Formularer til europæiske betalingspåkrav


Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende forordning nr. 1896/2006.


Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure giver fordringshavere mulighed for at inddrive deres ubestridte civil- og handelsretlige krav efter en fælles procedure baseret på brug af formularer.

Forordningen gælder mellem alle EU-lande undtagen Danmark.

Det europæiske betalingspåkrav udstedes af domstolene, dog ikke i Ungarn, hvor notarer (på det civilretlige område) er ansvarlige for betalingspåkrav.

Proceduren kræver ikke fremmøde i retten. Fordringshaveren skal blot indgive sin anmodning. Derefter går proceduren sin gang. Den kræver ikke, at fordringshaveren foretager sig andet.

Forordningen indeholder syv standardformularer, som blev erstattet med Kommissionens forordning (EU) nr. 936/2012 af 4. oktober 2012.

Det bemærkes, at en ændret anmodningsformular (formular A) finder anvendelse med virkning fra 14. juli 2017. Formularen kan findes her.
Der er kun vigtige ændringer i bilag 2, og de skyldes de ændringer af den europæiske betalingspåkravsprocedure, der fik virkning fra samme dato.
Såfremt sagsøgte gør indsigelse mod et betalingspåkrav, gør ændringen det muligt for fordringshaveren at vælge at fortsætte sagen inden for rammerne af en europæisk småkravsprocedure. Det er en forudsætning herfor, at kravet opfylder de betingelser, der gælder i forbindelse med småkravsproceduren.

Relevante dokumenter

Bemærk venligst, at vejledningen ikke afspejler den ændring, der fik virkning fra14. juli 2017, hvorved fordringshaveren i tilfælde af sagsøgtes indsigelse fik mulighed for at fortsætte sagen efter reglerne i forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure. For yderligere oplysninger herom, henvises til forordningens artikel 17.

Praktisk vejledning i anvendelsen af forordningen om det europæiske betalingspåkrav PDF (5809 Kb) en

Yderligere oplysninger på vores side om den europæiske betalingspåbudsprocedure.

Udfyldte formularer bør sendes til den relevante kompetente myndighed på den måde, som myndigheden ønsker. Yderligere oplysninger om, hvordan man kan kontakte de kompetente myndigheder, den relevante nationale lovgivning osv. findes i afsnittet om Det Europæiske Retlige Atlas . Denne side indeholder et søgeværktøj til at finde de kompetente myndigheder, som de udfyldte formularer skal sendes til.

Du kan udfylde disse formularer online ved at klikke på et af linkene nedenfor. Hvis du allerede er begyndt at udfylde en formular og har gemt et udkast, kan du hente det ved at klikke på "Upload udkast".
Fra og med den 1. januar 2021 er Det Forenede Kongerige ikke længere medlem af EU. Men på det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. Indtil udgangen af 2022, kan man fortsat vælge Det Forenede Kongerige i de (dynamiske) onlineformularer, der anvendes til disse sager. En undtagelse fra denne regel gælder for formularer til offentlige dokumenter, hvor Det Forenede Kongerige ikke kan vælges.

 • Formular A - Anmodning om et europæisk betalingspåkrav
  • på dansk
 • Formular B - Anmodning til fordringshaver om at komplettere og/eller berigtige en anmodning om et europæisk betalingspåkrav
  • på dansk
 • Formular C - Forslag til fordringshaver om at ændre en anmodning om et europæisk betalingspåkrav
  • på dansk
 • Formular D - Afgørelse om afvisning af en anmodning om et europæisk betalingspåkrav
  • på dansk
 • Formular E - Europæisk betalingspåkrav
  • på dansk
 • Formular F - Indsigelse mod et europæisk betalingspåkrav
  • på dansk
 • Formular G - Afgørelse om eksigibilitet
  • på dansk

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering : 17/12/2021