Europejski nakaz zapłaty – formularze


Informacje krajowe i formularze online na potrzeby rozporządzenia nr 1896/2006


Rozporządzenie nr 1896/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty umożliwia wierzycielom dochodzenie bezspornych roszczeń cywilnych i handlowych zgodnie z jednolitą procedurą, która opiera się na zastosowaniu standardowych formularzy.

Rozporządzenie ma zastosowanie w stosunkach między wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii.

Europejski nakaz zapłaty wydają sądy, z wyjątkiem Węgier, gdzie postępowanie w sprawie nakazu zapłaty leży w kompetencjach notariuszy (specjalizujących się w prawie cywilnym).

Postępowanie nie wymaga stawiennictwa przed sądem. Powód musi jedynie złożyć pozew. Następnie postępowanie będzie przebiegało bez jego udziału. Nie wymaga to żadnych dalszych formalności ani interwencji ze strony powoda.

Rozporządzenie przewiduje siedem standardowych formularzy, które zostały zastąpione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 936/2012 z dnia 4 października 2012 r.
Proszę zauważyć, że począwszy od 14 lipca 2017 r. do użytku wszedł zmieniony formularz pozwu (formularz A). Można go znaleźć tutaj.
Istotne zmiany dotyczą jedynie załącznika 2. Stanowią one odzwierciedlenie zmian dotyczących postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, które weszły w życie z dniem 14 lipca 2017 r.
Zmiana umożliwia powodowi przekazanie sprawy do dalszego rozpoznania w trybie postępowania w sprawie drobnych roszczeń w razie wniesienia przez pozwanego sprzeciwu od nakazu zapłaty. Aby było to możliwe, roszczenie musi spełniać kryteria mające zastosowanie do postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

Powiązane strony

Proszę zauważyć, że wytyczne nie odzwierciedlają zmiany, która weszła w życie w dniu 14 lipca 2017 r. i która umożliwia kontynuację postępowania w przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 861/2007 ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Dodatkowe informacje w tej kwestii można znaleźć w art. 17 rozporządzenia w nowym brzmieniu.

Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego nakazu zapłaty PDF (5817 Kb) pl

Dodatkowe informacje można znaleźć na naszej stronie poświęconej europejskiemu nakazowi zapłaty.

Wypełnione formularze należy przesłać do właściwego organu w sposób wymagany przez ten organ. Więcej informacji na temat danych kontaktowych właściwych organów, stosownego krajowego ustawodawstwa itp. można znaleźć w sekcji Europejski atlas sądowy. Strona ta zawiera wyszukiwarkę umożliwiającą znalezienie właściwych organów, do których należy przesyłać wypełnione formularze.

Niniejsze formularze można wypełnić online klikając na jeden z poniższych linków. Jeżeli zacząłeś już wypełniać formularz i zapisałeś jego projekt, możesz go załadować naciskając przycisk „Załaduj wersję roboczą”.
Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie jest państwem członkowskim UE. Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone w mocy prawa UE. Do końca 2022 r. Wielką Brytanię można nadal wybierać w dostępnych online formularzach (dynamicznych) na potrzeby postępowań i procedur. Wyjątkiem od tej reguły są formularze do dokumentów urzędowych, w których nie należy wybierać Wielkiej Brytanii.

 • Formularz A - Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
  • w jęz. polski
 • Formularz B - Wezwanie powoda do uzupełnienia lub poprawienia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
  • w jęz. polski
 • Formularz C - Propozycja zmiany pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty skierowana do powoda
  • w jęz. polski
 • Formularz D - Postanowienie o odrzuceniu pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
  • w jęz. polski
 • Formularz E - Europejski nakaz zapłaty
  • w jęz. polski
 • Formularz F - Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty
  • w jęz. polski
 • Formularz G - Stwierdzenie wykonalności
  • w jęz. polski

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja : 17/12/2021