BetalningsföreläggandenEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande innebär att borgenärer kan driva in obestridda fordringar av civil eller kommersiell natur enligt ett gemensamt förfarande som bygger på användning av standardformulär.

Förordningen är tillämplig mellan samtliga EU-länder utom Danmark.

Europeiska betalningsförelägganden utfärdas av domstolar utom i Ungern där det är civilrättsliga notarier som är ansvariga.

Förfarandet kräver ingen närvaro i domstol. Borgenären behöver bara lämna in ansökan och låta förfarandet ha sin gilla gång.

De sju standardformulären har uppdaterats och finns nu i kommissionens förordning (EU) nr 936/2012 av den 4 oktober 2012.

För ytterligare information, se sidan om Europeiska betalningsföreläggande.

Bakgrundsmaterial

Handbok för tillämpningen av förordningen om ett europeiskt betalningsföreläggande PDF (5823 Kb) sv

Dessa formulär kan fyllas i efter att man klickat på en av länkarna nedan. Har man redan påbörjat och sparat ett utkast kan det hämtas med knappen "Hämta utkast".
Från och med den 1 februari 2020 är Storbritannien inte längre ett EU-land. Enligt utträdesavtalet ska EU-rätten dock gälla för och i Storbritannien under övergångsperioden. Därför kan Storbritannien väljas i formulären fram till övergångsperiodens slut den 31 december 2020.

 • Formulär A - Ansökan om europeiskt betalningsföreläggande
  • sv_in svenska
 • Formulär B - Begäran till sökanden om komplettering och/eller rättelse av ansökan om europeiskt betalningsföreläggande
  • sv_in svenska
 • Formulär C - Förslag till sökanden om ändring av en ansökan om europeiskt betalningsföreläggande
  • sv_in svenska
 • Formulär D - Beslut om att avvisa en ansökan om europeiskt betalningsföreläggande
  • sv_in svenska
 • Formulär E - Europeiskt betalningsföreläggande
  • sv_in svenska
 • Formulär F - Bestridande av det Europeiska betalningsföreläggandet
  • sv_in svenska
 • Formulär G - Verkställbarhetsförklaring
  • sv_in svenska

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering : 01/10/2015