Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

EU:s policy för juridikutbildning

Europeisk rättslig utbildning är viktigt för alla rättstillämpare, med förut för domare och åklagare så att de ska bli behöriga att genomföra EU:s lagstiftningsram. Tillit och förståelse mellan rättstillämpare möjliggör att enskildas och företags rättigheter upprätthålls på ett tydligt och konsekvent sätt.

Visa merVisa mindre

Den europeiska rättsutbildningen har stor betydelse för alla rättstillämpare, t.ex. domstolspersonal, advokater, exekutionstjänstemän, notarier och medlare och i synnerhet för domare och åklagare.

Gemensamma insatser för att stärka den europeiska rättsliga utbildningen

Med anledning av de nya befogenheter som EU har fått i och med Lissabonfördraget och för att förverkliga Stockholmsprogrammets prioriteringar i fråga om rättslig utbildning antog Europeiska kommissionen i september 2011 ett meddelande med titeln Skapa förtroende för en EU-övergripande rättvisa – En ny dimension för den europeiska rättsliga utbildningen. Ambitionen i meddelandet är att ge den europeiska rättsliga utbildningen en ny dimension och göra det möjligt för ännu fler rättstillämpare att delta i kurser av hög kvalitet i EU-rätt.

Tre fjärdedelar av de deltagande domarna och åklagarna ansåg att antalet ärenden med EU-rättslig beröring hade ökat genom åren. Det har därför blivit nödvändigt att förbättra och utvidga den utbildning som erbjuds på EU- nivå. Nästan hälften av de deltagande domarna och åklagarna arbetar med frågor som berör EU-rätten minst en gång i kvartalet. Därför anser 65% av domarna och åklagarna att kunskaper i EU-rätt och dess tillämpning är relevant för deras arbete (enligt en undersökning bland domare, åklagare och domstolspersonal i EU-länderna om deras erfarenheter av rättslig utbildning; Europaparlamentets studieJudicial training in the EU Member States”, 2011).

Europeiska kommissionen har som mål att bereda 700 000 rättstillämpare, dvs. hälften av alla som finns i Europeiska unionen, möjlighet att delta i europeiska rättsliga utbildningar senast 2020 genom att utnyttja alla tillgängliga resurser på lokal, nationell och europeisk nivå, i överensstämmelse med målen i Stockholmsprogrammet.

Att uppnå detta mål är ett gemensamt ansvar för alla berörda parter. Medlemsstaterna, domstolsadministrationerna, nationella organ för rättslig utbildning och europeiska organ för rättslig utbildning samt juristkåren på nationell nivå och unionsnivå måste åta sig att integrera EU-rätten och dess tillämpning i nationell och lokal utbildning, för att skapa fler kurser som berör EU-rätten och öka antalet deltagare.

Vidta åtgärder

Europeiska kommissionen uppmanar medlemsstaterna och juristkåren att se till att rättstillämparna under sitt yrkesliv får minst en veckas utbildning i unionens regelverk och bestämmelser.

Kommissionen har åtagit sig att öka tillgänglig finansiering för rättslig utbildning i syfte att stödja projekt av hög kvalitet med en större effekt på europeisk nivå. Syftet med projekten är att utbilda rättstillämpare i EU-rätt, och dessutom att utveckla webbaserad utbildning. Inom den nya fleråriga budgetramen 2014–2020 bör den europeiska rättsliga utbildningen utgöra en förstarangsprioritering för stöd till utbildning av över 20 000 rättstillämpare per år senast 2020.

Information om EU-stöd till europeiska juridiska utbildningsprogram finns på följande webbplatser: GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor, GD Konkurrens, GD Migration och inrikes frågor och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

Sedan 2013 har kommissionen gett stöd till Aiakos, ett tvåveckors utbytesprogram för nya domare och åklagare som sköts av det europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN). Kommissionen kommer också att arbeta fram kompletterande åtgärder genom att utveckla E-juridikportalens stödjande funktion och formulera praktiska riktlinjer för utbildningsmetoder och utvärdering.

Kommissionen uppmuntrar också offentlig-privata partnerskap som ett sätt att utveckla nya undervisningslösningar. De kan bidra till att den europeiska rättsliga utbildningen utvidgas med fler aktiviteter och att fler kan delta.

Kommissionen har utvecklat utbildningsmoduler om tillämpningen av specifika EU-lagstiftningsinstrument. De finns tillgängliga kostnadsfritt och kan av utbildare som ger specialiserade kurser anpassas till nationella sammanhang och olika målgrupper. De återfinns i sektionen utbildningsmaterial.

Bedömning av den nuvarande situationen

Kommissionen offentliggör varje år en rapport på engelska om deltagande av rättstillämpare i utbildning i EU-rätt i Europeiska unionen:

Under 2013 – 2014 genomförde kommissionen på förslag av Europaparlamentet pilotprojektet om europeisk rättslig utbildning för att kartlägga bästa praxis för utbildning av rättstillämpare i EU-rätt. Resultaten har offentliggjorts här:

 • Study on best practices in training of judges and prosecutors som tagits fram av Europeiska nätverket för rättslig utbildning Network (EJTN):
  Rapporten finns tillgänglig på engelska PDF (1619 Kb) en. Sammanfattningen finns på engelska PDF (593 Kb) en och franska PDF (589 Kb) fr.
  Faktabladen om bästa utbildningspraxis finns i sektionen ”god praxis” i portalen. . De kommer att hjälpa lärare och utbildare från alla juridiska yrken att förbättra sin praxis i frågor som utbildning, utvärdering av utbildningsbehoven, metod eller utvärdering.
 • Study on the state of play of court staff training in EU law and promotion of cooperation between court staff training providers at EU level, som tagits fram av Europeiskt centrum för domare och jurister, en avdelning inom EIPA, Justice Coopération Internationale (JCI, Frankrike), Centro de Estudios juridicos (Spanien), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (Polen) och delstaten Sachsens Staatsministerium der Justiz und für Europa (Tyskland):
  Studien finns tillgänglig på engelska PDF (1379 Kb) en. En sammanfattning finns på engelska PDF (909 Kb) en och franska PDF (893 Kb) fr. Studiens rekommendationer för att förbättra domstolspersonals utbildning finns också på engelska PDF (938 Kb) en och franska PDF (950 Kb) fr.
  En sammanfattning av EU:s domstolspersonals huvuduppgifter och roller finns i denna tabell PDF (383 Kb) en. En detaljerad beskrivning av domstolspersonalens uppgifter i varje medlemsstat kommer snart att offentliggöras på medlemsstaternas sidor i portalen.
  Beskrivningen av domstolspersonalens utbildningssystem i medlemsstaterna kommer att offentliggöras i portalens avsnitt om Utbildning av rättstillämpare på nationell nivå.

Bakgrund

År 2006 lade kommissionen fram ett meddelande för Europaparlamentet och rådet om rättslig utbildning i Europeiska unionen.

År 2008 antogs en resolution av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om utbildningen av domare, åklagare och personal inom domstolsväsendet i Europeiska unionen.

År 2009 offentliggjorde Europaparlamentet en studie om stärkandet av den rättsliga utbildningen i Europeiska unionen PDF (553 Kb) fr, tillgänglig på franska.

I och med Lissabonfördragets ikraftträdande i december 2009 tillkom en rättslig grund för verksamhet som rör rättslig utbildning. Genom artiklarna 81 och 82 anges stöd till utbildning av domare och övrig personal inom rättsväsendet bland de åtgärder som behövs för att stärka det rättsliga samarbetet inom civil-, handels- och straffrätt.

I december 2009 antog rådet Stockholmsprogrammet som fokuserar på frågor som rör en europeisk rättslig utbildning för alla som är yrkesverksamma inom rättsväsendet.

I Stockholmsprogrammets Handlingsplan och i rapporten om EU-medborgarskapet 2010 slog kommissionen fast att europeisk rättslig utbildning utgör en prioritet. Europaparlamentet betonar också att lämplig rättslig utbildning på ett betydelsefullt sätt bidrar till en bättre fungerande inre marknad och gör det lättare för medborgarna att utöva sina rättigheter.

I slutet av 2010 inledde kommissionen ett samråd med de berörda parterna, däribland medlemsstater, medlemmarna i Justice Forum, och Europeiska utbildningsnätverk och strukturer och deras medlemmar. Resultatet av samråden finns sammanfattade här PDF (192 Kb) en.

Den 13 september 2011 antog Europeiska kommissionen ett meddelande med titeln Skapa förtroende för en EU-övergripande rättvisa – en ny dimension för den europeiska rättsliga utbildningen.

I sina slutsatser av den 27 och 28 oktober 2011 om europeisk rättslig utbildning (på engelska), uppmanade rådet (rättsliga och inrikes frågor) att det årligen ska ske ett informationsutbyte med kommissionen om tillgängliga utbildningar om EU-lagstiftning och om antalet rättstillämpare som utbildas. Kommissionen uppmanades att lägga fram en årlig rapport om europeisk rättslig utbildning.

Under 2012 föreslog Europaparlamentet ett pilotprojekt för europeisk rättslig utbildning, i syfte att bidra till följande:

 • Kartlägga bästa praxis för utbildning av domare, åklagare och yrkesverksamma inom rättsväsendet om de nationella rättssystemen och rättstraditionerna liksom EU-rätten.
 • Få fram de mest effektiva sätten att ge utbildning i EU-rätt och nationella rättsliga system för domare, åklagare och rättstillämpare på lokal nivå och främja dialog och samordning mellan domare och åklagare i EU.
 • Uppmuntra utbildningsanordnare av juristutbildningar i EU att utbyta idéer om bästa praxis och sprida dem över hela EU.
 • Förbättra samarbetet mellan det europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN) och nationella institutioner med ansvar för rättslig utbildning. Detta kommer att inbegripa utbildningsanordnare som t.ex. Europeiska rättsakademin samt yrkesorganisationer på EU-nivå, t.ex. det europeiska nätverket för domstolsadministrationer, Nätverket för presidenter vid högsta domstolarna i Europeiska unionen och sammanslutningen av de högsta förvaltningsdomstolarna och nätverket för allmänna åklagare vid högsta domstolarna i EU.

I november 2013 höll vice ordförande Reding ett anförande vid Europaparlamentets workshop Legal training: an essential tool for European judicial excellence.

I juni 2016 antog det europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN) nio principer för rättslig utbildning, både som en bas för domarkårens hantering av sina utbildningsbehov och som en ram för utbildningssamordnare i deras arbete med att tillhandahålla utbildning för domare och åklagare. Principerna behandlar frågor som rätten till rättslig utbildning under arbetstid, ansvaret för att tillhandahålla nödvändiga resurser, obligatorisk utbildning i början av karriären, användning av moderna utbildningsmetoder och inkludering av teknik och icke-rättsliga frågor i utbildningsämnena. Texten till principerna samt bakgrundsinformation finns på engelska och franska.

Anknytande studier

Stärka det rättsliga samarbetet i Europeiska unionen PDF (1694 Kb) fr, 2009, på franska

Judicial training in the EU Member States, 2011, på engelska

Europaparlamentets workshop ”the training of legal practitioners: teaching EU law and judgecraft”: Session I – Learning and Accessing EU Law: Some Best Practices och Session II – Improving Mutual Trust (på engelska), 2013

Senaste uppdatering: 01/02/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.