Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

ES teisininkų mokymo politika

Europos teisėjų mokymai yra svarbūs visiems praktikuojantiems teisininkams, nors pirmenybė teikiama teisėjams ir prokurorams, kad jie įgytų kompetencijos Europos teisės aktų sistemos įgyvendinimo srityje. Jei praktikuojantys teisininkai pasitikės vieni kitais ir vieni kitus supras, bus užtikrinta, kad fizinių asmenų ir įmonių teisės būtų aiškiai ir nuosekliai ginamos.

Rodyti daugiauRodyti mažiau

Europos teisėjų mokymai yra svarbūs visiems praktikuojantiems teisininkams, kaip antai teismo pareigūnams, advokatams, solisitoriams, teismo antstoliams, notarams ir tarpininkams.

Bendradarbiavimas Europos teisėjų mokymui gerinti

Lisabonos sutartimi Europos Sąjungai suteikus naujus įgaliojimus, 2011 m. rugsėjo mėn. Europos Komisija, siekdama įgyvendinti Stokholmo programoje nustatytus Europos teisėjų mokymo prioritetus, priėmė Komunikatą „Naujas Europos teisininkų mokymo aspektas – pasitikėjimo teisingumu Europos Sąjungoje didinimas“. Komunikatu buvo siekiama Europos teisėjų mokymui suteikti naują dimensiją ir sudaryti sąlygas, kad kokybiškuose Europos Sąjungos teisės mokymuose dalyvautų dar daugiau praktikuojančių teisininkų.

Trys iš keturių atsakiusių teisėjų ir prokurorų laikėsi nuomonės, kad su ES teise susijusių bylų pastaraisiais metais pagausėjo. Todėl tapo būtina patobulinti ir išplėsti ES lygmeniu teikiamą mokymą. Beveik pusė atsakymus pateikusių teisėjų ir prokurorų mažiausiai kas tris mėnesius susiduria su ES teisės klausimais. Todėl 65 proc. teisėjų ir prokurorų mano, kad jų darbui svarbu išmanyti ES teisę ir jos taikymą (ES valstybių narių teisėjų, prokurorų ir teismų darbuotojų apklausos apie dalyvavimą teisėjų mokymuose rezultatai. Europos Parlamento tyrimas „ES teisėjų mokymas valstybėse narėse“, 2011 m.).

Remdamasi Stokholmo programoje nustatytais tikslais, Komisija nustatė tikslą užtikrinti, kad iki 2020 m., pasinaudodami visomis vietinėmis, nacionalinėmis ir Europos galimybėmis, Europos teisėjų mokymo renginiuose sudalyvautų 700 000 praktikuojančių teisininkų, t. y. pusė visų Europos Sąjungos praktikuojančių teisininkų.

Už šio tikslo pasiekimą bendrai atsakingos visos suinteresuotosios šalys. Valstybės narės, teismų tarybos, nacionalinės ir Europos teisininkų mokymo įstaigos, šalių ir Europos lygiu praktikuojantys teisės profesijų atstovai turi įsipareigoti įtraukti ES teisę ir jos taikymą į nacionalines ir vietines mokymo programas, rengti daugiau mokymų apie ES teisę ir didinti jų dalyvių skaičių.

Veiksmai

Komisija ragina valstybes nares ir teisės profesijų atstovus užtikrinti, kad praktikuojantys teisininkai bent kartą per savo karjerą sudalyvautų savaitę trunkančiuose mokymuose apie ES acquis ir teisės priemones.

Komisija yra įsipareigojusi skirti daugiau lėšų Europos teisėjų mokymams, siekdama paremti aktualesnius Europai kokybiškus projektus. Projektų tikslas bus apmokyti praktikuojančius teisininkus ES teisės, taip pat plėtoti e. mokymą. Pagal naują 2014-2020 m. daugiametę finansinę programą Europos teisėjų mokymas paskelbtas prioritetine sritimi, siekiant iki 2020 m. kasmet remti daugiau kaip 20 000 praktikuojančių teisininkų mokymus.

Informaciją apie ES finansinę paramą Europos teisininkų mokymo projektams galima rasti Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato, Konkurencijos generalinio direktorato, Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) svetainėse.

Nuo 2013 m. Komisija remia AIAKOS, dviejų savaičių mainų programą neseniai paskirtiems teisėjams ir prokurorams, kurią valdo Europos teisėjų mokymo tinklas (ETMT). Ji kurs ir papildomas priemones – skatins pagalbinį Europos e. teisingumo portalo vaidmenį ir parengs praktinių gairių, pvz., mokymo metodikos ir vertinimo.

Komisija taip pat skatina viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes, kaip priemonę naujoviškiems mokymo sprendimams pasiūlyti. Visų pirma, jos gali padėti plėsti Europos teisininkų mokymą – tiek siūlomų mokymo renginių, tiek juose galinčių dalyvauti teisininkų skaičiaus prasme.

Komisija parengė konkrečių Europos teisės priemonių taikymui skirtus mokymo modulius. Jais galima naudotis nemokamai ir rengdami specializuotus mokymus, dėstytojai gali juos pritaikyti nacionalinei situacijai ir skirtingoms tikslinėms grupėms. Juos galima rasti portalo skyriuje „mokymo medžiaga“.

Dabartinės padėties vertinimas

Komisija skelbia metines ataskaitas anglų kalba apie praktikuojančių teisininkų dalyvavimą ES teisės mokymuose Europos Sąjungoje:

2013–2014 m. Komisija atliko Europos Parlamento pasiūlytą bandomąjį Europos teisininkų mokymo projektą, kuriuo buvo siekiama nustatyti praktikuojančių teisininkų ES teisės mokymo geriausios patirties pavyzdžius. Projekto rezultatai paskelbti toliau nurodytais adresais.

 • Gerosios teisėjų ir prokurorų mokymo patirties tyrimas, pavestas Europos teisėjų mokymo tinklui (ETMT).
  Ataskaita pateikiama anglų kalba PDF (1619 Kb) en. Santrauka pateikiama anglų PDF (593 Kb) en ir prancūzų PDF (589 Kb) fr kalbomis.
  Gerosios mokymo patirties duomenų suvestines galima rasti portalo skyriuje „geroji patirtis“. Jos padės visų teisės profesijų atstovų dėstytojams ir mokymo paslaugų rengėjams gerinti savo veiklą tokiose srityse kaip mokymo poreikių vertinimas, mokymo metodika ar vertinimas.
 • Teismų darbuotojų ES teisės mokymo ir mokymo kursų teismų darbuotojams rengėjų bendradarbiavimo ES lygmeniu skatinimo padėties tyrimas, pavestas EVAI Europos teisėjų ir teisininkų centro, Justice Coopération Internationale (JCI, Prancūzija), Centro de Estudios Juridicos (Ispanija), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (Lenkija) ir Saksonijos Staatsministerium der Justiz und für Europa (Vokietija) konsorciumui.
  Tyrimas pateikiamas anglų kalba PDF (1379 Kb) en. Santrauka pateikiama anglų PDF (909 Kb) en ir prancūzų PDF (893 Kb) fr kalbomis. Tyrimo rekomendacijos, kaip pagerinti teismų darbuotojų mokymą, taip pat pateikiamos anglų PDF (938 Kb) en ir prancūzų PDF (950 Kb) fr kalbomis.
  ES teismų darbuotojų pagrindinių užduočių ir funkcijų santrauką galima rasti šioje lentelėje PDF (383 Kb) en. Išsamus teismų darbuotojų užduočių kiekvienoje valstybėje narėje aprašymas bus netrukus paskelbtas portalo valstybių narių puslapiuose.
  Teismų darbuotojų mokymo sistemų valstybėse narėse aprašymas bus paskelbtas portalo skyriuje „Praktikuojančių teisininkų mokymas nacionaliniu lygmeniu“.

Kontekstas

2006 m. Europos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikė Komunikatą dėl teisininkų mokymo Europos Sąjungoje.

2008 m. buvo priimta Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija dėl teisėjų, prokurorų ir teisminių institucijų darbuotojų mokymo Europos Sąjungoje.

2009 m. Europos Parlamentas paskelbė Teisėjų mokymo stiprinimo Europos Sąjungoje tyrimą PDF (553 Kb) frprancūzų kalba.

2009 m. gruodžio mėn. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, padėtas teisinis pagrindas su Europos teisėjų mokymu susijusiai veiklai plėtoti. 81 ir 82 straipsniuose „parama teisėjų ir teisminių institucijų darbuotojų mokymui“ įvardijama kaip viena iš priemonių, būtinų teisminiam bendradarbiavimui civilinėse, komercinėse ir baudžiamosiose bylose stiprinti.

2009 m. gruodžio mėn. Taryba priėmė Stokholmo programą, kurioje aptariamas visų teisės profesijų atstovams skirto Europos teisininkų mokymo klausimas.

Stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų plane ir 2010 m. ES pilietybės ataskaitoje Komisija paskelbė, kad Europos teisininkų mokymas yra prioritetinė sritis. Europos Parlamentas taip pat nuolat pabrėžia, kad gerai parengti teisininkai gali labai prisidėti prie geresnio vidaus rinkos veikimo ir piliečių galimybės lengviau įgyvendinti savo teises.

2010 m. pabaigoje Komisija pradėjo konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis, kuriose dalyvavo valstybės narės, Teisingumo forumo nariai, taip pat Europos lygmens mokymo tinklai ir įstaigos ir jų nariai. Konsultacijų rezultatų santrauką galima rasti čia PDF (192 Kb) en.

2011 m. rugsėjo 13 d. Europos Komisija paskelbė Komunikatą „Naujas Europos teisininkų mokymo aspektas – pasitikėjimo teisingumu Europos Sąjungoje didinimas“.

2011 m. spalio 27 ir 28 d. išvadose dėl Europos teisininkų mokymo (pateikiama anglų kalba), Teisingumo ir vidaus reikalų taryba paragino kasmet su Komisija keistis informacija apie esamus ES teisės mokymo kursus ir juose dalyvavusių praktikuojančių teisininkų skaičių, ir paprašė Komisijos apsvarstyti galimybę pateikti metinę Europos teisininkų mokymo ataskaitą.

2012 m. Europos Parlamentas pasiūlė įgyvendinti bandomąjį Europos teisėjų mokymo projektą, siekiant padėti:

 • nustatyti gerąją teisėjų, prokurorų ir teisingumo sistemos specialistų mokymo apie nacionalines teisės sistemas bei tradicijas, taip pat Sąjungos teisę, patirtį;
 • nustatyti veiksmingiausius būdus, kaip teisėjams, prokurorams ir teisingumo sistemos specialistams rengti ES teisės ir nacionalinių teisės sistemų mokymo kursus vietos lygmeniu ir skatinti ES teisėjų ir prokurorų dialogą bei jų veiklos koordinavimą;
 • skatinti ES teisėjų mokymo kursų rengėjus dalytis idėjomis apie gerąją patirtį ir skleisti jas visoje Sąjungoje;
 • gerinti ETMT ir nacionalinių teisėjų mokymo institucijų bendradarbiavimą. Tai apims mokymo kursų rengėjus, pavyzdžiui, Europos teisės akademiją, ir Europos lygmens profesines organizacijas, pavyzdžiui, Europos teismų tarybų tinklą, Aukščiausiųjų teismų pirmininkų tinklą, Valstybinių ir aukščiausiųjų administracinių teisminių institucijų tarybų asociaciją ir ES aukščiausiųjų teismų generalinių prokurorų tinklą.

2013 m. lapkričio mėn. Komisijos Pirmininko pavaduotoja V. Reding pasakė kalbą anglų kalba Europos Parlamento praktiniame seminare „Teisinis mokymas – viena iš svarbiausių priemonių siekiant Europos teisininkų kompetencijos“.

2016 m. birželio mėn. Europos teisėjų mokymo tinklas (ETMT) patvirtino devynis teisėjų mokymo principus, tiek kaip pagrindą teismams jų mokymo poreikiams valdyti, tiek kaip sistemą mokymo paslaugų teikėjams, kad jie galėtų planuoti ir teikti mokymus teisėjams ir prokurorams. Principais nustatomi tokie klausimai kaip teisė į teisėjų mokymą darbo metu, atsakomybė už būtinų išteklių suteikimą, privalomas pirminis mokymas profesinės veiklos pradžioje, šiuolaikinių mokymo metodų naudojimas ir metodų bei ne teisinių klausimų įtraukimas į mokymo temas. Principų tekstą ir bendrąją informaciją galima rasti anglų ir prancūzų kalbomis.

Susiję tyrimai

Teisminio bendradarbiavimo stiprinimas Europos Sąjungoje PDF (1694 Kb) fr, 2009 m., prancūzų kalba

Teisėjų mokymas ES valstybėse narėse, 2011 m., anglų kalba

Europos Parlamento praktinis seminaras „Praktikuojančių teisininkų mokymas. ES teisės ir teisėjų įgūdžių mokymas“: I sesija. Mokymas apie ES teisę ir prieigą prie jos. Gerosios patirties pavyzdžiai ir II sesija. Tarpusavio pasitikėjimo didinimas (anglų kalba), 2013 m.

Paskutinis naujinimas: 01/02/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.