Europos teisininkų mokymo politika

Į Europos teisininkų mokymo programas įtraukti materialinės ir procesinės ES teisės kursai praktikuojantiems teisininkams, programomis taip pat siekiama didinti praktikuojančių teisininkų žinias apie kitų valstybių narių teismų sistemas ir supratimą. Pirmenybė teikiama už ES teisės taikymo užtikrinimą atsakingiems teisėjams ir prokurorams, tačiau Europos teisininkų mokymas svarbus ir kitiems praktikuojantiems teisininkams, kaip antai teismo pareigūnams, advokatams, solisitoriams, teismo antstoliams, notarams ir tarpininkams. Kai įgyvendinama Europos teisės aktų sistema, visi praktikuojantys teisininkai privalo būti kompetentingi. Be to, siekiant užtikrinti saugią teisinę aplinką, kurioje būtų akivaizdžiai ir nuosekliai paisoma pavienių asmenų ir bendrovių teisių, itin svarbus tarpusavio pasitikėjimas ir supratimas.

Bendradarbiavimas Europos teisininkų mokymui gerinti

Lisabonos sutartimi Europos Sąjungai suteikus naujus įgaliojimus, 2011 m. rugsėjo mėn. Europos Komisija, siekdama įgyvendinti Stokholmo programoje nustatytus Europos teisininkų mokymo prioritetus, priėmė Komunikatą „Naujas Europos teisininkų mokymo aspektas – pasitikėjimo teisingumu Europos Sąjungoje didinimas“. Komunikatu buvo siekiama Europos teisininkų mokymui suteikti naują dimensiją ir sudaryti sąlygas, kad kokybiškuose Europos Sąjungos teisės mokymuose dalyvautų dar daugiau praktikuojančių teisininkų.

Trys ketvirčiai atsakymus pateikusių teisėjų ir prokurorų laikėsi nuomonės, jog bėgant metams su ES teise susijusių bylų daugėja. Todėl tapo būtina patobulinti ir išplėsti ES lygmeniu teikiamą mokymą. Beveik pusė atsakymus pateikusių teisėjų ir prokurorų mažiausiai kas tris mėnesius susiduria su ES teisės klausimais. Todėl 65 proc. teisėjų ir prokurorų mano, kad jų darbui svarbu išmanyti ES teisę ir jos taikymą (ES valstybių narių teisėjų, prokurorų ir teismų darbuotojų apklausos apie dalyvavimą teisininkų mokymuose rezultatai. 2011 m. Europos Parlamento tyrimas „ES teisininkų mokymas valstybėse narėse“).

Remdamasi Stokholmo programoje nustatytais tikslais, Komisija nustatė tikslą užtikrinti, kad iki 2020 m., pasinaudodami visomis vietinėmis, nacionalinėmis ir Europos galimybėmis, Europos teisininkų mokymo renginiuose sudalyvautų 700 000, t. y. pusė visų Europos Sąjungos praktikuojančių teisininkų.

Už šio tikslo pasiekimą bendrai atsakingos visos suinteresuotosios šalys. Valstybės narės, teismų tarybos, nacionalinės ir Europos teisininkų mokymo įstaigos, nacionaliniai ir Europos teisės profesijų atstovai turi įsipareigoti įtraukti ES teisę ir jos taikymą į nacionalines ir vietines mokymo programas, rengti daugiau mokymų apie ES teisę ir didinti jų dalyvių skaičių.

Veiksmai

Komisija ragina valstybes nares ir teisės profesijų atstovus užtikrinti, kad praktikuojantys teisininkai bent kartą per savo karjerą sudalyvautų savaitę trunkančiuose mokymuose apie ES acquis ir teisės priemones.

Komisija yra įsipareigojusi didinti Europos teisininkų mokymui skiriamą finansavimą, kad būtų remiami aukštos kokybės ir naudingesni Europai projektai. Projektais bus siekiama tikslo praktikuojančius teisininkus apmokyti ES teisės, be kita ko, plėtoti e. mokymą. Pagal naują 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą Europos teisininkų mokymas tapo prioritetine sritimi – iki 2020 m. ketinama pasiekti, kad kasmet būtų remiami mokymai daugiau kaip 20 000 praktikuojančių teisininkų.

Informaciją apie ES finansinę paramą Europos teisininkų mokymo projektams galima rasti Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato, Konkurencijos generalinio direktorato, Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) svetainėse.

Nuo 2013 m. Komisija remia AIAKOS, dviejų savaičių mainų programą neseniai paskirtiems teisėjams ir prokurorams, kurią valdo Europos teisėjų mokymo tinklas (ETMT). Ji kurs ir papildomas priemones – skatins pagalbinį Europos e. teisingumo portalo vaidmenį ir parengs praktinių gairių, pvz., mokymo metodikos ir vertinimo.

Komisija taip pat skatina viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes, kaip priemonę naujoviškiems mokymo sprendimams pasiūlyti. Visų pirma, jos gali padėti plėsti Europos teisininkų mokymą – tiek siūlomų mokymo renginių, tiek juose galinčių dalyvauti teisininkų skaičiaus prasme.

Komisija parengė konkrečių Europos teisės priemonių taikymui skirtus mokymo modulius. Jais galima naudotis nemokamai ir rengdami specializuotus mokymus, dėstytojai gali juos pritaikyti nacionalinei situacijai ir skirtingoms tikslinėms grupėms. Juos galima rasti portalo skyriuje „mokymo medžiaga“.

Dabartinės padėties vertinimas

Komisija skelbia metines ataskaitas anglų kalba apie praktikuojančių teisininkų dalyvavimą ES teisės mokyme Europos Sąjungoje:

2013–2014 m. Komisija atliko Europos Parlamento pasiūlytą bandomąjį Europos teisininkų mokymo projektą, kuriuo buvo siekiama nustatyti praktikuojančių teisininkų ES teisės mokymo geriausios patirties pavyzdžius. Projekto rezultatai paskelbti toliau nurodytais adresais.

 • Gerosios teisėjų ir prokurorų mokymo patirties tyrimas, pavestas Europos teisėjų mokymo tinklui (ETMT).
  Ataskaita pateikiama anglų kalba PDF (1619 Kb) en. Santrauka pateikiama anglų PDF (593 Kb) en ir prancūzų PDF (589 Kb) fr kalbomis.
  Gerosios mokymo patirties duomenų suvestines galima rasti portalo skyriuje „geroji patirtis“. Jos padės visų teisės profesijų atstovų dėstytojams ir mokymo paslaugų rengėjams gerinti savo veiklą tokiose srityse kaip mokymo poreikių vertinimas, mokymo metodika ar vertinimas.
 • Teismų darbuotojų ES teisės mokymo ir mokymo kursų teismų darbuotojams rengėjų bendradarbiavimo ES lygmeniu skatinimo padėties tyrimas, pavestas EVAI Europos teisėjų ir teisininkų centro, Justice Coopération Internationale (JCI, Prancūzija), Scottish Court Services (Jungtinė Karalystė), Centro de Estudios Juridicos (Ispanija), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (Lenkija) ir Saksonijos Staatsministerium der Justiz und für Europa (Vokietija) konsorciumui.
  Tyrimas pateikiamas anglų kalba PDF (1379 Kb) en. Santrauka pateikiama anglų PDF (909 Kb) en ir prancūzų PDF (893 KB) fr kalbomis. Tyrimo rekomendacijos, kaip pagerinti teismų darbuotojų mokymą, taip pat pateikiamos anglų PDF (938 Kb) en ir prancūzų PDF (950 Kb) fr kalbomis.
  ES teismų darbuotojų pagrindinių užduočių ir funkcijų santrauką galima rasti šioje lentelėje PDF (383 Kb) en. Išsamus teismų darbuotojų užduočių kiekvienoje valstybėje narėje aprašymas bus netrukus paskelbtas portalo valstybių narių puslapiuose.
  Teismų darbuotojų mokymo sistemų valstybėse narėse aprašymas bus paskelbtas portalo skyriuje „Praktikuojančių teisininkų mokymas nacionaliniu lygmeniu“.

2014 m. birželio mėn., siekdama užtikrinti bandomojo projekto rezultatų sklaidą, sudaryti galimybę dėstytojams dalytis gerąja patirtimi ir keistis idėjomis, Komisija surengė praktinį gerosios Europos teisininkų mokymo patirties seminarą. Praktinio seminaro interneto svetainę galima rasti čia.

Kontekstas

2006 m. Europos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikė Komunikatą dėl teisininkų mokymo Europos Sąjungoje.

2008 m. buvo priimta Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija dėl teisėjų, prokurorų ir teisminių institucijų darbuotojų mokymo Europos Sąjungoje.

2009 m. Europos Parlamentas paskelbė Teisininkų mokymo stiprinimo Europos Sąjungoje tyrimą PDF (553 Kb) fr prancūzų kalba.

2009 m. gruodžio mėn. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, padėtas teisinis pagrindas su Europos teisininkų mokymu susijusiai veiklai plėtoti. 81 ir 82 straipsniuose „parama teisėjų ir teisminių institucijų darbuotojų mokymui“ įvardijama kaip viena iš priemonių, būtinų teisminiam bendradarbiavimui civilinėse, komercinėse ir baudžiamosiose bylose stiprinti.

Viena svarbiausių Mario Monti ataskaitoje „Nauja bendrosios rinkos strategija“ pateiktų rekomendacijų – aktyviau plėtoti teisėjų ir praktikuojančių teisininkų ES teisės mokymą, siekiant sudaryti galimybes piliečiams ir įmonėms apginti savo teises ir užtikrinti veiksmingą bendrąją rinką.

2009 m. gruodžio mėn. Taryba priėmė Stokholmo programą, kurioje aptariamas visų teisės profesijų atstovams skirto Europos teisininkų mokymo klausimas.

Stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų plane ir 2010 m. ES pilietybės ataskaitoje Komisija paskelbė, kad Europos teisininkų mokymas yra prioritetinė sritis. Europos Parlamentas taip pat nuolat pabrėžia, kad gerai parengti teisininkai gali labai prisidėti prie geresnio vidaus rinkos veikimo ir piliečių galimybės lengviau įgyvendinti savo teises.

2010 m. pabaigoje Komisija pradėjo konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis, kuriose dalyvavo valstybės narės, Teisingumo forumo nariai, taip pat Europos lygmens mokymo tinklai ir įstaigos ir jų nariai. Konsultacijų rezultatų santrauką galima rasti čia PDF (192 Kb) en.

2011 m. rugsėjo 13 d. Europos Komisija paskelbė Komunikatą „Naujas Europos teisininkų mokymo aspektas – pasitikėjimo teisingumu Europos Sąjungoje didinimas“.

2011 m. spalio mėn. 27 ir 28 d. Išvadose dėl Europos teisininkų mokymo (anglų kalba), teisingumo ir vidaus reikalų taryba paragino kasmet su Komisija keistis informacija apie esamas mokymo pagal ES teisę ir mokymuose dalyvavusių praktikuojančių teisininkų skaičių, ir paprašė Komisijos apsvarstyti galimybę pateikti metinę Europos teisininkų mokymo ataskaitą.

2012 m. Europos Parlamentas pasiūlė bandomąjį projektą dėl Europos teisininkų mokymo, siekiant prisidėti prie:

 • Nustatyti geriausią praktiką mokymo apie teisėjų, prokurorų ir teisingumo sistemos specialistams konsultacijas dėl nacionalinių teisės sistemų ir tradicijų, taip pat Europos Sąjungos teisės,
 • Nustatyti veiksmingiausius būdus, kaip įgyvendinti mokymo ES teisės ir nacionalinės teisės sistemose, teisėjų, prokurorų ir teisingumo srities specialistams vietos lygmeniu ir skatinti dialogą ir koordinavimą ES teisėjai ir prokurorai,
 • Skatinti Sąjungos teisėjų mokymo organizatorių keitimąsi idėjomis dėl geriausios praktikos pavyzdžiais ir skleisti juos visoje Sąjungoje,
 • Pagerinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių teisėjų mokymo institucijų ir ETMT. Tai apims mokymo paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, Europos teisės akademija, ir su Europos lygmens profesinėmis organizacijomis, pvz., Europos teismų tarybų tinklu, Aukščiausiųjų teismų pirmininkų, ES valstybių tarybų ir aukščiausiųjų administracinių teismų ir prokurorų tinklą, bendrasis aukščiausiųjų teismų ES.

2013 m. balandžio mėn. Europos Komisija surengė konferenciją, skirtą Europos teisininkų mokymui skatinti. Konferencijos interneto svetainę galima rasti čia.

2013 m. lapkričio mėn. Komisijos Pirmininko pavaduotoja V. Reding pasakė kalbą anglų kalba Europos Parlamento praktiniame seminare „Teisinis mokymas – viena iš svarbiausių priemonių siekiant Europos teisininkų kompetencijos“.

Susiję tyrimai

Teisininkų bendradarbiavimo stiprinimas Europos Sąjungoje PDF (1694 Kb) fr, 2009 m., prancūzų kalba

Teisininkų mokymas ES valstybėse narėse, 2011 m., anglų kalba

Projektas „Menu for Justice“, 2012 m., anglų kalba

Europos Parlamento praktinis seminaras „Praktikuojančių teisininkų mokymas. ES teisės ir teisėjų įgūdžių mokymas: I sesija. Mokymas apie ES teisę ir prieigą prie jos. Gerosios patirties pavyzdžiai irII sesija. Tarpusavio pasitikėjimo didinimas (anglų kalba), 2013 m.

Paskutinis naujinimas: 30/10/2015

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.