võrgustik. Lisaks töötab komisjon välja täiendavad meetmed, edendades Euroopa e-õiguskeskkonna portaali toetavat rolli ja koostades praktilised suunised, mis käsitlevad näiteks koolitusmetoodikat ja hindamisprotsessi.

Komisjon toetab avaliku ja erasektori partnerlusi, et arendada uuenduslikke koolituslahendusi. Need võivad aidata suurendada Euroopa õigusalase koolituse raames pakutavate ürituste ja seal osalejate arvu.

Komisjon on välja töötanud koolitusmoodulid, mis käsitlevad konkreetsete Euroopa õigusaktide rakendamist. Need on tasuta ning korraldajad saavad neid kohandada liikmesriigi ja sihtrühma vajadustele. Need on esitatud portaali koolitusmaterjalide osas.

Praeguse olukorra hindamine

Komisjon avaldab igal aastal ingliskeelse aruande õiguspraktikute osalemise kohta ELi õiguse alastel koolitustel Euroopa Liidus:

2013.–2014. aastal viis komisjon Euroopa Parlamendi ettepanekul ellu Euroopa õigusalase koolituse katseprojekti, et selgitada välja õiguspraktikutele ELi õiguse õpetamise hea tava. Tulemused on avaldatud allpool.

 • Kohtunike ja prokuröride koolituse hea tava uuring, korraldas Euroopa õigusalase koolituse võrgustik.
  Aruanne on kättesaadav inglise keeles PDF (1619 Kb) en. Kokkuvõte on kättesaadav inglise PDF (593 Kb) en ja prantsuse keeles PDF (589 Kb) fr.
  Teabelehed hea koolitustava kohta on kättesaadavad portaali heade tavade osas. Need aitavad kõikide õiguselukutsete esindajate koolitajatel ja koolituse pakkujatel täiustada näiteks koolitusvajaduste hindamist, koolitusmeetodeid ja hindamist.
 • Uuring, mis käsitleb kohtutöötajate koolitust ELi õiguse alal ja koostöö edendamist ELi tasandil kohtutöötajatele koolituse pakkujate vahel, korraldas konsortsium, kuhu kuuluvad lisaks Euroopa Avaliku Halduse Instituudi (EIPA) Euroopa kohtunike ja õigustöötajate keskusele sellised asutused nagu Justice Coopération Internationale (JCI, Prantsusmaa), Centro de Estudios Juridicos (Hispaania), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (Poola) ja Saksimaa Staatsministerium der Justiz und für Europa (Saksamaa).
  Uuring on kättesaadav inglise keeles PDF (1379 Kb) en. Kokkuvõte on kättesaadav inglise PDF (909 Kb) en ja prantsuse keeles PDF (893 Kb) fr. Uuringus esitatud soovitused kohtutöötajate koolituse parandamiseks on samuti kättesaadavad inglise PDF (938 Kb) en ja prantsuse PDF (950 Kb) fr.
  Kokkuvõte Euroopa Liidu Kohtu töötajate peamistest ülesannetest ja rollidest on esitatud selles tabelis PDF (383 Kb) en. Iga liikmesriigi kohtutöötajate ülesannete üksikasjalik kirjeldus avaldatakse peagi portaali liikmesriikide lehekülgedel.
  Liikmesriikide kohtutöötajate koolitussüsteemide kirjeldused avaldatakse portaali osas Õiguspraktikute koolitus riiklikul tasandil.

Taust

Aastal 2006 esitas Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatise, milles käsitletakse õigusalast koolitust Euroopa Liidus.

2008. aastal võtsid nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajad vastu resolutsiooni kohtunike, prokuröride ja kohtutöötajate koolituse kohta Euroopa Liidus.

Aastal 2009 avaldas Euroopa Parlament prantsuskeelse uuringu õigusalase koolituse täiustamise kohta Euroopa Liidus PDF (553 Kb) fr.

Detsembris 2009 jõustunud Lissaboni lepinguga loodi õiguslik alus Euroopa õigusalase koolituse arendamisele. Kohtunike ja kohtutöötajate koolituse toetamine on ette nähtud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 81 ja 82 kui üks võimalikke meetmeid tugevdada õigusalast koostööd nii tsiviil- ja kaubandusasjades kui ka kriminaalasjades.

2009. aasta septembris võttis nõukogu vastu Stockholmi programmi, milles keskendutakse kõikidele õiguselukutsete esindajatele mõeldud Euroopa õigusalase koolituse küsimusele.

Stockholmi programmi tegevuskavas ja 2010. aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta kuulutas komisjon, et Euroopa õigusalane koolitus on esmatähtis valdkond. Euroopa Parlament on samuti pidevalt rõhutanud asjaolu, et korralik kohtunike koolitus aitab oluliselt kaasa siseturu toimimisele ja lihtsustab kodanike jaoks nende õiguste kasutamist.

2010. aasta lõpus alustas komisjon konsultatsioone sidusrühmadega, sealhulgas liikmesriikide, õigusfoorumi liikmete ning Euroopa koolitusvõrkude ja -struktuuride ja nende liikmetega. Konsultatsioonide tulemuste kokkuvõttega saate tutvuda siin PDF (192 Kb) en.

13. septembril 2011 võttis Euroopa Komisjon vastu teatise „Usalduse suurendamine Euroopa õigusemõistmise vastu – Euroopa õigusalase koolituse uus mõõde“.

Justiits- ja siseküsimuste nõukogu kutsus oma 27. ja 28. oktoobri 2011. aasta järeldustes Euroopa õigusalase koolituse kohta (kättesaadavad inglise keeles) üles jagama igal aastal komisjoniga teavet ELi õiguse alase koolituse ja koolitustel osalenud õiguspraktikute arvu kohta. Komisjonil paluti kaaluda igal aastal Euroopa õigusalast koolitust käsitleva aruande esitamist.

2012. aastal tegi Euroopa Parlament ettepaneku Euroopa õigusalase koolituse katseprojekti kohta, et toetada:

 • heade tavade väljatöötamist kohtunike, prokuröride ja õiguspraktikute koolitamisel liikmesriikide õigussüsteemide ja -tavade ning liidu õiguse valdkonnas;
 • kõige tõhusamate viiside leidmist, et pakkuda kohtunikele, prokuröridele ja õiguspraktikute kohalikul tasandil koolitust ELi õiguse ja liikmesriikide õigussüsteemide alal ning edendada dialoogi ja koostööd ELi kohtunike ja prokuröride vahel;
 • ELi õigusalase koolituse pakkujaid, keda julgustatakse jagama ideid heade tavade kohta ja levitama neid kogu ELis, ning
 • koostöö parandamist Euroopa õigusalase koolituse võrgustiku ja riiklike õigusalase koolituse asutuste vahel. See hõlmab koolituse pakkujaid, nagu Euroopa Õigusakadeemia, ja Euroopa tasandi kutseorganisatsioone, nagu kohtunike nõukogude Euroopa võrgustik, ülemkohtute esimeeste võrgustik, Euroopa Liidu Riiginõukogude ja Kõrgemate Halduskohtute Assotsiatsioon ja Euroopa Liidu peaprokuröride võrgustik.

Novembris 2013 esines komisjoni asepresident Reding ingliskeelse kõnega Euroopa Parlamendi seminaril „Õigusalane koolitus: oluline vahend Euroopa õigusalase tipptaseme saavutamiseks“.

Juunis 2016 võttis Euroopa õigusalase koolituse võrgustik vastu üheksa õigusalase koolituse põhimõtet, mida kohtunikkond saab kasutada oma koolitusvajaduse haldamiseks ning koolituse pakkujad kohtunike ja prokuröride koolituste kavandamiseks ja pakkumiseks. Põhimõtted käsitlevad õigust saada õigusalast koolitust tööaja raames, kohustust pakkuda vajalike allikaid, kohustuslikku koolitust karjääri alustamisel, tänapäevaste koolitusmeetodite kasutamist ning tehniliste ja muude õigusalaväliste küsimuste kaasamist koolitusteemade hulka. Põhimõtete teksti ja taustteabe võib leida siit inglise ja prantsuse keeles.

Seotud uuringud

Õigusalase koostöö tugevdamine Euroopa Liidus PDF (1694 Kb) fr, 2009, prantsuse keeles

Õigusalane koolitus ELi liikmesriikides, 2011, inglise keeles

Euroopa Parlamendi seminar „Õiguspraktikute koolitamine: ELi õigus ja kohtuniku ametioskused“: I osa – ELi õigus ja sellega tutvumine: head tavad ja II osa vastastikuse usalduse suurendamine (inglise keeles), 2013

Viimati uuendatud: 01/02/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.