Politica europeană de formare judiciară

Formarea judiciară europeană presupune formarea practicienilor din domeniul dreptului pe teme legate de dreptul material și procedural al UE, precum și îmbunătățirea cunoștințelor de care aceștia dispun și a gradului lor de sensibilizare cu privire la sistemele judiciare naționale din alte state membre. Se acordă prioritate judecătorilor și procurorilor responsabili de asigurarea respectării dreptului Uniunii Europene, însă formarea judiciară europeană este esențială și pentru ceilalți practicieni din domeniul dreptului, cum ar fi personalul instanțelor, avocați consultanți, avocați pledanți, executori judecătorești, notari și mediatori. Toți practicienii din domeniul dreptului trebuie să devină capabili pentru a-și asuma rolul în aplicarea cadrului legislativ european. De asemenea, încrederea reciprocă și înțelegerea sunt esențiale pentru asigurarea unui mediu juridic sigur, care susține drepturile cetățenilor și ale întreprinderilor în mod clar și consecvent.

Cooperarea în vederea îmbunătățirii formării judiciare europene

Ținând cont de noile responsabilități conferite Uniunii Europene prin Tratatul de la Lisabona și în vederea punerii în aplicare a priorităților stabilite de Programul de la Stockholm în domeniul formării judiciare europene, Comisia Europeană a publicat, în septembrie 2011, comunicarea intitulată „Instaurarea unui climat de încredere în justiție la nivelul UE – o nouă dimensiune a formării judiciare europene”. Obiectivul acestei comunicări era de a da o nouă dimensiune formării judiciare europene și de a face posibil accesul unui număr și mai mare de practicieni din domeniul dreptului la o formare de înaltă calitate în materia dreptului Uniunii Europene.

Trei pătrimi dintre judecătorii și procurorii respondenți au fost de părere că numărul cazurilor care implică dreptul Uniunii a crescut de-a lungul anilor. Prin urmare, este necesar să se îmbunătățească și să se extindă programele de formare oferite la nivelul UE. Aproape jumătate dintre judecătorii și procurorii respondenți soluționează cauze în materia dreptului UE cel puțin o dată la fiecare trei luni. Prin urmare, 65 % dintre judecători și procurori consideră cunoașterea dreptului UE și punerea în aplicare a acestuia ca fiind relevante pentru atribuțiile lor (rezultate ale unui sondaj realizat în rândul judecătorilor, procurorilor și al personalului instanțelor din statele membre ale UE referitor la experiențele acestora în materie de formare judiciară: studiul Parlamentului European cu privire la „formarea judiciară în statele membre ale UE”, 2011).

Obiectivul Comisiei Europene este de a permite unui număr de 700 000 de practicieni din domeniul dreptului, jumătate dintre practicienii în domeniul dreptului din Uniunea Europeană, să participe, până în 2020, la activitățile de formare judiciară europeană, prin utilizarea resurselor disponibile la nivel local, național și european, în conformitate cu obiectivele Programului de la Stockholm.

Realizarea acestui obiectiv ține de responsabilitatea comună a tuturor părților interesate. Statele membre, consiliile magistraturii, organismele naționale și europene de formare judiciară, profesiile juridice la nivel național și european trebuie să se angajeze să integreze dreptul UE și punerea în aplicare a acestuia în cadrul formărilor la nivel național și local și să crească numărul activităților de formare în materia dreptului UE, precum și numărul participanților la astfel de sesiuni.

Luarea de măsuri

Comisia solicită statelor membre și profesiilor juridice să se asigure că practicienii din domeniul dreptului beneficiază, pe parcursul carierei, de cel puțin o săptămână de formare în materia acquis-ului Uniunii și a instrumentelor juridice ale acesteia.

Comisia se angajează să majoreze finanțarea disponibilă pentru formarea judiciară europeană, în vederea sprijinirii proiectelor de înaltă calitate, cu impact european sporit. Obiectivul proiectelor va fi acela de a forma practicienii din domeniul dreptului pe tema dreptului UE, inclusiv de a dezvolta programele de e-learning. În contextul noului cadru financiar multianual 2014-2020, formarea judiciară europeană constituie o prioritate în vederea sprijinirii formării anuale a peste 20 000 de practicieni din domeniul dreptului până în anul 2020.

Informațiile suplimentare cu privire la sprijinul financiar acordat de UE pentru proiectele de formare judiciară europeană sunt disponibile pe site-ul Direcției Generale Justiție și Consumatori , al Direcției Generale Concurență, al Direcției Generale Migrație și Afaceri Interne și al Oficiului de Luptă Antifraudă (OLAF).

Începând din 2013, Comisia sprijină AIAKOS, un program de schimburi de două săptămâni pentru noii judecători și procurori, gestionat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN). De asemenea, Comisia va elabora măsuri complementare prin promovarea rolului de sprijin al portalului european e-justiție și prin redactarea unor orientări cu caracter practic privind, de exemplu, metodologiile de formare și procesele de evaluare.

Mai mult, Comisia încurajează parteneriatele public-privat ca o modalitate de dezvoltare a unor soluții inovatoare de formare. Aceste parteneriate pot ajuta în special la extinderea formării judiciare europene, în ceea ce privește numărul de activități oferite și numărul de participanți care pot beneficia de aceste activități.

Comisia a elaborat o serie de module de formare privind punerea în aplicare a unor instrumente legislative europene specifice. Acestea sunt disponibile gratuit și pot fi adaptate la contextele naționale respective și la diferite grupuri țintă de către formatorii care organizează cursuri de formare specializate. Modulele sunt disponibile la secțiunea „Material didactic” a portalului.

Evaluarea situației actuale

Comisia publică un raport anual în limba engleză privind participarea practicienilor din domeniul dreptului la sesiuni de formare în materia dreptului UE în Uniunea Europeană:

În perioada 2013-2014, Comisia a derulat proiectul-pilot privind formarea judiciară europeană propus de Parlamentul European pentru a identifica cele mai bune practici de formare a practicienilor din domeniul dreptului în materia dreptului UE. Rezultatele sunt publicate aici:

 • Studiul privind cele mai bune practici în materie de formare a judecătorilor și a procurorilor, atribuit Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN):
  Raportul este disponibil în limba engleză PDF (1619 Kb) en. Rezumatul este disponibil în limbile engleză PDF (593 Kb) en și franceză PDF (589 Kb) fr.
  Fișele informative privind bunele practici în materie de formare sunt disponibile la secțiunea cu același nume a portalului. Acestea vor ajuta formatorii și furnizorii de servicii de formare din cadrul tuturor profesiilor juridice să își îmbunătățească practicile în ceea ce privește evaluarea necesităților de formare, metodologia de formare sau evaluarea.
 • Studiul privind situația actuală a formării personalului instanțelor în materia dreptului UE și promovarea cooperării dintre furnizorii de servicii de formare a personalului instanțelor la nivelul UE, atribuit consorțiului Centrului European pentru Judecători și Avocați al EIPA format din Justice Coopération Internationale (JCI, Franța), Scottish Court Services (Serviciul pentru instanțe din Scoția, Regatul Unit), Centro de Estudios Juridicos (Centrul de studii judiciare, Spania), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (Școala națională de formare a judecătorilor și procurorilor, Polonia) și Staatsministerium der Justiz und für Europa (Ministerul Justiției și Afacerilor Europene din Saxonia, Germania):
  Studiul este disponibil în limba engleză PDF (1379 Kb) en. Rezumatul este disponibil în limbile engleză PDF (909 Kb) en și franceză PDF (893 Kb) fr. Recomandările studiului în vederea îmbunătățirii formării personalului instanțelor sunt de asemenea disponibile în limbile engleză PDF (938 Kb) en și franceză PDF (950 Kb) fr.
  Un rezumat al principalelor sarcini și roluri ale personalului Curții de Justiție a UE poate fi găsit în acest tabel PDF (383 Kb) en. Descrierea detaliată a sarcinilor personalului instanțelor din fiecare stat membru va fi publicată în curând pe paginile portalului dedicate statelor membre.
  Descrierea sistemelor de formare a personalului instanțelor din statele membre va fi publicată în secțiunea „Formarea practicienilor din domeniul dreptului la nivel național” a portalului.

În iunie 2014, Comisia a organizat un atelier de bune practici în materie de formare judiciară europeană pentru a comunica rezultatele proiectului-pilot și pentru a permite formatorilor să facă schimb de bune practici și de idei. Site-ul atelierului este disponibil aici.

Context

În 2006, Comisia Europeană a prezentat Parlamentului European și Consiliului o comunicare privind formarea judiciară în Uniunea Europeană.

În 2008, Consiliul și reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, au adoptat o rezoluție privind formarea judecătorilor, procurorilor și a personalului instanțelor în Uniunea Europeană.

În 2009, Parlamentul European a publicat un studiu privind consolidarea formării judiciare în Uniunea Europeană PDF (553 Kb) fr, disponibil în limba franceză.

Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în decembrie 2009 a oferit temeiul juridic pentru activitățile de formare judiciară europeană. Articolele 81 și 82 enumeră „sprijinirea formării profesionale a magistraților și a personalului din justiție” printre măsurile necesare în vederea consolidării cooperării judiciare în materie civilă, comercială și penală.

Principalele recomandări ale raportului dlui Mario Monti, „O nouă strategie pentru piața unică”, au vizat ameliorarea formării judecătorilor și a practicienilor din domeniul dreptului în materia dreptului UE pentru a permite cetățenilor și întreprinderilor să își apere drepturile și pentru a asigura eficacitatea pieței unice.

În decembrie 2009, Consiliul a adoptat Programul de la Stockholm, care se concentrează pe formarea judiciară europeană pentru toate profesiile juridice.

În Planul de acțiune al Programului de la Stockholm și în Raportul privind cetățenia UE în 2010, Comisia a declarat prioritară formarea judiciară europeană. De asemenea, Parlamentul European a subliniat cu consecvență faptul că o formare judiciară adecvată contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea funcționării pieței interne și la facilitarea exercitării drepturilor de către cetățeni.

La sfârșitul anului 2010, Comisia a lansat o consultare în rândul părților interesate, incluzând statele membre, membrii Forumului privind justiția (Justice Forum), precum și Rețelele și structurile europene de formare și membrii acestora. Rezumatul rezultatelor consultării poate fi accesat aici PDF (192 Kb) en.

La 13 septembrie 2011, Comisia Europeană a adoptat comunicarea intitulată „Instaurarea unui climat de încredere în justiție la nivelul UE – o nouă dimensiune a formării judiciare europene”.

În concluziile sale din 27 și din 28 octombrie 2011 privind formarea judiciară europeană (disponibile în limba engleză), Consiliul Justiție și Afaceri Interne a încurajat schimbul anual de informații cu Comisia cu privire la activitățile disponibile de formare în materia dreptului UE și la numărul practicienilor formați și a solicitat Comisiei să prezinte un raport anual privind formarea judiciară europeană.

În 2012, Parlamentul European a propus un proiect-pilot privind formarea judiciară europeană, cu scopul de a contribui la:

 • identificarea celor mai bune practici de formare a judecătorilor, a procurorilor și a profesioniștilor din domeniul judiciar în sistemele și tradițiile judiciare naționale, precum și în dreptul Uniunii,
 • identificarea celor mai eficiente modalități de a oferi cursuri de formare în dreptul Uniunii și în sistemele juridice naționale pentru judecători, procurori și profesioniștii din domeniul judiciar, la nivel local, precum și de a promova dialogul și coordonarea dintre judecătorii și procurorii din UE,
 • încurajarea furnizorilor de servicii de formare judiciară europeană de a face schimb de idei cu privire la cele mai bune practici și de a le comunica în întreaga UE și
 • îmbunătățirea cooperării dintre Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) și instituțiile naționale de formare judiciară. Printre furnizorii de formare se numără Academia de Drept European și organizațiile profesionale de nivel european, precum Rețeaua europeană de Consilii ale Magistraturii, Rețeaua Președinților Curților Supreme de Justiție, Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme și Rețeaua procurorilor generali ai Curților Supreme de Justiție ale UE.

În aprilie 2013, Comisia Europeană a organizat o conferință pentru a încuraja formarea judiciară europeană. Site-ul conferinței este disponibil aici.

În noiembrie 2013, doamna vicepreședinte Reding a ținut un discurs în limba engleză în cadrul atelierului Parlamentului European pe tema „Formarea juridică: un instrument esențial pentru excelența judiciară europeană”.

Studii aferente

Consolidarea cooperării judiciare în Uniunea Europeana PDF (1694 Kb) fr, 2009, în limba franceză;

Formarea judiciară în statele membre ale UE, 2011, în limba engleză;

Menu for Justice, 2012, în limba engleză;

Atelierul Parlamentului European pe tema „Formarea practicienilor din domeniul dreptului: predarea dreptului Uniunii și a competențelor judiciare”: Sesiunea I – studierea și accesarea dreptului Uniunii, bune practici și Sesiunea II – îmbunătățirea încrederii reciproce (în limba engleză), 2013.

Ultima actualizare: 30/10/2015

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.