Формуляри за Европейска заповед за плащане


Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 1896/2006.


Регламент на Съвета 1896/2006 от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане позволява на кредиторите да получават безспорните си граждански и търговски вземания съгласно единна процедура, действаща въз основа на стандартни формуляри.

Регламентът се прилага във всички страни членки на Европейския съюз с изключение на Дания.

Европейска заповед за плащане се издава от съдилищата с изключение на Унгария, където тази процедура е от компетенциите на нотариусите.

Процедурата не изисква присъствие пред съда. Ищецът трябва само да представи иска си, след което процедурата следва своя собствен ход. Тя не изисква допълнителни формалности или намеса от страна на ищеца.

Регламентът предоставя седем стандартни формуляра, изменени с Регламент (ЕС) № 936/2012 на Комисията от 4 октомври 2012 г.
Моля, имайте предвид, че от 14 юли 2017 г. се прилага изменен формуляр за молба (формуляр A). Можете да го намерите тук.
Важните промени се отнасят само до допълнение 2 и отразяват измененията в процедурата за европейска заповед за плащане, които започнаха да се прилагат от 14 юли 2017 г.
Измененията предоставят на ищеца възможност, в случай че ответникът подаде възражение срещу европейската заповед за плащане, да поиска, като средство за последваща защита на вземането, прехвърляне на делото към европейска процедура за искове с малък материален интерес. За да съществува тази възможност, искът трябва да отговаря на изискванията, свързани с процедурата за искове с малък материален интерес.

Документи по темата

Моля, обърнете внимание, че ръководството не отразява изменението, което започна да се прилага на 14 юли 2017 г. и което добавя възможността за продължаване на производството в съответствие с правилата на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес, в случай че бъде подадено възражение. За допълнителна информация по този въпрос, моля, направете справка с новия текст на член 17 от Регламента.

Практическо ръководство за прилагането на Регламента за европейската заповед за плащане PDF (4367 Kb) bg

За допълнителна информация, моля посетете нашата страница Европейска заповед за плащане.

Попълнените формуляри следва да се изпратят на съответния компетентен орган по начин, изискван от органа. Повече информация за данните за контакт с компетентните органи, съответния национален законодателен орган и т.н. може да бъде намерена в раздел „Европейски съдебен атлас“ . Тази страница включва инструмент за търсене, чрез който да се намерят компетентните органи, на които следва да се изпратят попълнените формуляри.

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки. Ако вече сте започнали да попълвате формуляр и сте запазили негова версия, можете да я качите на сайта, като използвате бутона "Заредете версията".
От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство вече не е държава—членка на ЕС. В областта на гражданското правосъдие обаче текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. До края на 2022 г. Обединеното кралство може да бъде избирано в онлайн (динамичните) формуляри за целите на тези процедури и производства. Изключение от това правило са стандартните удостоверения към официални документи, в които Обединеното кралство не следва да бъде избирано.

 • Формуляр А - Молба за европейска заповед за плащане
  • на  български
 • Формуляр Б - Искане до ищеца за попълване и/или поправяне на молба за европейска заповед за плащане
  • на  български
 • Формуляр В - Предложение до ищеца за изменение на молба за европейска заповед за плащане
  • на  български
 • Формуляр Г - Решение за отхвърляне на молба за европейска заповед за плащане
  • на  български
 • Формуляр Д - Европейска заповед за плащане
  • на  български
 • Формуляр Е - Възражение срещу европейска заповед за плащане
  • на  български
 • Формуляр Ж - Декларация за изпълнимост
  • на  български

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация : 17/12/2021