Съдилища на ЕС

Съдебната система на Европейския съюз (ЕС) се състои от три стълба: Съда на Европейските общности, Общия съд и специализирани съдилища в специфични области. Тези съдилища на ЕС гарантират, че се спазва тълкуването и прилагането на правото на ЕС.

  • Съдът на Европейския съюз (който понякога се нарича и Съдът на Европейските общности), представлява най-висшият съдебен орган на ЕС. В сътрудничество със съдилищата и трибуналите на държавите-членки той гарантира прилагането и еднаквото тълкуване на правото на Европейския съюз. Съдът е съставен от един съдия от всяка държава-членка.
  • Общият съд разглежда дела на първа инстанция, които не се прехвърлят на специализирани съдилища или директно на Съда на Европейските общности. Той също така разглежда обжалвания на решения (от първа инстанция), постановени от специализираните съдилища. Общият съд е съставен от поне един съдия от всяка държава-членка.
  • Специализираните съдилища могат да се създават за специфични области. Те могат да разглеждат и да се произнасят по дела от първа инстанция, с възможност за обжалване пред Общия съд.

Седалищата на съдилищата на ЕС се намират в Люксембург и представляват многоезични институции. Всеки от официалните езици на ЕС може да бъде език на дадено съдебно дело. Съдилищата на ЕС са длъжни да спазват принципа на многоезичието поради необходимостта да комуникират със страните по производството и освен това трябва да гарантират, че тяхната съдебна практика се разпространява във всички държави-членки.

Трябва да се има предвид, че прилагането на правото на ЕС не е задача единствено на съдилищата на ЕС: съдилищата и трибуналите на държавите-членки също трябва да прилагат правото на ЕС. С други думи съдилищата на ЕС и на държавите-членки работят заедно за разумно и еднакво прилагане и тълкуване.

За спорове между ЕС и неговите държавни служители (например за тяхното наемане, кариера или социална сигурност) беше създаден Съдът на публичната служба, който се състои от седем съдии.

Съдът и Общият съд се подпомагат от генерални адвокати, които изготвят безпристрастни становища по определени дела преди да се вземе решение.

Съдът на Европейския съюз не трябва да се бърка с Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). ЕСПЧ не е съд на ЕС, а беше създаден в рамката на Съвета на Европа съгласно Европейската конвенция за правата на човека, за да осигури зачитане на правата и свободите, гарантирани от тази конвенция. При все това съдебната практика, развита от Европейския съд по правата на човека, може да има важно влияние върху правото на ЕС, тъй като основните права, гарантирани от Европейската конвенция, представляват и основни принципи от правото на ЕС.

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Недискриминация въз основа на националност
Свобода на движение и пребиваване
Право на гласуване
Дипломатическа закрила
Право на петицияПоследна актуализация: 26/04/2016

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.