Обучение на практикуващи юристи на национално ниво

Съществуват много възможности за обучение за практикуващи юристи в държавите членки, които носят основната отговорност за качеството и обхвата на това обучение. Тук предоставяме информация за организацията на националното обучение в държавите членки.

Национални структури за обучение на представителите на съдебната власт

Националните структури за обучение са основните доставчици на европейско съдебно обучение за представителите на съдебната власт. В 17 държави членки съществуват училища, които провеждат първоначално и продължаващо обучение. В други държави членки обучението се организира от Министерството на правосъдието, Съдебния съвет или съдебните служби.

Системи за обучение на съдебни служители в държавите членки

Министерствата на правосъдието и съдилищата са основните организатори на обучения за съдебния персонал в държавите членки на ЕС. В други държави членки тази задача се изпълнява от съдебни академии или съдебни структури като съвети и прокурорски служби.

Системи за обучение на адвокати в държавите членки

Основните организатори на въвеждащото обучение на адвокатите в държавите — членки на ЕС, са адвокатските колегии, частните или правните кантори, обучителните институции и университетите. В някои държави членки тази функция се изпълнява от апелативните съдилища и Министерството на правосъдието. Контролът върху продължаващото обучение, когато има такова, се извършва от адвокатската колегия.

Последна актуализация: 23/10/2015

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.