Utbildning för rättstillämpare i medlemsländerna

Det finns ett stort utbud av fortbildning för rättstillämpare i medlemsstaterna, som bär huvudansvaret för fortbildningens kvalitet och omfattning. Nedan finns information om hur fortbildningen i medlemsstaterna är organiserad.

Nationell utbildning för domar- och åklagarkåren m.fl.

Europeisk fortbildning för domare och åklagare erbjuds framför allt på nationell nivå. Skolor som ger inledande och fortlöpande fortbildning finns i 17 medlemsstater. I andra medlemsländer anordnas fortbildning av justitieministeriet, domstolarnas allmänna råd eller domstolsavdelningar.

Utbildning för domstolspersonal i EU-länderna

Det är främst justitieministerierna och domstolarna som organiserar fortbildning för domstolspersonal i EU:s medlemsstater. I några medlemsstater sköts denna uppgift av rättsakademier eller rättsstrukturer som t.ex. rättsliga råd och åklagarmyndigheter.

Utbildning för advokater i medlemsstaterna

I EU:s medlemsstater organiseras introduktionsperioder för advokater i första hand av advokatsamfund, privatpraktiserande advokater eller advokatbyråer, utbildningsanordnare och universitet. I en del medlemsstater sköts denna uppgift av appellationsdomstolar och justitieministeriet. Kontrollen av fortlöpande fortbildning, där sådan finns, sköts av advokatsamfundet.

Senaste uppdatering: 23/10/2015

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.