Evropska politika izobraževanja v pravosodju

Evropsko izobraževanje v pravosodju obsega izobraževanje delavcev v pravni stroki na področju materialne in procesne zakonodaje EU ter izboljšanje njihovega znanja in ozaveščenosti o nacionalnih pravosodnih sistemih v drugih državah članicah. Prednost imajo sodniki in tožilci, odgovorni za izvrševanje prava Evropske unije, vendar je evropsko izobraževanje v pravosodju ključnega pomena tudi za druge delavce v pravni stroki, na primer sodno osebje, odvetnike, sodne izvršitelje, notarje in mediatorje. Vsi delavci v pravni stroki morajo biti ustrezno usposobljeni za svojo vlogo pri izvajanju evropskega zakonodajnega okvira. Medsebojno zaupanje in razumevanje sta prav tako ključnega pomena za zagotovitev varnega pravnega okolja, ki ščiti pravice posameznikov in podjetij na jasen ter skladen način.

Sodelovanje za izboljšanje evropskega izobraževanja v pravosodju

Evropska komisija je v skladu z novimi pristojnostmi, ki so bile z Lizbonsko pogodbo prenesene na Evropsko unijo, in za izvedbo prednostnih nalog, določenih s stockholmskim programom na področju evropskega izobraževanja v pravosodju, septembra 2011 objavila sporočilo „Vzpostavljanje zaupanja v pravosodni sistem celotne EU – nova razsežnost evropskega izobraževanja v pravosodju“. Namen tega sporočila je dati novo razsežnost evropskemu izobraževanju v pravosodju in še večjemu številu delavcev v pravni stroki omogočiti visokokakovostno izobraževanje o pravu Evropske unije.

Tri četrtine sodnikov in tožilcev, ki so se odzvali na anketo, je menilo, da se je število zadev, ki vključujejo pravo EU, z leti povečalo. Zato je treba izboljšati in razširiti dejavnosti izobraževanja, ki so ponujene na ravni EU. Skoraj polovica sodnikov in tožilcev, ki so se odzvali na anketo, ima z vprašanji prava EU opraviti vsaj enkrat na vsake tri mesece. Posledično 65 % sodnikov in tožilcev meni, da je znanje o pravu EU in njegovem izvajanju pomembno za njihovo delo (rezultati anketiranja posameznih sodnikov, tožilcev in uslužbencev sodišč v državah članicah EU o njihovih izkušnjah na področju izobraževanja v pravosodju: študija Evropskega parlamenta „Izobraževanje v pravosodju v državah članicah EU“, 2011).

Cilj Evropske komisije je v skladu s stockholmskim programom z uporabo razpoložljivih virov na lokalni, nacionalni in evropski ravni omogočiti, da bi bilo do leta 2020 v dejavnosti evropskega izobraževanja v pravosodju vključenih 700 000 delavcev v pravni stroki, kar je polovica delavcev v pravni stroki v Evropski uniji.

Doseganje tega cilja je skupna odgovornost vseh zainteresiranih strani. Države članice, sodni sveti, nacionalne in evropske institucije za izobraževanje v pravosodju ter pravni strokovnjaki na nacionalni in evropski ravni se morajo zavzemati za vključevanje prava EU in njegovega izvajanja v izobraževanje na nacionalni in lokalni ravni ter za povečanje števila izobraževalnih dejavnosti na področju prava EU in števila udeležencev takih izobraževanj.

Ukrepanje

Komisija poziva države članice in pravno stroko, naj zagotovijo, da imajo delavci v pravni stroki v svoji poklicni karieri najmanj en teden izobraževanj o pravnem redu in pravnih instrumentih EU.

Komisija se je zavezala k povečanju finančnih sredstev za evropsko izobraževanje v pravosodju, da se podprejo visokokakovostni projekti z večjim evropskim učinkom. Namen projektov bo usposabljanje delavcev v pravni stroki o pravu EU, vključno z razvojem e-učenja. V novem večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 je evropsko izobraževanje v pravosodju prednostna naloga, namenjena temu, da se do leta 2020 podpre izobraževanje več kot 20 000 delavcev v pravni stroki letno.

Informacije o finančni podpori EU za projekte evropskega izobraževanja v pravosodju so na voljo na spletiščih Generalnega direktorata za pravosodje in potrošnike, Generalnega direktorata za konkurenco, Generalnega direktorata za migracije in notranje zadeve ter Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF).

Komisija od leta 2013 podpira program AIAKOS, dvotedenski program izmenjav za nove sodnike in tožilce, ki ga upravlja Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN). Prav tako bo uvedla dopolnilne ukrepe, in sicer z razvojem podporne vloge evropskega portala e-pravosodje in pripravo praktičnih smernic, npr. o metodologijah izobraževanja in postopkih ocenjevanja.

Komisija za razvoj inovativnih rešitev na področju izobraževanja spodbuja tudi javno-zasebna partnerstva. Ta lahko prispevajo k širjenju evropskega izobraževanja v pravosodju zlasti v smislu števila ponujenih dejavnosti in števila udeležencev.

Komisija je razvila module usposabljanja o izvajanju posebnih evropskih zakonodajnih instrumentov. Ti so na voljo brezplačno, izvajalci usposabljanja, ki izvajajo specializirane tečaje usposabljanja, pa jih lahko prilagodijo nacionalnim okvirom in različnim ciljnim skupinam. Module lahko najdete na portalu v razdelku „Gradivo za izobraževanje“.

Ocena sedanjega stanja

Komisija v angleščini izdaja letna poročila o udeležbi delavcev v pravni stroki na izobraževanjih o pravu EU v Evropski uniji:

V letih 2013 in 2014 je Komisija izvedla pilotni projekt o evropskem izobraževanju v pravosodju, ki ga je predlagal Evropski parlament, da bi se ugotovile najboljše prakse pri usposabljanju delavcev v pravni stroki o pravu EU. Rezultati so objavljeni tukaj:

 • Študija o najboljših praksah pri usposabljanju sodnikov in tožilcev, ki jo je izvedla Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN):
  Poročilo je na voljo v angleščini PDF (1619 Kb) en, povzetek pa v angleščini PDF (593 Kb) en in francoščini PDF (589 Kb) fr.
  Informativni listi o dobrih praksah so na voljo na portalu v razdelku „Dobre prakse v izobraževanju“. Izvajalcem in ponudnikom usposabljanj za vse pravne poklice bodo v pomoč pri izboljšanju njihovih praks v zvezi z vprašanji, kot so ocenjevanje potreb po usposabljanju, metodologija usposabljanja in ocenjevanje.
 • Študija o usposabljanju sodnega osebja o pravu EU in spodbujanju sodelovanja med ponudniki usposabljanja za sodno osebje na ravni EU, ki jo je izvedel konzorcij, ki ga sestavljajo Evropski center za sodnike in odvetnike pri EIPA, Justice Coopération Internationale (JCI, Francija), Scottish Court Services (Združeno kraljestvo), Centro de Estudios Juridicos (Španija), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (Poljska) in Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa (Nemčija):
  Študija je na voljo v angleščini PDF (1379 Kb) en, povzetek pa v angleščini PDF (909 Kb) en in francoščini PDF (893 Kb) fr. Priporočila študije za izboljšanje usposabljanja sodnega osebja so tudi na voljo v angleščini PDF (938 Kb) en in francoščini PDF (950 Kb) fr.
  Povzetek glavnih nalog in vlog sodnega osebja v EU je na voljo v tej preglednici PDF (383 Kb) en. Podroben opis nalog sodnega osebja v posameznih državah članicah bo kmalu objavljen na portalu na straneh držav članic.
  Opis sistemov usposabljanja sodnega osebja v državah članicah bo objavljen na portalu v razdelku „Izobraževanje pravnih strokovnjakov na nacionalni ravni“.

Komisija je junija 2014 organizirala delavnico o dobrih praksah evropskega izobraževanja v pravosodju, namenjeno razširjanju rezultatov pilotnega projekta ter izmenjavi dobrih praks in idej med izvajalci izobraževanj. Spletna stran delavnice je na voljo tukaj.

Ozadje

Evropska komisija je leta 2006 Evropskemu parlamentu in Svetu predložila sporočilo o usposabljanju na področju pravosodja v Evropski uniji.

Leta 2008 je bila sprejeta Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o usposabljanju sodnikov in tožilcev ter pravosodnega osebja v Evropski uniji.

Evropski parlament je leta 2009 objavil študijo o okrepitvi izobraževanja v pravosodju v Evropski uniji PDF (553 Kb) fr (v francoščini).

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe decembra 2009 so dejavnosti v zvezi z evropskim izobraževanjem v pravosodju dobile pravno podlago. V členih 81 in 82 sta „pomoč pri usposabljanju sodnikov in sodnega osebja“ ter „spodbujanje usposabljanja sodnikov in sodnega osebja“ navedena med ukrepi za okrepitev pravosodnega sodelovanja v civilnih, gospodarskih in kazenskih zadevah.

Med glavnimi priporočili v poročilu Maria Montija A new strategy for the single market (Nova strategija za enotni trg) je okrepitev izobraževanja sodnikov in drugih delavcev v pravni stroki o pravu EU, da se državljanom in podjetjem omogoči, da se zavzamejo za svoje pravice, ter zagotovi učinkovitost enotnega trga.

Svet je decembra 2009 sprejel stockholmski program, ki se osredotoča tudi na evropsko izobraževanje v pravosodju za vse pravne strokovnjake.

Komisija je v akcijskem načrtu izvajanja stockholmskega programa in poročilu o državljanstvu EU iz leta 2010 evropsko izobraževanje v pravosodju opredelila za prednostno nalogo. Evropski parlament prav tako stalno poudarja, da ustrezno izobraževanje v pravosodju bistveno prispeva k izboljšanju delovanja notranjega trga in državljanom olajšuje uveljavljanje njihovih pravic.

Komisija je ob koncu leta 2010 začela posvetovanje z zainteresiranimi stranmi, pri katerem so sodelovale države članice, članice Justice Foruma ter evropske mreže in strukture izobraževanja in njihove članice. Povzetek ugotovitev posvetovanja je na voljo tukaj PDF (192 Kb) en.

Evropska komisija je 13. septembra 2011 sprejela sporočilo „Vzpostavljanje zaupanja v pravosodni sistem celotne EU – nova razsežnost evropskega izobraževanja v pravosodju“.

Svet za pravosodje in notranje zadeve je v sklepih z dne 27. in dne 28. oktobra 2011 o evropskem izobraževanju v pravosodju (na voljo v angleščini) spodbudil letno izmenjavo informacij s Komisijo o ponujenih usposabljanjih o pravu EU in številu udeležencev ter Komisijo pozval, naj prouči možnost predstavitve letnega poročila o evropskem izobraževanju v pravosodju.

Evropski parlament je leta 2012 predlagal pilotni projekt o evropskem izobraževanju v pravosodju, ki naj bi prispeval k:

 • opredelitvi najboljših praks pri usposabljanju sodnikov, tožilcev in drugih delavcev v pravni stroki o nacionalnih pravnih sistemih in tradicijah ter o pravu Unije,
 • opredelitvi najučinkovitejših načinov izvajanja usposabljanja o pravu EU in nacionalnih pravnih sistemih za sodnike, tožilce in druge delavce v pravni stroki na lokalni ravni ter spodbujanja dialoga in usklajevanja med sodniki in tožilci v EU,
 • spodbujanju ponudnikov evropskega izobraževanja v pravosodju k izmenjavi idej o najboljših praksah in njihovemu razširjanju po vsej EU ter
 • izboljšanju sodelovanja med Evropsko mrežo institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN) in nacionalnimi institucijami za izobraževanje v pravosodju. Vključeni so ponudniki usposabljanja, kot je Akademija za evropsko pravo, in strokovne organizacije na evropski ravni, kot so evropska mreža sodnih svetov, mreža predsednikov vrhovnih sodišč Evropske unije, združenje državnih svetov in vrhovnih upravnih organov EU ter mreža generalnih državnih tožilcev EU.

Aprila 2013 je Evropska komisija organizirala konferenco za spodbujanje evropskega izobraževanja v pravosodju. Spletna stran konference je na voljo tukaj.

Novembra 2013 je imela podpredsednica Komisije Viviane Reding na delavnici Evropskega parlamenta govor v angleščini z naslovom „Usposabljanje v pravosodju – bistveno orodje za odličnost v evropskem pravosodju“.

Povezane študije

Krepitev pravosodnega sodelovanja v Evropski uniji PDF (1694 Kb) fr, 2009, v francoščini

Izobraževanje v pravosodju v državah članicah EU, 2011, v angleščini

Meni za pravosodje, 2012, v angleščini

Delavnica Evropskega parlamenta o usposabljanju delavcev v pravni stroki: poučevanje prava EU in sodnih veščin; del I: Izobraževanje o pravu EU in dostop do njega – nekatere najboljše prakse in del II: Izboljšanje medsebojnega zaupanja (in English), 2013

Zadnja posodobitev: 30/10/2015

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.