Internationale rechtspraak

De internationale gemeenschap heeft een aantal rechtbanken ingesteld om geschillen met betrekking tot het internationaal recht op te lossen. Hun juridische karakter varieert en hun rechtsmacht en het  bindende effect van hun jurisprudentie hangt grotendeels af van de relevante oprichtingsakte.

De meeste internationale rechtbanken hebben een website die toegang biedt tot hun arresten en adviezen. Hieronder vindt u een niet-uitputtende lijst van deze websites:

  • EHRM – Europees Hof voor de rechten van de mens: het gerechtshof dat door de Raad van Europa is ingesteld om te waarborgen dat de rechten die zijn vervat in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens worden geëerbiedigd. De databank van het EHRM bevat ook een maandelijks overzicht met informatie over aanhangige zaken.
  • IGH – Internationaal Gerechtshof: het belangrijkste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties (VN), dat is opgericht bij het Handvest van de Verenigde Naties. Het Internationaal Gerechtshof heeft tot taak om juridische geschillen die door staten aan het hof zijn voorgelegd te schikken in overeenstemming met het internationaal recht en adviezen uit te brengen over juridische kwesties die door bevoegde organen en gespecialiseerde agentschappen van de Verenigde Naties naar het hof zijn verwezen.
  • ICC - Internationaal Strafhof: een onafhankelijk, permanent gerechtshof dat personen berecht die worden beschuldigd van de meest ernstige misdrijven van internationaal belang, namelijk genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.
  • ITLOS – Internationaal Hof voor het zeerecht: een gerechtshof dat is ingesteld bij het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties.
  • EVA-Hof: dit gerechtshof, dat is ingesteld door de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), vervult de gerechtelijke functie binnen het EVA-systeem. Het EVA-Hof interpreteert de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) ten aanzien van de staten die partij zijn bij de Overeenkomst. Op dit moment zijn deze EVA-staten IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Daarnaast zijn er diverse databanken en andere informatiebronnen over internationale jurisprudentie. Om slechts enkele voorbeelden te noemen (deze lijst weerspiegelt geen enkele voorkeur wat betreft kwaliteit of inhoud):

  • JURE, een databank die is gecreëerd door de Europese Commissie, bevat jurisprudentie over burgerlijke en handelszaken en over de erkenning en uitvoering van vonnissen in een andere staat dan de staat waarin het vonnis is uitgesproken. Dit omvat jurisprudentie over relevante internationale verdragen (het Verdrag van Brussel van 1968, het Verdrag van Lugano van 1988), alsmede jurisprudentie van de EU en van de lidstaten.
  • Het World Legal Information Institute, een juridische onderzoeksfaciliteit, ontwikkeld door diverse instellingen die juridische informatie aanbieden en andere organisaties, met een databank en links naar rechtbanken en jurisprudentie.
  • Het Lauterpacht Centre for International Law van de Universiteit van Cambridge.

Het internationaal recht wordt uiteraard ook geïnterpreteerd en toegepast door nationale rechtbanken, reden waarom ook hun uitspraken en adviezen relevant zijn. Enkele van de hierboven genoemde databanken bevatten jurisprudentie van nationale rechtbanken. Ook kunt u relevante informatie vinden via de pagina’s over jurisprudentie van de lidstaten en jurisprudentie van de Europese Unie.

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.