Международна съдебна практика

Международната общност е създала редица съдилища за уреждане на спорове във връзка с международното право. Тяхното правно естество се различава и обхватът на компетентността и обвързващият ефект на тяхната съдебна практика зависи до голяма степен от съответния учредителен акт.

Повечето международни съдилища разполагат с уебсайт, който осигурява достъп до техните съдебни решения и становища. По-долу ще откриете неизчерпателен списък на такива уебсайтове:

  • ЕСПЧ — Европейски съд по правата на човека: този съд е създаден от Съвета на Европа с цел да гарантира спазването на правата, заложени в Европейската конвенция за правата на човека. Базата данни на ЕСПЧ също така съдържа бележки с информация относно съдебната практика.
  • МС — Международен съд: основният съдебен орган на Организацията на обединените нации (ООН), създаден съгласно Хартата на Организацията на обединените нации. Ролята на Международния съд е да урежда в съответствие с международното право правни спорове, представени пред него от държави, и да предоставя консултативни становища по правни въпроси, отправени към него от упълномощени органи на ООН и специализирани агенции.
  • МНС — Международен наказателен съд: независим и постоянен съд, който разглежда делата на лица, обвинени в тежки престъпления на световно равнище, а именно геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
  • МТМП — Международен трибунал по морско право: съд, създаден съгласно Конвенцията на ООН по морско право.
  • Съд на ЕАСТ: този съд, създаден от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), изпълнява съдебната функция в рамките на системата на ЕАСТ, тълкува Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) по отношение на държавите от ЕАСТ, които са страни по споразумението. Понастоящем тези държави от ЕАСТ са Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

В допълнение има различни бази данни и източници на информация относно международната съдебна практика. Да споменем само няколко примера (този списък не отразява каквото и да било предпочитание по отношение на качество или съдържание):

  • JURE, база данни, създадена от Европейската комисия, съдържа съдебна практика по гражданскоправни и търговскоправни въпроси и относно признаването и принудителното изпълнение на съдебни решения в държава, различна от държавата на издаване на решението. Тук се включва съдебна практика по  международни конвенции (т.e. Брюкселската конвенция от 1968 г., Конвенцията от Лугано от 1988 г.), както и съдебна практика на ЕС и държавите-членки.
  • Световен институт за правна информация (структура за правни изследвания, разработена съвместно от няколко института за правна информация и други организации): бази данни и връзки за съдилища и съдебна практика
  • Център по международно право „Лаутерпахт“ към университета в Кеймбридж.

Националните съдилища също прилагат и тълкуват международното право, така че техните решения и становища също са от интерес в това отношение. Някои от базите данни със съдебна практика, посочени по-горе, включват съдебна практика, установена от национални съдилища. Освен това можете да намерите информация по темата чрез страниците за съдебната практика на държавите-членки и съдебната практика на ЕС.

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.