Konania o „platobnom rozkaze“Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, umožňuje veriteľom vymáhať nepopreté občianske a obchodné pohľadávky podľa jednotného postupu, ktorý sa vykonáva požitím tlačív.

Nariadenie sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie s výnimkou Dánska.

Európsky platobný rozkaz vydávajú súdy s výnimkou Maďarska, kde konanie o platobnom rozkaze prebieha na notárskom úrade (notári v oblasti občianskeho práva).

V rámci tohto konania sa nevyžaduje ústne pojednávanie na súde. Stačí, aby navrhovateľ doručil návrh na súd. Konanie sa potom odvíja samostatne. Nevyžadujú sa žiadne ďalšie formality alebo úkony zo strany navrhovateľa.

ariadenie zaviedlo sedem tlačív, ktoré boli nahradené tlačivami uvedenými v prílohe nariadenia Komisie (EÚ) č. 936/2012 zo 4. októbra 2012.

"Ďalšie informácie nájdete na stránke o Európskom platobnom rozkaze."

Súvisiace prílohy

Praktická príručka pre uplatňovanie nariadenia o európskom platobnom rozkaze Európska PDF (5818 Kb) sk

Tieto tlačivá môžete vyplniť online po kliknutí na jeden z uvedených odkazov. Ak ste už začali vypĺňať tlačivo a uložili koncept, môžete ho načítať použitím tlačidla „Zobraziť koncept“.
Od 1. februára 2020 Spojené kráľovstvo už nie je členským štátom EÚ. Podľa dohody o vystúpení sa však právo EÚ bude uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve počas prechodného obdobia. Spojené kráľovstvo možno vo formulároch zaškrtávať do konca prechodného obdobia, t. j. 31. decembra 2020.

 • Tlačivo A - Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu
  • sk_in slovenčina
 • Tlačivo B - Žiadosť o doplnenie a/alebo opravu návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu navrhovateľom
  • sk_in slovenčina
 • Tlačivo C - Návrh navrhovateľovi na zmenu návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu
  • sk_in slovenčina
 • Tlačivo D - Rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu
  • sk_in slovenčina
 • Tlačivo E - Európsky platobný rozkaz
  • sk_in slovenčina
 • Tlačivo F - Odpor proti európskemu platobnému rozkazu
  • sk_in slovenčina
 • Tlačivo G - Vyhlásenie vykonateľnosti
  • sk_in slovenčina

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia : 01/10/2015