Rättspraxis i medlemsstaterna

Domstolarna i Europeiska unionens medlemsstater tillämpar och tolkar såväl landets egen lagstiftning som EU-lagstiftning. Därför ligger det i medborgarnas och rättstillämparnas intresse att ha tillgång till både den egna medlemsstatens och andra EU-medlemsstaters rättspraxis.

De flesta medlemsstater har en eller flera databaser över de egna domstolarnas beslut och yttranden avseende EU-lagstiftningen, den nationella lagstiftningen eller den regionala eller lokala lagstiftningen.  Den information som finns tillgänglig på Internet kan ibland vara begränsad till vissa domstolar (t.ex. högsta domstolen) eller till vissa typer av beslut.

Du kan göra sökningar i medlemsstaternas rättspraxis antingen via medlemsstaternas egna databaser genom att klicka på någon av flaggorna till höger, som tar dig till relevant nationell webbplats, eller genom att använda en av de europeiska databaserna (förteckningen nedan kan vara ofullständig):

  • JURE, en databas som skapats av Europeiska kommissionen, omfattar rättspraxis om behörighet i civil- och handelsrättsliga ärenden och rättspraxis om erkännande och verkställighet av domar i en annan medlemsstat än den där domen meddelades. Detta omfattar rättspraxis om tillämpliga internationella konventioner (dvs. 1968 års Brysselkonvention och 1988 års Luganokonvention) samt rättspraxis från EU och medlemsstaterna).
  • Europeiska unionens internationella förening för de högsta förvaltningsdomstolarna (ACA Europe) innehåller två databaser (JuriFast och Dec.Nat) över den rättspraxis som tillämpningen av gemenskapslagstiftningen gett upphov till i medlemsstaterna. Besluten är på originalspråket, men en sammanfattning ges på engelska och franska. Databasen Dec.Nat innehåller också hänvisningar till och analyser av nationella beslut som tillhandahålls av EU-domstolens avdelning för forskning och dokumentation.
  • Via webbplatsen för Nätverket för ordföranden i Europeiska unionens högsta domstolar hittar du länkar till flera nationella databaser (och också vissa kandidatländers databaser) som innehåller de högsta domstolarnas rättspraxis i de medlemsstaterna.
  • Informationsportalen för EU:s byrå för grundläggande rättigheter omfattar en databas över nationella beslut från domstolar och särskilda organ i frågor som avser lagstiftningen om icke-diskriminering.
  • CODICES, en databas som skapats av den s.k. Venedigkommissionen vid Europarådet, omfattar rättspraxis om konstitutionella frågor inte bara i EU-medlemsstaterna utan också i andra länder som är medlemmar i Europarådet.
  • The International Association of Refugee Law Judges (IARLJ) har en databas över rättspraxis i asylärenden i flera EU-medlemsstater och andra länder.

Dessutom ger den europeiska e-juridikportalen information om de olika domstolarna i medlemsstaterna.  Många av domstolarna har en webbplats med en databas över sin egen rättspraxis.

Medlemsstat:

Välj allt  |  Rensa allt

År:

Välj allt  |  Rensa allt

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Ämne:

Välj allt  |  Rensa allt

Icke-diskriminering på grund av nationalitet
Fri rörlighet och vistelse
Rösträtt
Diplomatiskt skydd
Rätten att göra framställningarSenaste uppdatering: 15/06/2015

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.